Logo de CONSUL

Tornar

9 Indústria, Innovació e Infraestructures

La industrialització inclusiva i sostenible, juntament amb la innovació i la infraestructura, poden donar curs a les forces econòmiques dinàmiques i competitives que generen l'ocupació i els ingressos. Aquestes exerceixen un paper clau a l'hora d'introduir i promoure noves tecnologies, facilitar el comerç internacional i permetre l'ús eficient dels recursos.

No obstant això, encara queda un llarg camí que recórrer perquè el món puga aprofitar al màxim aquest potencial. Especialment, els països menys desenvolupats necessiten accelerar el desenvolupament dels seus sectors manufacturers si desitgen aconseguir la meta de 2030 i augmentar la inversió en investigació i innovació científiques.

El creixement del sector manufacturer a nivell mundial ha anat disminuint constantment, fins i tot abans del brot de la pandèmia de la COVID-19. La pandèmia està afectant greument les indústries manufactureres i està provocant alteracions en les cadenes de valor mundials i en el subministrament de productes.

La innovació i el progrés tecnològic són claus per a descobrir solucions duradores per als desafiaments econòmics i mediambientals, com l'augment de l'eficiència energètica i de recursos. A nivell mundial, la inversió en recerca i desenvolupament (I+D), com a percentatge del PIB, va augmentar d'un 1,5 % en el 2000 a un 1,7 % en el 2015, i va continuar quasi en el mateix nivell en el 2017. No obstant això, a les regions en desenvolupament va ser inferior al 1 %.

En termes d'infraestructura de comunicacions, més de la meitat de la població mundial està ara connectada i quasi tota la població global viu en un área amb cobertura de xarxa mòbil. S'estima que, en 2019, el 96,5 % de la població tenia cobertura de xarxa, com a mínim, 2G.

9.1
Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures regionals i transfrontereres, per a donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, posant l'accent principalment en l'accés assequible i equitatiu per a tots.
9.2
Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, d'ací a 2030, augmentar significativament la contribució de la indústria a l'ocupació i al producte intern brut, d'acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aqueixa contribució als països menys avançats.
9.3
Augmentar l'accés de les xicotetes indústries i altres empreses, particularment als països en desenvolupament, als serveis financers, inclosos crèdits assequibles, i la seua integració en les cadenes de valor i els mercats.
9.4
D'ací a 2030, modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguen sostenibles, utilitzant els recursos amb major eficàcia i promovent l'adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals, i aconseguint que tots els països prenguen mesures d'acord amb les seues capacitats respectives.
9.5
Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre altres coses fomentant la innovació i augmentant considerablement, d'ací a 2030, el nombre de persones que treballen en recerca i desenvolupament per milió d'habitants i les despeses dels sectors públic i privat en recerca i desenvolupament.
9.A
Facilitar el desenvolupament d'infraestructures sostenibles i resilients als països en desenvolupament mitjançant un major suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, els països menys avançats, els països en desenvolupament sense litoral i els xicotets Estats insulars en desenvolupament.
9.B
Donar suport al desenvolupament de tecnologies, la investigació i la innovació nacionals als països en desenvolupament, fins i tot garantint un entorn normatiu propici a la diversificació industrial i l'addició de valor als productes bàsics, entre altres coses.
9.C
Augmentar significativament l'accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-se per proporcionar accés universal i assequible a Internet als països menys avançats d'ací a 2020.
Aquest objectiu no té metes localitzades