Icona de Legislació col·laborativa

Legislació col·laborativa

El sector primari de la pesca porta anys patint avatars de tota mena, que han comportat un increment dels seus costos, afectant la seua competitivitat per la dificultat d'incrementar preus en els seus productes.

Fases de participació

Debat previ

13 Jul 2024 - 23 Jul 2024

Propostes

13 Jul 2024 - 23 Jul 2024

Anunci pel qual se sotmet a consulta pública prèvia l'elaboració d'un avantprojecte de Llei per a la creació de l'Il·lustre Col·legi d'Economistes de València, per fusió del Col·legi d'Economistes de València amb el Col·legi Oficial de Titulars Mercantils i Empresarials de València

Fases de participació

Debat previ

09 Jul 2024 - 09 Ago 2024

Propostes

09 Jul 2024 - 09 Ago 2024

En el Decret 75/2023, s'establix que podran formar part de l'àmbit d'aplicació d'eixe decret els recursos de suport a la inclusió en els ensenyaments d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. Afig que la dotació d'estos recursos es determinarà reglamentàriament tenint en compte les unitats ordinàries concertades d'estos ensenyaments i l'alumnat amb necessitats de suport educatiu. No obstant això, no s'ha desplegat la normativa que determine esta dotació.

Fases de participació

Debat previ

08 Jul 2024 - 08 Ago 2024

Propostes

08 Jul 2024 - 08 Ago 2024

Projecte de Decret del Consell pel qual es regula l'ús de la marca de qualitat CV per a productes agraris i agroalimentaris i es deroga el Decret 91/1998.

Fases de participació

Debat previ

06 Jul 2024 - 05 Ago 2024

Anunci del tràmit de consulta pública prèvia sobre el projecte d’orde, de la Conselleria d’Educació, Universitats i
Ocupació, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions a escoles d’Ensenyament Artístic no Formal
de Música i d’Arts Escèniques inscrites en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

  • 4. Educació de Qualitat

Fases de participació

Debat previ

04 Jul 2024 - 17 Jul 2024

Propostes

04 Jul 2024 - 17 Jul 2024

De conformitat amb el que preveuen els articles 14 i 15 de la Llei 4/2023, de 13 d'abril, de la Generalitat, de participació ciutadana i foment de l'associacionisme de la Comunitat Valenciana, i l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de decret se substanciarà una consulta pública a través del portal web de la administració competent, a fi de recaptar l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

  • 11. Ciutats i Comunitats Sostenibles

Fases de participació

Debat previ

04 Jul 2024 - 04 Ago 2024

Propostes

04 Jul 2024 - 04 Ago 2024

Fases de participació

Debat previ

10 Jul 2024 - 19 Jul 2024

La norma té per objectiu regular la creació i el manteniment per part de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'un registre de persones o entitats potencialment subscriptores de l'assegurança agrària per a l'accés a la subvenció de la Comunitat Valenciana a la subscripció de l'assegurança agrària.

Fases de participació

Debat previ

26 Jun 2024 - 25 Jul 2024

Propostes

26 Jun 2024 - 25 Jul 2024

Consulta pública prèvia al Projecte d'Orde pel qual s'implanta l'obligatorietat de l'Instrument tècnic "Valora-CV" per a la valoració de les situacions de desprotecció infantil pels Equips d'Atenció Primària i les Direccions Territorials amb competències en matèria de protecció de persones menors d'edat de la Comunitat Valenciana.

Fases de participació

Debat previ

22 Jun 2024 - 22 Jul 2024

Propostes

22 Jun 2024 - 22 Jul 2024

Ajuda sobre legislació col·laborativa

En aquest espai pots col·laborar en la redacció i modificació de: 1) normativa o 2) plans i programes de la Comunitat Valenciana. Les aportacions de la ciutadania seran analitzades i tingudes en compte en la redacció definitiva de les normes o en la planificació de les actuacions.