Política de protecció de dades

AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES

La Generalitat Valenciana i les persones usuàries del portal de participació ciutadana de la Generalitat Valenciana, GVA PARTICIPA, s'obliguen a complir les previsions del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara en avant RGPD), i les específiques de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, quant a les dades personals que, com a conseqüència de l'execució d'aquest conveni, tracten cadascuna d'aquestes o es comuniquen entre aquestes.

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal:

 1. La navegació per la informació disponible en el portal GVA PARTICIPA és anònima.

 2. Per a utilitzar els serveis continguts en el portal GVA PARTICIPA, la persona usuària haurà de donar-se d'alta i proporcionar prèviament les dades de caràcter personal segons la informació específica que consta en cada tipus d'alta.

 3. Les dades aportades seran incorporades i tractades per la Generalitat Valenciana d'acord amb la descripció del tractament següent:

  • Nom del tractament: gestió GVA PARTICIPA.

  • Finalitat del tractament: gestionar els processos participatius per al control de l'habilitació de les persones que participen en aquests i el recompte merament numèric i estadístic dels resultats derivats dels processos de participació ciutadana, així com per a la gestió d'agendes per a convocatòries i l'enviament d'informació sol·licitada.

  • Responsable del tractament: la Generalitat Valenciana.

  • Destinataris del tractament: Com a principi general, aquest lloc web no comparteix ni revela les dades personals obtingudes, excepte quan ha sigut autoritzat per la persona usuària, o la informació siga requerida per l'autoritat judicial, ministeri fiscal o la policia judicial.

  • Criteris de conservació: les dades personals es mantindran durant la vigència del portal. No obstant això, seran objecte de conservació posterior en aplicació de la legislació espanyola sobre patrimoni històric i documental.

  • Categories de dades: nom i cognoms, DNI/NIE/Document identificatiu, adreça electrònica, data de naixement, gènere i codi postal.

  • En cap cas es realitzaran  transferències internacionals de dades.

   

 4. Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquestes, la limitació del seu tractament o a oposar-s'hi, de manera presencial o telemàtica mitjançant un escrit, després de la identificació prèvia, dirigit a l'òrgan:

Presidència de la Generalitat

SOTSSECRETARIA: administrador o administradora de Seguretat

Adreça: passeig de l'Albereda, 16 - 46010 València

Adreça electrònica: adminsegtrans@gva.es

 

5. Reclamacions: sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades.

6. Delegat o delegada de protecció de dades: en tot cas, les persones sol·licitants podran contactar amb el delegat o delegada de protecció de dades de la Generalitat Valenciana:

www.transparencia.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva

Delegat o delegada de protecció de dades de la Generalitat

Passeig de l'Albereda, 16 - 46010 València

Adreça electrònica: dpd@gva.es

http://participacio.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades