Icona de Legislació col·laborativa

Legislació col·laborativa

De conformitat amb el que establix l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’inicia l’obertura d’un període d’audiència i informació pública, comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l’objecte de donar audiència a les persones potencialment afectades i demanar totes les aportacions addicionals que puguen fer-se per altres persones o entitats.

Fases de participació

Data de publicació de l'esborrany

19 Abr 2024

Propostes

19 Abr 2024 - 19 Mai 2024

Aportacions a l'esborrany

19 Abr 2024 - 19 Mai 2024

Fases de participació

Debat previ

19 Abr 2024 - 29 Abr 2024

Data de publicació de l'esborrany

18 Abr 2024

Propostes

19 Abr 2024 - 29 Abr 2024

L'objecte d'esta Orde és aprovar les bases que regiran la concessió de subvencions destinades a fomentar la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Fases de participació

Debat previ

17 Abr 2024 - 26 Abr 2024

Propostes

17 Abr 2024 - 26 Abr 2024

Anunci de consulta pública prèvia del projecte de decret de modificació del Decret 118/2022

Fases de participació

Debat previ

11 Abr 2024 - 20 Mai 2024

Proyecto de orden de la Conselleria de Innovación, Indústria, Comercio y Turismo por la que se modifica la Orden 13/2016, de 2 de agosto, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en materia de internacionalización

Fases de participació

Debat previ

11 Abr 2024 - 21 Abr 2024

Propostes

11 Abr 2024 - 21 Abr 2024

Fases de participació

Debat previ

09 Abr 2024 - 09 Mai 2024

Propostes

09 Abr 2024 - 09 Mai 2024

La ciutadania necessita desenvolupar habilitats analítiques per a entendre i valorar els efectes dels continguts audiovisuals que rep, i si és el cas compartix amb altres persones mitjançant diferents vies de comunicació digital. Per a això resulta necessari adquirir competències mediàtiques i digitals, que permeten comprendre el paper de la pròpia ciutadania com a productora de continguts, que converteix actualment a les persones en prosumidors mediàtics.

  • 4. Educació de Qualitat
  • 5. Igualtat de Gènere

Fases de participació

Debat previ

13 Abr 2024 - 22 Abr 2024

Data de publicació de l'esborrany

23 Abr 2024

Propostes

13 Abr 2024 - 22 Abr 2024

Aportacions a l'esborrany

23 Abr 2024 - 02 Mai 2024

Es planteja una consulta pública prèvia a la redacció del projecte de decret del Consell, pel qual es regula el Comité Permanent d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana i s’establix el procediment de concessió de subvencions en matèria d’ajuda humanitària d’emergència.
El procés de consulta pública tindrà una duració total d’un mes.
La nova normativa pretén, en primer lloc, regular el règim jurídic, l’organització i el funcionament del Comité Permanent d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana (CAHE), concebut com un òrgan de coordinació de la Generalitat, per a canalitzar l’ajuda humanitària i d’emergència de les entitats que l’integren, per a previndre i atendre les situacions d’emergència derivades de desastres naturals o provocats, de conflictes armats o d’activitats terroristes, amb l’eficàcia i immediatesa que exigixen els fets. Seguidament, es pretén establir el procediment de
concessió de subvencions d’intervencions d’ajuda humanitària d’emergència, entre altres, adaptar els tràmits de concessió a les necessitats que requerixen les emergències humanitàries, per a respondre de manera ràpida i eficaç a estes situacions.

Fases de participació

Debat previ

05 Abr 2024 - 04 Mai 2024

Fases de participació

Propostes

16 Abr 2024 - 25 Abr 2024

Aportacions a l'esborrany

16 Abr 2024 - 25 Abr 2024

S’establix un termini de 10 dies naturals per al tràmit de informació pública, de conformitat amb el que es disposa en els articles 14 i 16 de la Llei 4/2023, de 13 d’abril, de la Generalitat, de participació ciutadana i foment de l’associacionisme de la Comunitat Valenciana, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  • 4. Educació de Qualitat

Fases de participació

Propostes

18 Abr 2024 - 27 Abr 2024

Aportacions a l'esborrany

18 Abr 2024 - 27 Abr 2024

Publicació de resultats

30 Abr 2024

Fases de participació

Debat previ

19 Abr 2024 - 18 Mai 2024

Propostes

19 Abr 2024 - 18 Mai 2024

Ajuda sobre legislació col·laborativa

En aquest espai pots col·laborar en la redacció i modificació de: 1) normativa o 2) plans i programes de la Comunitat Valenciana. Les aportacions de la ciutadania seran analitzades i tingudes en compte en la redacció definitiva de les normes o en la planificació de les actuacions.