Tornar

Avantprojecte de Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat per a 2024. Incorporació a la Llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat Valenciana d'un nou títol dedicat a la regulació de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU).

Descripció

Respon a la necessitat de regular, fomentar, dinamitzar i revitalitzar espais urbans en els quals es concentren activitats de tipus comercial i de serveis que desitgen augmentar la seua competitivitat i evitar situacions de degradació.

  • 11. Ciutats i Comunitats Sostenibles
  • 12. Producció i Consum Responsables

El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions amb anterioritat a l'elaboració d'un projecte normatiu.

En conseqüència s'ofereix informació sobre els diferents aspectes d'aquest projecte normatiu a fi de facilitar la comprensió i elaboració d'aquest.

 

ANTECEDENTS DE LA NORMA

La Llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat Valenciana, en el seu article 38 disposa que la Generalitat instrumentalitzarà programes de dinamització i millora d'entorns comercials urbans amb la finalitat d'aconseguir objectius, enfocats a la promoció, foment i desenvolupament del comerç urbà.

PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA NOVA NORMA

La introducció de la figura de les denominades àrees de promoció econòmica urbana (APEU) era reclamada per diversos agents del sector i fins i tot compta amb el suport de la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, que mitjançant nota de 22 de gener de 2019, dirigida a totes les comunitats autònomes, va remetre una proposta normativa.

NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEUA APROVACIÓ

La necessitat de dinamitzar i revitalitzar espais en els quals es concentren activitats de tipus comercial i de serveis que desitgen augmentar la seua competitivitat o evitar situacions de degradació, amb l'objectiu d'oferir un millor nivell de serveis i de qualitat de l'entorn.

OBJECTIUS DE LA NORMA

Les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) es proposen com una fórmula avançada de gestió dels centres comercials urbans que han de consolidar-se en la Comunitat Valenciana com a espais urbans delimitats que agrupen una oferta comercial i de serveis concentrada, diversa i integrada de negocis, que cooperen entre si voluntàriament per a millorar el seu atractiu i el del seu entorn, compartint serveis, gestionats professionalment, amb una imatge comuna i una estratègia compartida per a dirigir-se als seus potencials clients i usuaris, i això amb la col·laboració i el suport de l'Administració local i autonòmica.

POSSIBLES SOLUCIONS, ALTERNATIVES REGULADORES I NO REGULADORES

La regulació que es proposa s'estima imprescindible per a atendre la necessitat a cobrir amb la norma, després de constatar que no existeixen altres mesures menys restrictives de drets, o que imposen menys obligacions als destinataris.