Logo de CONSUL

Tornar

Projecte de Decret pel qual es regula el Turisme Actiu, l'Ecoturisme i els Serveis Complementaris en la Comunitat Valenciana.

Descripció

Segons la LTOH es defineixen les següents tipologies d'empreses turístiques:
Són empreses de turisme actiu les dedicades a proporcionar al públic en general, de manera habitual i professional, mitjançant preu, activitats turístiques d'esbarjo, esportives i d'aventura que es practiquen servint-se, sense degradar-los, bàsicament dels recursos que ofereix la pròpia naturalesa en el mitjà en què es desenvolupen i a les quals és inherent el factor risc o cert grau de destresa per a la seua pràctica. Per a la pràctica de les activitats disposaran d'equips i material homologats i, excepcionalment, es podran utilitzar recursos diferents als que ofereix la naturalesa.
Són empreses d'ecoturisme aquelles que realitzen activitats turístiques dirigides al públic en general, de manera habitual i professional, mitjançant preu en espais naturals de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de conéixer, interpretar i contribuir a la conservació del territori, del patrimoni etnogràfic rural i natural, a l'educació ambiental, i a l'observació d'espècies de flora i fauna, sense generar impactes sobre el mitjà i repercutint positivament en la població local
Tindran la consideració d'empreses turístiques de serveis complementaris les que tinguen per objecte la realització d'activitats d'interés o directament relacionats amb el turisme, d'entreteniment o altres d'esplai i oci quan s'oferisquen amb finalitats turístics, contribuint a la diversificació de l'oferta i al desenvolupament turístic, que no siguen subsumibles en qualsevol de les dues categories anteriors.

Realitza les teues aportacions al debat previ participant en els seguents temes