Tornar

Projecte de Decret pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels Ensenyaments Professionals de Dansa.

Estas veient l'esborrany

actualitzada el 16 Nov 2022
Index
Text

Projecte de decret, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments professionals de Dansa a la Comunitat Valenciana

Índex

Preàmbul

Capítol I. Disposicions de caràcter general

Article 1. Objecte

Article 2. Àmbit d'aplicació

Article 3. Finalitat

Capítol II. Ordenació dels ensenyaments

Article 4. Ordenació

Article 5. Principis pedagògics

Article 6. Competències generals

Article 7. Objectius generals

Article 8. Objectius específics

Article 9. Especialitats

Capítol III. Currículum

Article 10: Disseny del currículum

Article 11. Assignatures

Article 12. Atribució docent d'assignatures del currículum

Article 13. Pràctiques formatives

Article 14. Projectes artístics singulars

Capítol IV. Autonomia i gestió pedagògica dels centres

Article 15. Autonomia de centre

Article 16. Modalitat formativa semipresencial, virtual o mixta

Article 17. Tutoria i orientació acadèmica i professional

Article 18. Recursos i materials didàctics

Article 19. Transició des dels ensenyaments elementals de Dansa o des de les escoles d'ensenyament artístic no formal d'arts escèniques

Capítol V. Avaluació, promoció i titulació

Article 20. Avaluació

Article 21. Sessions d'avaluació, avaluació final i resultats d'avaluació de l'alumnat

Article 22. Matrícula d'honor

Article 23. Documents bàsics d'avaluació

Article 24. Procediment per a la mobilitat

Article 25. Comunicació amb les famílies

Article 26. Promoció

Article 27. Permanència

Article 28. Ampliació de matrícula

Article 29. Titulació

Article 30. Premi professional de dansa

Article 31. Projectes de flexibilització curricular

Capítol VI. Correspondència entre ensenyaments

Article 32. Mesures per a l'alumnat que compagina els estudis d'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat amb els ensenyaments professionals de Dansa

Disposicions addicionals

Primera. Revisió del currículum dels ensenyaments professionals

Segona. Admissió prioritària en centres d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Tercera. Exempció del pagament de taxes per obtenció de matrícula d'honor

Quarta. Formació pedagògica i didàctica del professorat de les escoles d'ensenyament artístic no formal d'arts escèniques

Cinquena. Calendari escolar

Sisena. Condicions de formació per al professorat que ha d'impartir noves assignatures que es preveuen en el present decret

Setena. Premis extraordinaris

Huitena. Obligacions administratives dels centres autoritzats

Novena. Regla de no despesa

Disposicions transitòries

Primera. Currículum aplicable als centres integrats de Dansa i ensenyaments de règim general

Segona. Incorporació de l'alumnat des del pla d'estudis anterior

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Disposicions finals

Primera. Normes de desenvolupament

Segona. Entrada en vigor

Annex I. Concreció curricular de les assignatures

Annex II. Distribució per cursos i el total d'hores per especialitat

Annex III. Relació numèrica professorat-alumnat d'aplicació

Annex IV. Atribució docent d'assignatures del currículum

PREÀMBUL

L'article 53.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana disposa que és competència exclusiva de la Generalitat la regulació i l'administració de l'ensenyament en tota la seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, sense perjudici del que es disposa en l'article 27 de la Constitució i en les lleis orgàniques que, de conformitat amb l'apartat 1 de l'article 81 d'aquesta, el desenvolupen, de les facultats que atribueix a l'Estat el número 30 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució espanyola i de l'alta inspecció necessària per al seu compliment i garantia. Així mateix, de conformitat amb l'article 49.1.3a de l'Estatut d'Autonomia, és competència autonòmica exclusiva l'autoorganització i el procediment administratiu derivat de les especialitats de la seua organització.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, dedica el capítol VI del títol I als ensenyaments artístics, entre els quals es troben els ensenyaments professionals de Dansa.

El Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, desenvolupa els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià (DOGV 8356, 07.08.2018) que també s'han de seguir en els ensenyaments professionals de Dansa en el que els siga aplicable i el Decret 72/2021, de 21 de maig, del Consell, que desenvolupa l'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià (DOGV 9099, 03.06.2021). Així mateix, tenint aquesta Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut (DOGV 8168, 13.11.2017), en els ensenyaments professionals de Dansa es treballaran els principis coeducatius següents de manera transversal:

- L'eliminació dels prejudicis, estereotips i rols en funció del sexe, construïts segons els patrons socioculturals de conducta assignats a dones i homes, per tal de garantir, tant per a les com als alumnes, possibilitats de desenvolupament personal integral.

- La prevenció de la violència contra les dones, mitjançant l'aprenentatge de mètodes no violents per a la resolució de conflictes i de models de convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes.

- La integració dels objectius coeducatius assenyalats en els llibres de text i altres materials didàctics que s'utilitzen o es proposen en els projectes d'innovació educativa, que han de fer un ús no sexista del llenguatge i garantir, en les imatges que contenen, una presència equilibrada i no estereotipada de dones i homes.

- La capacitació de l'alumnat perquè l'elecció de les opcions acadèmiques es duga a terme lliure de condicionaments basats en el gènere.

- El respecte a la lliure determinació de gènere, la seua expressió i l'orientació sexual, tant de l'alumnat com dels seus familiars.

El progressiu avanç normatiu que s'ha produït en els últims anys ens obliga, des de l'Administració educativa, a adequar el marc dels ensenyaments professionals de Dansa a una realitat més propera que acoste la formació als diferents àmbits professionals de la dansa alhora que permet conciliar aquests ensenyaments artístics amb els ensenyaments obligatoris i postobligatoris.

El present decret regula l'ordenació i el currículum dels ensenyaments professionals de Dansa a la Comunitat Valenciana, el qual incorpora el que disposa el Reial decret 85/2007, de 26 de gener, que fixa els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de Dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Aquesta nova regulació té en compte el que dicta l'article 51.3 del Decret 108/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum de Batxillerat (DOGV 9404 de 12.08.2022), que assenyala que podran obtindre el títol de Batxillerat en la modalitat d'Arts els qui hagen superat els ensenyaments professionals de Dansa i superen, a més, les matèries comunes.

