Condicions d'ús

AVÍS LEGAL SOBRE LES CONDICIONS D’ÚS, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA GENERALITAT VALENCIANA, GVA PARTICIPA.

1. Àmbit d'aplicació de les condicions d'ús

La participació en el portal de participació ciutadana de la Generalitat Valenciana (d'ara en avant, GVA PARTICIPA) es regula mitjançant aquestes condicions d'ús que vinculen totes les persones que participen en aquest lloc web. Per això, qualsevol persona que vulga participar haurà de registrar-s'hi, i amb aquesta finalitat se sol·licitarà l'acceptació d'aquestes condicions d'ús.

La conselleria competent en matèria de participació ciutadana es reserva la facultat de modificar aquestes condicions d'ús per a la participació en GVA PARTICIPA, l'última versió de la qual es publicarà en aquest lloc web.

 2. Objectiu de la iniciativa

A través de GVA PARTICIPA, la Generalitat vol fomentar la participació de la ciutadania en la gestió dels assumptes públics de competència autonòmica, implicant-la en la generació d'idees i propostes viables, a fi de millorar la qualitat de vida de les persones del nostre territori. És una aposta decidida per una gestió més pròxima als ciutadans i ciutadanes que permetrà rebre les seues propostes i, a més, crear canals directes de comunicació amb el Consell, contribuint així a prendre les decisions més encertades per a l'interés general.

3. Obligacions de les persones usuàries de GVA PARTICIPA

En ser el portal un punt de trobada amb l'objectiu de debatre, compartir i valorar propostes relacionades amb la millora de la Comunitat Valenciana, les persones usuàries estan obligades a fer-ne un ús diligent i d'acord amb aquest objectiu.

La Generalitat Valenciana no és responsable de l'ús incorrecte del portal GVA PARTICIPA per les persones usuàries o dels continguts localitzats en aquest, i cada persona serà responsable del seu ús correcte i de la legalitat dels continguts i opinions que haja compartit.

La Generalitat Valenciana es reserva el dret a limitar l'accés a GVA PARTICIPA d'opinions, informacions, comentaris o documents que les persones usuàries vulguen incorporar-hi, i podrà instal·lar filtres a aquest efecte. Tot això es realitzarà únicament mentre tinga la finalitat de preservar l'objectiu fonamental del portal.

D'acord amb la normativa legal vigent queda prohibida la utilització de GVA PARTICIPA amb finalitats diferents a les de debatre, compartir i valorar propostes, i específicament:

  • Compartir qualsevol contingut que puga ser considerat com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l'honor, la imatge i la intimitat personal i familiar de tercers, a la protecció de dades de caràcter personal o contra la dignitat de les persones.
  • Compartir imatges o fotografies que recullen imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut el corresponent consentiment exprés dels seus titulars.
  • Compartir qualsevol contingut que vulnere el secret de les comunicacions, la infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
  • Reproduir, distribuir, compartir continguts, informacions o imatges que hagen sigut posades a disposició per altres persones usuàries sense l'autorització expressa d'aquestes.
  • La seua utilització amb finalitats de publicitat.

La realització de qualsevol dels anteriors comportaments permetrà a la Generalitat suspendre temporalment l'activitat d'una persona participant, inhabilitar el seu compte o esborrar el seu contingut, sense perjudici d'altres responsabilitats que puguen ser reclamades.

En cas que el contingut introduït pels usuaris i usuàries incorpore un enllaç a un altre lloc web, la Generalitat Valenciana no serà responsable pels danys o perjudicis derivats de l'accés a l'enllaç o als seus continguts.

En cas de litigi de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre els i les participants en el lloc web i/o un tercer, la Generalitat Valenciana quedarà exempta de qualsevol responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de qualsevol naturalesa relacionats o derivats del litigi.

4. Ús de GVA PARTICIPA

Les persones participants podran accedir i navegar per GVA PARTICIPA lliurement i de manera anònima. Solament quan vulguen realitzar alguna acció que implique la creació, suport o comentari d'una proposta, o a la participació en un debat, se'ls sol·licitarà que introduïsquen les seues credencials, per a l'obtenció de les quals serà necessari registrar-s'hi prèviament. El registre, que permetrà participar fent comentaris en qualsevol de les seccions, creant debats o propostes, es realitzarà introduint les dades següents:

  • Nom de la persona usuària.
  • Adreça electrònica.
  • Acceptació de les condicions d'ús de GVA PARTICIPA.