Així mateix, tenint present la disposició addicional novena de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de setembre, per la qual es modifica la Llei 2/2006, de 3 de maig, d'educació, aquest decret està dissenyant amb la intenció d'incorporar els ensenyaments professionals al Catàleg nacional de les qualificacions professionals, en la línia de desenvolupar l'adquisició de competències professionals. En aquest sentit, de conformitat amb el Reial decret 272/2022, de 12 d'abril, pel qual s'estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l'aprenentatge permanent, els ensenyaments professionals de Dansa es corresponen amb el nivell 4A.

Aquest decret s'ajusta als principis de bona regulació establits en l'article 129.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La revisió curricular dels ensenyaments professionals de Dansa és necessària, ja que la modificació de la Llei orgànica 2/2006, d'educació, per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, determina que les administracions educatives revisaran periòdicament els currículums per a adequar-los als avanços del coneixement, així com als canvis i a les noves exigències del seu àmbit local. Tal com s'està fent amb els currículums de les etapes obligatòria i postobligatòria, cal actualitzar el currículum dels ensenyaments professionals de Dansa en sintonia amb la resta d'ensenyaments. A més, la revisió curricular resulta oportuna, a més, perquè l'ordenació que s'estableix en aquest decret sorgeix d'un apropament a la realitat actual, ja que l'alumnat que cursa els ensenyaments professionals de Dansa necessita, d'una banda, finalitzar els seus estudis d'ensenyament de règim general i, d'una altra, obtindre un títol professional de Dansa, amb la màxima garantia que podrà dissenyar el seu futur professional en l'àmbit artístic. En aquest sentit, l'aspecte innovador d'aquest decret es troba en el disseny d'optatives de perfil professional, de manera que l'alumnat puga rebre una formació específica en un o diversos àmbits que els permeta accedir a diferents possibilitats de continuïtat en la formació, d'una banda, o bé a l'especialització professional, d'una altra.

Aquest decret procura seguretat jurídica, ja que afavoreix un marc normatiu estable, predictible, clar i de certesa, que en facilita el coneixement i la comprensió. Així mateix, és integrat, en tractar en un mateix marc la concreció curricular i l'ordenació general dels ensenyaments, excloent-ne aspectes com ara l'admissió que es desenvoluparan reglamentàriament amb posterioritat. Igualment, s'ha seguit el principi de proporcionalitat, el qual assegura que el nou currículum tinga continuïtat amb l'ordenació vigent fins ara. També ha quedat garantit el principi de transparència, ja que el text ha pogut ser conegut per la ciutadania mitjançant consulta pública prèvia i el tràmit d'informació pública, amb la qual cosa ha estat habilitat la possibilitat de formular suggeriments per part de la ciutadania en general i dels sectors implicats en particular.

En l'elaboració d'aquest decret s'han complit tots els tràmits procedimentals, en concret els processos de consulta prèvia ja assenyalats i el tràmit d'informació pública, i també s'ha incorporat el dictamen del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. Així mateix, s'han incorporat a l'expedient de tramitació els informes preceptius d'elaboració del decret projectat.

Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l'Administració de la Generalitat per a l'exercici 2022.

Per tot el que s'ha exposat, a proposta de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en virtut del que s'estableix en l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, d'acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de XX de XXXX de 2022,

DECRETE

CAPÍTOL I

Disposicions de caràcter general

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquest decret és establir l'ordenació general i el currículum dels ensenyaments professionals de Dansa de conformitat amb el que dicta el Reial decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de Dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Article 2. Àmbit d'aplicació

Aquest decret serà aplicable a tots els conservatoris i centres autoritzats de la Comunitat Valenciana que tinguen autoritzada la impartició dels ensenyaments professionals de Dansa.

Article 3. Finalitat

1. Els ensenyaments professionals de Dansa tenen com a finalitat proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la dansa tenint en compte les equivalències dels ensenyaments artístics professionals i la seua relació amb el Catàleg nacional de les qualificacions professionals establides en la normativa vigent.

2. De conformitat amb el Reial decret 272/2022, de 12 d'abril, pel qual s'estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l'aprenentatge permanent, els ensenyaments professionals de Dansa es corresponen amb el nivell 4A.

3. La finalitat dels ensenyaments professionals de Dansa s'ordena en tres funcions bàsiques: formativa, orientadora i preparatòria per a estudis posteriors. Atenent això, professionalment, aquests ensenyaments pretenen:

a) Qualificar per a l'activitat artística.

b) Qualificar per a l'activitat docent en l'àmbit d'educació no formal.

c) Complementar la formació de l'alumnat que pretén especialitzar-se en altres professions amb aplicacions amb la dansa.

d) Facilitar l'adaptació de les persones als canvis professionals i socials que puguen produir-se durant la seua vida.

e) Contribuir al desenvolupament personal, a l'exercici d'una ciutadania democràtica, afavorint la inclusió i la cohesió social i contribuir al desenvolupament econòmic del sector productiu de les arts escèniques.

CAPÍTOL II

Ordenació dels ensenyaments

Article 4. Ordenació

1. Els ensenyaments professionals de Dansa tindran una estructura de sis cursos de duració.

2. Els ensenyaments professionals de Dansa es cursaran ordinàriament entre els dotze i els díhuit anys. L'inici amb menys de dotze anys o més de díhuit s'entendrà com a excepcional.

3. A l'hora de valorar l'excepcionalitat per a cursar els ensenyaments fora de l'edat ordinària, es tindrà en compte la maduresa física i motriu i el potencial de l'alumnat.

4. La conselleria competent en educació regularà l'admissió, l'accés i altres aspectes d'ordenació general dels ensenyaments professionals de Dansa tenint en compte les disposicions establides en aquest decret.

Article 5. Principis pedagògics

1. L'acció educativa en els ensenyaments professionals de Dansa procurarà la integració de les diferents experiències i aprenentatges de l'alumnat des d'una perspectiva global i contextualitzada amb la realitat actual de la dansa.

2. En aquests ensenyaments es prestarà una atenció especial a l'adquisició i el desenvolupament de les competències. Per a fomentar la integració de les competències treballades es promourà la realització d'activitats escèniques significatives per a l'alumnat i la resolució col·laborativa de les dificultats derivades de la pràctica de la dansa, de manera que es reforce l'autoestima, l'autonomia, la reflexió i la responsabilitat.

3. Les activitats educatives en aquests ensenyaments afavoriran la capacitat de l'alumnat per a aprendre per si mateix, per a treballar en equip i per a aplicar les tècniques d'estudi apropiades. Així mateix, es prestarà especial atenció a l'orientació educativa i professional de l'alumnat.

4. Els centres promouran les mesures necessàries perquè en les diferents assignatures es desenvolupen activitats que estimulen l'interés per escoltar música, l'hàbit d'assistir i participar en representacions escèniques i la capacitat d'expressar-se en públic.

5. Atesa la circumstància de simultaneïtat dels ensenyaments professionals de Dansa amb els de règim general, la gestió del temps i la disposició de l'alumnat a l'estudi són factors fonamentals que s'han de donar a l'hora d'aconseguir que els processos d'ensenyament i aprenentatge resulten efectius.

Article 6. Competències generals

El currículum dels ensenyaments professionals de dansa permet assolir les competències següents:

a) Reconéixer els elements constitutius de la dansa i interrelacionar-los entre si.

b) Afermar les habilitats necessàries per a observar, representar i interpretar conscientment els elements fonamentals que intervenen en un fenomen de dansa, de manera global.

c) Relacionar la tècnica de la dansa, les seues característiques, terminologia, funcions i transformacions en els diversos contextos històrics i estilístics.

d) Aplicar l'entrenament tècnic en situacions específiques d'interpretació, improvisació i pràctica escènica.

e) Perfeccionar el coneixement de la tècnica, així com el control en l\'execució i la interpretació.

f) Identificar amb exactitud l'esquema corporal en relació amb el moviment a través de la sensibilització propioceptiva i reconéixer el cos com a instrument d'expressió i comunicació.

g) Integrar les tècniques d\'adaptació a un moviment, transposició i improvisació en la pràctica de la dansa.

h) Concebre idees coreogràfiques pròpies i desenvolupar la imaginació en l\'exercici de generar moviment i en exercicis compositius.

i) Estudiar peces coreogràfiques originals o adaptades i forjar un criteri artístic propi fonamentat en l\'observació, la comprensió i l'experiència artística.

j) Investigar el repertori coreogràfic com a experiència sensible indispensable per a comprendre el fenomen de la dansa.

k) Ser conscient dels processos estructurals de la dansa que s'interpreta o compon i ser capaç de crear i transformar imatges en escena.

l) Programar propostes de dansa en col·laboració amb altres ballarins i ballarines o creadors i creadores i propiciar experiències artístiques a partir del treball conjunt i les aportacions de cadascuna de les persones que integren el grup.

m) Reconéixer les capacitats pròpies i limitacions a fi de desenvolupar estratègies de treball adequades per aconseguir el màxim rendiment interpretatiu i creatiu.

n) Interpretar en públic de manera individual i col·lectiva amb seguretat, domini de la memòria, la tècnica i amb capacitat comunicativa.

o) Utilitzar els processos de digitalització associats a la professió de la dansa.

p) Demostrar sensibilitat artística i valorar críticament les manifestacions de la dansa.

q) Prendre consciència del patrimoni de la dansa i valorar la seua contribució a la cultura de les societats.

Article 7. Objectius generals

Els ensenyaments professionals de Dansa tenen com a objectiu desenvolupar les capacitats generals i els valors cívics propis del sistema educatiu i, a més, les capacitats següents:

a) Habituar-se a observar la dansa assistint a manifestacions escèniques que s'hi relacionen i establir un concepte estètic que els permeta fonamentar i desenvolupar els criteris interpretatius propis.

b) Desenvolupar la sensibilitat artística i el criteri estètic com a font de formació i enriquiment personal.

c) Analitzar i valorar la qualitat de la dansa.

d) Conéixer els valors de la dansa i optar pels aspectes que n'emanen que siguen més idonis per al desenvolupament personal.

e) Participar en activitats d'animació de dansa i cultural que els permeten viure l'experiència de transmetre el gaudi de la dansa.

f) Conéixer i emprar amb precisió el vocabulari específic relatiu als conceptes científics de la dansa.

g) Conéixer i valorar el patrimoni de dansa com a part integrant del patrimoni històric i cultural.

h) Conéixer i valorar el patrimoni de les arts escèniques de la Comunitat Valenciana, amb les seues característiques i manifestacions més importants.

i) Comprendre i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la dansa.

Article 8. Objectius específics

Els ensenyaments professionals de Dansa hauran de contribuir al fet que l'alumnat adquirisca les capacitats següents:

a) Demostrar el domini tècnic i el desenvolupament artístic necessaris que permeten l'accés al món professional.

b) Habituar-se a assistir a manifestacions escèniques relacionades amb la dansa per a formar la seua cultura de la dansa i restablir un concepte estètic que els permeta fonamentar i desenvolupar els criteris interpretatius propis.

c) Valorar la importància del domini del cos i de la ment per a utilitzar amb seguretat la tècnica, amb la finalitat d'aconseguir la concentració necessària que permeta una interpretació artística de qualitat.

d) Aprofundir en el desenvolupament de la seua personalitat a través de la sensibilitat musical necessària, amb la finalitat d'aconseguir una interpretació expressiva.

e) Analitzar críticament la qualitat de la dansa en relació amb els seus valors intrínsecs.

f) Interrelacionar i aplicar els coneixements adquirits en totes les assignatures que componen el currículum, en les vivències i en les experiències pròpies per a aconseguir una interpretació artística de qualitat.

g) Aplicar els coneixements històrics, estilístics i coreogràfics per a aconseguir una interpretació artística de qualitat.

h) Tindre la disposició necessària per a saber integrar-se en un grup com un membre més d'aquest o per a actuar com a responsable del conjunt.

i) Actuar en públic amb autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

j) Adaptar-se amb la versatilitat necessària a les diferents formes expressives característiques de la creació coreogràfica contemporània.

k) Improvisar d'acord amb l'estil, la forma i el caràcter de la música, així com a partir de diferents propostes no necessàriament musicals, tant auditives com plàstiques, poètiques, etc.

l) Reaccionar amb els reflexos necessaris que requereix la solució dels problemes que puguen sorgir durant la interpretació.

m) Formar-se una imatge ajustada de si mateix, de les seues característiques i possibilitats, i desenvolupar hàbits de l'estudi, valorant el rendiment en relació amb el temps emprat.

n) Aprofundir en el coneixement corporal i emocional per a mantindre l'adequat equilibri i benestar psicofísic.