Per a participar donant suport a propostes, o realitzant votacions, o proposar un projecte en els pressupostos participatius, es requerirà a la persona usuària que verifique el seu compte i declare que té 16 anys o més i està empadronat en algun municipi de la Comunitat Valenciana; per a això, se la guiarà a través d'una sèrie de passos on se li sol·licitaran dades relatives al padró (DNI, codi postal, edat…) i una adreça electrònica a través de la qual facilitar-li els codis segurs per a completar la verificació del seu compte. Aquestes dades seran utilitzades amb l'únic objectiu de verificar el compte i no s'utilitzaran amb posterioritat més que amb finalitats estadístiques.
Les persones joves menors de 16 anys i majors de 12 que desitgen participar podran fer-ho després de l'autorització paterna prèvia al tractament de les seues dades personals. Les persones majors d'edat a càrrec de les quals es troben les persones menors són les plenes responsables de l'actuació que tinguen aquestes en el portal.

5. Condicions per al tractament dels continguts proporcionats per les persones usuàries

Aquestes condicions regulen els termes aplicables al contingut remés per les persones usuàries d'aquesta plataforma. Aquestes condicions s'apliquen tant al contingut inicialment remés a GVA PARTICIPA com a qualsevol contingut que s'envie amb posterioritat o es manifeste a la Generalitat Valenciana, i s'ha de significar el següent:

A. No confidencialitat: tot el contingut remés per la persona usuària a la Generalitat Valenciana haurà de ser susceptible de ser conegut pel públic en general. Per tant, la Generalitat Valenciana tractarà l'esmentat contingut com a informació no confidencial.

B. La Generalitat Valenciana es reserva el dret de contactar amb les persones usuàries que li hagueren remés el contingut. Tot això sense perjudici del que s'estableix en l'apartat relatiu a "drets de propietat intel·lectual i industrial".

En el supòsit que la Generalitat Valenciana, a la seua discreció, decidira contactar amb determinades persones usuàries, aquestes coneixen i accepten que per això la Generalitat Valenciana no adquireix cap compromís.

C. Publicitat o difusió dels continguts presentats: els i les participants en GVA PARTICIPA declaren conéixer i acceptar que la informació aportada podrà ser publicada en la pàgina web, així com a través d'altres mitjans que la conselleria competent considere oportuns per a donar a conéixer aquesta iniciativa.

D. Procediment d'avís i retirada: la Generalitat Valenciana processarà les peticions d'eliminació o retirada de continguts que incomplisquen les condicions d'ús que hagen afegit els i les participants. Així mateix, qualsevol persona, amb motius raonats si hi ha incompliment d'aquestes condicions d'ús, podrà sol·licitar la retirada de continguts a la Generalitat Valenciana. La Generalitat Valenciana es reserva el dret de fer les comprovacions o verificacions oportunes amb caràcter previ a la retirada de qualsevol contingut.

6. Política de privacitat i protecció de dades

Titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial: la persona usuària que aporta el contingut declara, amb l'acceptació d'aquestes condicions, ser titular dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial o ostentar drets suficients sobre aquest contingut i que, a més, el remet a la Generalitat Valenciana de manera voluntària per a la seua divulgació en GVA PARTICIPA.

La titularitat de tots i cadascun dels continguts presentats que es troben protegits o siguen susceptibles de trobar-se protegits pel dret de la propietat industrial i intel·lectual correspon a les persones autores i/o titulars dels esmentats continguts.

La Generalitat Valenciana no assumeix cap responsabilitat, ja siga directa o indirecta, respecte de qualsevol tipus de controvèrsia, disputa i/o litigi que poguera derivar-se de la publicació, divulgació i/o difusió dels continguts aportats sense el consentiment preceptiu dels seus legítims titulars.

La Generalitat Valenciana respectarà tots els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre el contingut remés per les persones usuàries. Qualsevol vulneració dels drets de propietat intel·lectual o industrial serà responsabilitat de la persona que aporte el contingut.

La Generalitat Valenciana, per la mera recepció del contingut, no rep de la persona usuària cap llicència de propietat intel·lectual o industrial, per la qual cosa no farà ús del contingut excepte acceptació expressa del seu titular.

7. Normativa aplicable

Les normes de l'ordenament jurídic espanyol regeixen de manera exclusiva en aquestes condicions d'ús. Qualsevol disputa, controvèrsia o reclamació derivada d'aquestes condicions d'ús, o l'incompliment, rescissió o invalidació d'aquestes, es resoldran exclusivament davant els jutjats competents.

8. Revisió de les condicions d'ús

La Generalitat Valenciana es reserva el dret de revisar aquestes condicions d'ús i la política de privacitat en qualsevol moment i per qualsevol raó. En aquest cas, les persones registrades seran avisades a través d'aquest espai en línia i, si continuen utilitzant el portal GVA PARTICIPA, s'entendran acceptades les modificacions introduïdes.