Article 9. Especialitats

Són especialitats dels ensenyaments professionals de Dansa: Ball Flamenc, Dansa Clàssica, Dansa Contemporània i Dansa Espanyola.

CAPÍTOL III

Currículum

Article 10: Disseny del currículum

1. El currículum dels ensenyaments professionals de Dansa facilitarà el desenvolupament educatiu de l'alumnat i garantirà una formació integral de la dansa en relació amb els ensenyaments mínims del currículum.

2. El currículum procurarà que l'alumnat assolisca la qualificació professional suficient en l'especialitat.

3. La concreció curricular de les assignatures dels ensenyaments professionals de Dansa s'especifica en l'annex I d'aquest decret.

4. La distribució per cursos i el total d'hores de cada assignatura s'estableix en l'annex II del present decret.

5. La relació numèrica professorat/alumnat d'aplicació als ensenyaments s'estableix en l'annex III d'aquest decret.

6. Les sessions lectives setmanals de les diferents assignatures podran ser de mitja hora, una hora o dues hores, segons el tipus d'assignatura i organització d'aquesta.

Article 11. Assignatures

1. Els ensenyaments professionals de Dansa s'organitzen en assignatures comunes, assignatures pròpies de l'especialitat i assignatures optatives de perfil professional.

2. Les assignatures comunes són:

a) Música.

b) Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa.

3. L'alumnat que curse més d'una especialitat únicament cursarà les assignatures comunes per una d'aquestes. Una vegada cursades i superades en una especialitat, la qualificació obtinguda serà vàlida per a totes les especialitats i d'aquesta manera haurà de constar en l'expedient acadèmic.

4. Les assignatures pròpies de l'especialitat són:

Ball Flamenc

a) Tècniques Bàsiques de Dansa.

b) Dansa Espanyola.

c) Ball Flamenc.

d) Tallers Coreogràfics de Ball Flamenc.

e) Estudi del Cant d'Acompanyament.

f) Estudi de la Guitarra d'Acompanyament.

g) Origen i Evolució del Flamenc.

Dansa Clàssica

a) Dansa Clàssica.

b) Puntes o l'equivalent de Tècnica Específica per a Homes.

c) Repertori Específic per a Dones o per a Homes.

d) Taller Coreogràfic.

e) Dansa Contemporània.

f) Història de la Dansa Clàssica.

Dansa Contemporània

a) Dansa Clàssica.

b) Tècniques de Dansa Contemporània.

c) Contact.

d) Improvisació-Composició Coreogràfica.

e) Història de la Dansa Moderna i Contemporània.

Dansa Espanyola

a) Dansa Clàssica.

b) Escola Bolera.

c) Dansa Estilitzada.

d) Flamenc.

e) Folklore.

f) Taller Coreogràfic.

g) Dansa Contemporània.

h) Història de la Dansa Espanyola.

5. Els conservatoris i centres autoritzats de dansa tenen autonomia per a definir les assignatures optatives que l'alumnat cursarà en els dos últims cursos dels ensenyaments professionals de Dansa. En qualsevol cas, aquestes optatives es dissenyaran tenint en compte que la seua finalitat és l'enriquiment curricular atenent la diferent especialització professional en Dansa.

6. El currículum de cada assignatura optativa s'ha de definir de manera competencial i ha d'incloure:

a) Presentació de l'assignatura que incloga el nom que té aquesta.

b) Definició de les competències específiques i descripció d'aquestes.

c) Els sabers bàsics de l'assignatura.

d) Els criteris d'avaluació de cada competència específica.

7. Cada centre haurà de configurar dues optatives per a cada especialitat, una per a cinqué i altra per a sisé, encara que hi ha la possibilitat que una mateixa optativa es curse des de diferents especialitats. En qualsevol cas, la conselleria competent en educació haurà d'autoritzar el catàleg d'optatives proposades per cada centre.

Article 12. Atribució docent d'assignatures del currículum

1. De conformitat amb el que dicta l'article 5 del Reial decret 428/2013, de 14 de juny, pel qual s'estableixen les especialitats docents del cos de professors de Música i Arts Escèniques vinculades als ensenyaments de Música i de Dansa, l'atribució docent de les assignatures que no es preveuen en aquest decret és la que s'estableix en l'annex IV del present decret.

Article 13. Pràctiques formatives

L'alumnat dels dos últims cursos dels ensenyaments professionals de Dansa podrà fer pràctiques formatives dins del centre en relació amb l'especialitat que està cursant. De la mateixa manera, aquestes pràctiques també es podran realitzar fora del centre en sectors productius, a manera d'estades formatives sempre que medie un conveni de col·laboració afavorit per la conselleria competent en educació.

Article 14. Projectes artístics singulars

1. Els projectes artístics singulars integren competències del currículum amb la finalitat de comprendre millor el fenomen de la dansa creant propostes artístiques. Aquests projectes suposen un enriquiment curricular alhora que serveixen per a crear un vincle entre l'àmbit de coneixement i el seu entorn sociocultural.

2. En cada projecte, l'alumnat ha de seguir un procés que inclou la investigació, la creativitat, la presa de decisions, l'ús d'estratègies i la comunicació i transferència del coneixement en formats diversos.

3. Els centres disposen d'autonomia a l'hora de desenvolupar projectes artístics singulars.

4. Els projectes artístics singulars estaran coordinats per un o més professors o professores de l'equip docent i han de procurar la implicació dels diferents departaments didàctics.

5. Els projectes artístics singulars s'impartiran dins de les hores lectives curriculars.

CAPÍTOL V

Autonomia i gestió pedagògica dels centres

Article 15. Autonomia de centre

1. La conselleria competent en matèria d'educació ha d'afavorir l'autonomia curricular, pedagògica i organitzativa dels centres, així com el treball en equip del professorat i la coordinació docent. També s'estimularà l'activitat artística i investigadora del professorat a partir de la seua pràctica docent.

2. L'equip docent desenvoluparà les programacions didàctiques de les assignatures d'aquests ensenyaments en coherència amb el currículum establit en aquest decret i amb el projecte educatiu del centre.

3. Els centres, en el marc de la seua autonomia pedagògica, fixaran els criteris d'aplicació del currículum i establiran l'organització dels grups i les sessions lectives setmanals d'acord amb el que s'estableix en el present decret.

Article 16. Modalitat formativa semipresencial, virtual o mixta

1. L'alumnat major d'edat podrà sol·licitar al centre, el seguiment de l'activitat escolar d'assignatures que no impliquen pràctica de la dansa en la modalitat de formació semipresencial, virtual o mixta. Per a poder autoritzar aquesta modalitat formativa, els centres han de disposar dels recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació adequats, i sempre que quede garantida, síncronament o asíncronament, la interacció didàctica adequada i contínua.

2. En aquesta modalitat d'impartició dels ensenyaments, la formació estarà organitzada de tal forma que permeta l'alumnat un procés d\'aprenentatge sistematitzat conforme a una metodologia apropiada a la modalitat d\'impartició, que haurà de complir els requisits d\'accessibilitat i comptar amb assistència tutorial.

3. De la mateixa manera, la conselleria competent en educació podrà autoritzar els centres que ho sol·liciten la impartició semipresencial d'assignatures que no impliquen pràctica musical. Al respecte, en aquesta autorització s\'establiran els requisits mínims específics per a la realització d'aquesta semipresencialitat, i s'adoptaran les mesures necessàries i dictaran les instruccions precises per a la posada en marxa i funcionament, amb la finalitat que s\'impartisquen amb els espais, equipaments, recursos, materials curriculars i professorat que garantisquen la seua qualitat.

Article 17. Tutoria i orientació acadèmica i professional

1. En els ensenyaments professionals de Dansa l'orientació i l'acció tutorial han d'acompanyar el procés educatiu tant en l'àmbit individual com en el col·lectiu.

2. L'orientació acadèmica i professional de l'alumnat forma part de la funció docent.

3. Cada alumne o alumna estarà a càrrec d'una tutora o tutor designat d'entre l'equip docent.

4. L'acció tutorial s'ha d'exercir de manera continuada i de manera especial en la presa de decisions de l'alumnat, per la qual cosa el tutor o tutora tindrà la responsabilitat de coordinar l'avaluació del seu alumnat.

5. L'orientació acadèmica i professional s'haurà de realitzar en les hores destinades a l'atenció de l'alumnat, i es podrà reforçar mitjançant el format en línia de manera asíncrona.

6. L'orientació haurà d'incloure l'anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions de l'alumnat per a la carrera professional, la identificació dels perfils professionals dins del currículum dels ensenyaments, les oportunitats d'aprenentatge i ocupació en el sector i l'elaboració de projectes artístics.

7. L'orientació educativa i l'acció tutorial s'han de concretar d'acord amb la normativa vigent.

Article 18. Recursos i materials didàctics

1. Els diferents recursos i materials pedagògics i didàctics que s'utilitzen en els centres educatius han de respondre als principis d'equitat, d'inclusió i de cohesió social, a més d'ajustar-se a les necessitats educatives de tot l'alumnat en el context educatiu.

2. La selecció, la coherència i la supervisió d'aquests recursos i materials s'han de dur a terme a través dels òrgans designats i tal com preveu la normativa que regula l'organització i el funcionament dels conservatoris i centres autoritzats de dansa. Els materials han de reflectir i fomentar el respecte als principis, els valors, les llibertats, els drets i els deures constitucionals i estatutaris, així com als principis i els valors recollits en la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, als quals s'ha d'ajustar tota l'activitat educativa.

3. El disseny i la creació dels diferents recursos i materials pedagògics i didàctics han de permetre l'avanç de tot l'alumnat tenint en compte l'eliminació d'estereotips discriminatoris, la perspectiva de gènere, l'eliminació de barreres d'accés i de comunicació, la mirada global i no etnocentrista i la diversitat i la riquesa de materials.

4. S'ha de fomentar l'ús i l'elaboració de materials didàctics i instruments d'avaluació que promoguen la implicació i el compromís de l'alumnat.

Article 19. Transició des dels ensenyaments elementals de Dansa o des de les escoles d'ensenyament artístic no formal d'arts escèniques

1. Per a garantir la continuïtat del procés de formació i una evolució positiva de l'alumnat que accedeix als ensenyaments professionals de Dansa des dels ensenyaments elementals o des de les escoles d'ensenyament artístic no formal d'arts escèniques, la conselleria competent en educació i els centres podran establir mecanismes per a afavorir l'adequada transició de l'alumnat d'uns ensenyaments als altres. Aquests mecanismes poden suposar establir col·laboracions entre els centres d'origen i destinació.

2. L'equip directiu del centre ha de vetlar perquè el procés de transició resulte òptim amb l'adopció de mesures d'orientació que se centren en el benefici de l'alumnat i el posen en el centre del procés i, en aquest sentit, s'han d'incloure en el projecte educatiu els criteris bàsics que han de fer possible aquesta transició.

CAPÍTOL V

Avaluació, promoció i titulació

Article 20. Avaluació

1. La conselleria competent en educació desenvoluparà reglamentàriament el sistema d'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat dels ensenyaments professionals de Dansa. En qualsevol cas, l'avaluació ha de ser contínua i diferenciada, segons les diferents assignatures.

2. A l'hora d'aplicar l'avaluació contínua, l'assistència a les classes és obligatòria. Cada docent ha de registrar les faltes d'assistència del seu alumnat.

3. El caràcter diferenciat de l'avaluació en els ensenyaments professionals de Dansa implica que el professorat de cada assignatura decidirà, al final del curs, si l'alumne o alumna ha assolit els objectius i ha aconseguit el grau adequat d'adquisició de les competències corresponents. Així mateix, cal prendre en consideració els diferents elements del currículum i el treball fet a classe, així com l'interés i l'esforç demostrat per l'alumnat.

4. El professorat ha d'avaluar tant els aprenentatges de l'alumnat com els processos d'ensenyament i la pràctica docent pròpia. L'avaluació és en si mateixa formativa i, per tant, ha de ser un instrument per a la millora tant dels processos d'aprenentatge de l'alumnat com dels processos d'ensenyament emprats i de la pràctica docent.

5. Cal promoure l'ús generalitzat d'instruments d'avaluació variats, diversos i adaptats a les diferents situacions d'aprenentatge que permeten la valoració objectiva de tot l'alumnat mentre es garanteix, així mateix, que les condicions de realització dels processos associats a l'avaluació s'adapten a les necessitats de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

6. Les mares, pares o tutors legals de l'alumnat menor d'edat hauran de participar i donar suport a l'evolució del procés educatiu col·laborant en les mesures de suport, reforç o d'enriquiment curricular que adopten els centres per a facilitar el seu progrés. Tindran, a més, dret a conéixer les decisions relatives a la seua avaluació i promoció, així com a l'accés als documents oficials d'avaluació i a les proves i els documents de les avaluacions que es facen als seus fills, filles, tutelats o tutelades, sense perjudici del respecte a les garanties establides en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Article 21. Sessions d'avaluació, avaluació final i resultats d'avaluació de l'alumnat

1. La sessió d'avaluació és la reunió de l'equip educatiu, coordinada pel tutor o tutora que té com a finalitat compartir informació i adoptar decisions de manera col·legiada sobre el procés d'aprenentatge de l'alumnat.

2. Els conservatoris i centres autoritzats, en virtut de la seua autonomia pedagògica i organitzativa, han d'establir el nombre i el calendari de les sessions d'avaluació que s'han de fer durant cada curs escolar. En tot cas, i atés el caràcter continu de l'avaluació, durant el curs ha de celebrar almenys una sessió d'avaluació cada trimestre, a més d'una avaluació inicial durant el primer mes lectiu.

3. L'avaluació final de l'alumnat s'ha de dur a terme de manera col·legiada en una única sessió que s'ha de celebrar en finalitzar el curs escolar. En aquesta sessió cal donar continuïtat a les sessions trimestrals celebrades, s'ha d'analitzar i fer el seguiment del procés d'aprenentatge de cada alumne i, si és el cas, la revisió de les mesures i suports d'atenció educativa. Així mateix, es respectarà que l'alumnat que curse simultàniament el Batxillerat i ensenyaments professionals de Dansa puga disposar dels resultats d'avaluació que necessiten per poder obtindre el títol de Batxillerat corresponent. La sessió d'avaluació final pot coincidir amb l'avaluació del tercer trimestre

4. L'alumnat podrà fer una prova extraordinària de les matèries no superades. En els centres sostinguts amb fons públics hi haurà previst un període per a la realització i l'avaluació de les proves extraordinàries d'avaluació, per a la sessió d'avaluació final extraordinària i per al lliurament de les qualificacions, que ha de determinar la conselleria competent en educació mitjançant resolució de l'òrgan competent.

5. En les sessions d'avaluació ha de participar l'equip educatiu constituït en cada cas pel professorat de les assignatures que haja cursat l'alumne o alumna, presidit i coordinat pel tutor o tutora. També hi participaran els pianistes acompanyants que intervinguen en el procés d'ensenyament i aprenentatge de l'alumnat.

6. El tutor o la tutora ha de fer constar en l'acta els acords aconseguits, les decisions adoptades i la informació que s'ha de transmetre a l'alumnat, i als seus representants legals si és menor d'edat, sobre el seu procés educatiu.

7. En les sessions d'avaluació s'ha d'escoltar la veu de l'alumnat a través dels mecanismes que establisca cada centre en les seues normes d'organització i funcionament, que prèviament haurà reflexionat sobre els processos d'aprenentatge en les diferents assignatures i en la tutoria.

8. En l'avaluació inicial s'ha de procedir a l'anàlisi de les dades i informacions anteriors de què es dispose sobre l'alumnat i, en conseqüència, l'equip educatiu ha d'adoptar les mesures complementàries per a l'alumnat que ho requerisca.

9. Després de cada sessió d'avaluació, el tutor o tutora ha de comunicar a l'alumnat, i als seus representants legals quan aquest siga menor d'edat, la informació acordada en la sessió corresponent sobre el desenvolupament del seu procés educatiu, per mitjà d'un informe d'avaluació.

10. Aquest informe d'avaluació de les diferents matèries s'ha de redactar, d'una banda, destacant els progressos, les dificultats superades, l'esforç, els talents i les fortaleses de l'alumne o alumna i, d'altra banda, assenyalant els aspectes que caldria continuar treballant. Així mateix, s'han de consignar les qualificacions obtingudes per l'alumne o alumna en les diferents assignatures.

11. Les informacions que s'oferisquen han d'estar sempre fonamentades en els registres i les observacions prèviament obtinguts i sobre els quals s'ha reflexionat de manera individual i col·lectiva en les sessions de coordinació de l'equip educatiu.

12. Els resultats de l'avaluació de les diferents assignatures es realitzaran per mitjà de l'escala numèrica d'1 a 10 sense decimals, i es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives, les inferiors a 5. Aquestes qualificacions s'expressen en els termes següents:

Insuficient: 1, 2, 3, 4

Suficient: 5

Bé: 6

Notable: 7 o 8

Excel·lent: 9 o 10

13. La nota mitjana del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les assignatures cursades per l'alumnat, expressada amb una aproximació de dos decimals per mitjà d'arredoniment a la centèsima més pròxima i, en el cas d'equidistància, a la superior.

Article 22. Matrícula d'honor

Als i les alumnes que després de superar totes les assignatures del curs, i sense perjudici de les possibles convalidacions d'assignatures, obtinguen una qualificació mitjana igual o superior a 9, se'ls pot consignar la menció de «matrícula d'honor» en les observacions de l'acta de qualificacions finals i en l'expedient acadèmic. A més de la condició anterior, l'equip docent haurà d'acordar de manera col·legiada la concessió de la matrícula d'honor, i es podrà concedir una matrícula d'honor per cada 20 alumnes del curs.

Article 23. Documents bàsics d'avaluació

1. Els documents bàsics d'avaluació dels ensenyaments professionals de Dansa són l'expedient acadèmic personal, la certificació acadèmica personal, les actes d'avaluació i els informes d'avaluació individualitzats.

2. Tota la informació relativa al procés d'avaluació es recollirà, de manera sintètica, en l'expedient acadèmic personal. En aquest expedient figuraran les dades personals i les dades d'identificació del centre, la modalitat d'accés als ensenyaments, les dades de matrícula i, si és el cas, les mesures d'adaptació curricular, els resultats de l'avaluació i la nota mitjana final.

3. Els documents bàsics d'avaluació esmentaran en lloc preferent la norma de l'Administració educativa que desplega el currículum corresponent.

4. La certificació acadèmica personal s'obté de l'expedient acadèmic personal i té valor acreditatiu dels estudis realitzats. Aquest document oficial recollirà la referència normativa del pla d'estudis, el curs acadèmic, les qualificacions obtingudes amb expressió de la convocatòria (ordinària o extraordinària), les assignatures que hagen sigut objecte de convalidació o reconeixement i, si és el cas, les anul·lacions de matrícula i renúncia a convocatòries.

5. En el cas d'alumnat que curse més d'una especialitat, s'omplirà una certificació acadèmica per cada una d'aquestes, i s'hi recolliran les assignatures comunes que hagen sigut superades amb les seues qualificacions.

Article 24. Procediment per a la mobilitat

1. A fi de garantir la mobilitat acadèmica i territorial de l'alumnat dels ensenyaments professionals de Dansa, tindran la consideració de documents bàsics de mobilitat: la certificació acadèmica personal i l'informe d'avaluació individualitzat que tindran efectes en tot el territori nacional.

2. L'informe d'avaluació individualitzat recollirà tota la informació que resulte necessària per a la continuïtat del procés d'aprenentatge

Article 25. Comunicació amb les famílies

1. Els centres educatius han de facilitar a les famílies o representants legals la informació personal en format accessible, preferentment a través de mitjans electrònics i, si és el cas, en format paper. En el cas dels centres públics, els mitjans electrònics es corresponen amb les plataformes educatives habilitades per la conselleria competent en matèria d'educació.

2. En qualsevol cas, els centres han d'assegurar que les famílies tenen accés als diferents documents públics de gestió del centre educatiu i a tota la informació relacionada amb l'activitat educativa de l'alumnat i la vida comunitària del centre.

3. La documentació que s'haja de posar a disposició de les persones membres de la comunitat educativa haurà de ser inclosa en la pàgina web del centre per a garantir la seua difusió i accessibilitat a tots els membres de la comunitat educativa, sense perjudici de la seua inclusió als taulers d'anuncis del centre.

4. Per a facilitar l'exercici del dret i dels deures de les famílies a participar en el procés educatiu dels seus fills, filles, tutelats o tutelades, el centre ha d'informar les famílies o tutors o tutores legals de l'alumne o alumna de la seua evolució escolar per mitjà d'informes d'avaluació, entrevistes individuals, reunions col·lectives i altres mitjans que considere oportuns. La persona tutora ha de realitzar les entrevistes individuals i col·lectives que permeten el seguiment de l'alumnat i el trasllat de la informació adient a les mares, pares, tutores o tutors legals. En tot cas, cal preveure, com a mínim, una entrevista individual a l'inici del curs i al final de cada un dels cursos.

5. Les mares, pares, tutores o tutors legals han de conéixer les decisions relatives a l'avaluació dels aprenentatges al llarg del curs i a la promoció, i han de col·laborar en les mesures de suport que adopten els centres per a participar i fer costat en l'evolució del procés educatiu dels seus fills, filles, tutelats o tutelades.

Article 26. Promoció

1. L'alumnat promocionarà de curs quan haja superat les assignatures cursades o tinguen avaluació negativa en dues assignatures com a màxim, sense perjudici del que s'estableix en l'apartat 2 de l'article únic del Reial decret 898/2010, de 9 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de Dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. En el supòsit d'assignatures pendents referides a la pràctica de la dansa, la recuperació d'aquestes s'haurà de realitzar en la classe del curs següent si aquestes en formen part. En la resta dels casos, els alumnes hauran d'assistir a les classes de les assignatures no superades en el curs anterior.

2. Per a la superació de les assignatures pendents d'avaluació positiva, l'alumnat haurà de matricular-s'hi de nou en el curs següent, tot i que només haurà d'assistir a les classes de les assignatures no superades que no siguen de pràctica instrumental o vocal.

3. L'alumnat de sisé curs que finalitze amb una avaluació negativa en una o dues assignatures s'haurà de matricular i assistir a les classes de les assignatures pendents.

4. La qualificació negativa en tres o més assignatures d'un o diversos cursos impedirà la promoció d'un alumne al curs següent.

Article 27. Permanència

1. El límit de permanència en els ensenyaments professionals de Dansa serà de huit anys. L'alumnat no podrà romandre més de dos anys en el mateix curs, excepte en sisé.

2. Les direccions dels centres podran autoritzar, amb caràcter excepcional i a petició del mateix alumne o alumna, o els seus representats legals en cas de ser menors d'edat, l'ampliació un any més del límit de permanència en supòsits de malaltia greu o d'altres circumstàncies que meresquen una consideració semblant, els quals impedisquen el desenvolupament normal dels estudis.

Article 28. Ampliació de matrícula

1. Els centres podran autoritzar l'ampliació de matrícula a l'alumnat que demostre la seua competència per a promocionar a un curs superior al matriculat inicialment.

2. L'alumnat que tinga l'edat ordinària establida per a cursar els ensenyaments professionals de Dansa, o bé una edat inferior, només podrà fer una única ampliació de matrícula al llarg dels ensenyaments. Aquesta ampliació implicarà la matrícula en el curs que corresponga i, simultàniament, en el nivell immediatament superior. Excepcionalment, l'alumnat que supere l'edat ordinària podrà fer més d'una ampliació de matrícula en els ensenyaments si es considera oportú.

3. Les ampliacions de matrícula s'acordaran abans de la finalització de l'any natural de l'inici del curs acadèmic.

4. Les ampliacions de matrícula s'efectuaran a proposta del tutor o tutora de l'alumne o alumna i hauran de comptar amb el vistiplau del departament didàctic de l'especialitat instrumental, de tot l'equip docent que imparteix classe a l'alumne o alumna i del mateix alumne o alumna, o dels seus representants legals, si aquest és menor d'edat.

Article 29. Titulació

1. La superació dels ensenyaments professionals de Dansa donarà dret a l'obtenció del títol professional corresponent.

2. L'alumnat que finalitze els ensenyaments professionals de Dansa podrà obtindre el títol de Batxillerat en la modalitat d'Arts en les condicions establides en l'article 51.3 del Decret 108/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen l'ordenació i el currículum de Batxillerat.

Article 30. Premi professional de dansa

1. Els conservatoris i centres autoritzats convocaran anualment premis extraordinaris en el centre per a l'alumnat que finalitza els ensenyaments professionals de Dansa.

2. La conselleria competent en educació convocarà anualment premis extraordinaris d'àmbit autonòmic per a l'alumnat que finalitza els ensenyaments professionals de Dansa.

3. La conselleria competent en matèria d'educació regularà les condicions i modalitats d'atorgament d'aquests premis.

Article 31. Projectes de flexibilització curricular

1. Els conservatoris podran implantar els projectes de flexibilització curricular amb la finalitat d'ampliar la seua oferta formativa i, complementar així, les competències del títol professional de música amb altres competències específiques de l'àmbit de la dansa.

2. La conselleria competent en educació, establirà els requisits específics que han de complir les propostes de flexibilització curricular. Les ampliacions curriculars seran certificades pels conservatoris addicionalment al títol oficial.

3. La conselleria competent en educació establirà el procediment d'autorització d'aquests projectes de flexibilització curricular.

CAPÍTOL VI

Correspondència entre ensenyaments

Article 32. Mesures per a l'alumnat que compagina els estudis d'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat amb els ensenyaments professionals de Dansa

1. La conselleria competent en educació facilitarà a l'alumnat la possibilitat de compaginar els ensenyaments professionals de Dansa i l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat.

2. La conselleria competent en educació podrà adoptar mesures d'organització i d'ordenació acadèmica que inclouran, entre altres, la coordinació horària, les convalidacions, la creació de centres integrats o l'admissió prioritària de l'alumnat dels ensenyaments professionals de Dansa en centres d'Educació Secundària i Batxillerat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Revisió del currículum dels ensenyaments professionals

La conselleria competent en educació revisarà de manera periòdica el currículum dels ensenyaments professionals de Dansa per a adequar-lo als avanços del coneixement, així com a les actualitzacions que es facen des del Govern de la nació.

Segona. Admissió prioritària en centres d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

La conselleria competent en educació determinarà els centres d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat que faran l'admissió prioritària de l'alumnat que cursa simultàniament aquests ensenyaments obligatoris i postobligatoris amb els ensenyaments professionals de Dansa.

Tercera. Exempció del pagament de taxes per obtenció de matrícula d'honor

L'alumnat que es matricule en cinqué i sisé dels ensenyaments professionals i dispose de la menció de matrícula d'honor en el curs anterior podrà sol·licitar l'exempció del pagament de taxes del curs en què es matricule.

Quarta. Formació pedagògica i didàctica del professorat de les escoles d'ensenyament artístic no formal d'arts escèniques

Als efectes de poder acreditar la formació pedagògica i didàctica del professorat de les escoles d'ensenyament artístic no formal d'arts escèniques, que s'estableix en l'article 9.6 del Decret 2/2022, de 14 de gener, del Consell, els conservatoris han de preveure un projecte de flexibilització curricular de 600 hores de duració, el contingut del qual verse sobre pedagogia aplicada a l'ensenyament artístic no formal de les arts escèniques.

Cinquena. Calendari escolar

La conselleria competent en matèria d'educació ha de publicar anualment el calendari escolar previst per a cada curs acadèmic, així com el nombre de setmanes lectives que s'inclouen en aquest calendari.

Sisena. Condicions de formació per al professorat que ha d'impartir noves assignatures que es preveuen en el present decret

1. Sense perjudici del que dicta l'article 11, per a la impartició de noves assignatures que es preveuen en aquest decret, la conselleria competent en educació podrà establir condicions d'acreditació de formació específica per al professorat que ha d'impartir aquestes assignatures.

Setena. Premis extraordinaris

Els requisits de participació en els premis extraordinaris dels ensenyaments professionals de Dansa a partir del curs 2023-2024 s'han d'ajustar al que determine la conselleria competent en educació.

Huitena. Obligacions administratives dels centres autoritzats

1. Els centres autoritzats que imparteixen ensenyaments professionals de Dansa, en qüestions d'avaluació, promoció i titulació, han de fer ús de l'aplicació Innovació Tecnològica Administrativa per a Centres i Alumnat (ITACA), que la conselleria competent en educació posa a l'abast dels centres educatius.

2. Així mateix, els centres autoritzats estan obligats a elaborar els documents per a la gestió de l'avaluació que figuren en aquest decret, així com lliurar dins del termini establit i en la forma escaient als conservatoris a què es troben adscrits la documentació corresponent sobre avaluació i expedició de títols.

Novena. Regla de no despesa

La implementació i el desplegament posterior d'aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cadascun dels capítols de despesa assignats a la conselleria amb competències en matèria d'educació i, en tot cas, hauran de ser atesos amb els mitjans personals i materials d'aquesta conselleria.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Currículum aplicable als centres integrats de Dansa i ensenyaments de règim general

Mentre no es regule el currículum dels centres integrats de Dansa i ensenyaments de règim general, serà aplicable a aquests centres docents, en la part d'ensenyaments professionals de Dansa, el que estableix el present decret.

Segona. Incorporació de l'alumnat des del pla d'estudis anterior

L'alumnat que, a l'entrada en vigor d'aquest decret, estiga cursant els ensenyaments professionals de Dansa, d'acord amb el currículum establit pel Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Dansa i es regula l'accés a aquests ensenyaments, seguirà cursant els cursos respectius dels ensenyaments professionals de Dansa d'acord amb les noves condicions que s'especifiquen en el present decret. Pel que fa a les assignatures pendents, els centres hauran de preveure els procediments de recuperació d'assignatures del pla d'estudis anterior que no es prevegen en el nou.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al present decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Normes de desplegament

Es faculta la persona titular de la conselleria competent en educació perquè dicte les disposicions necessàries per a l'aplicació i desplegament d'aquest decret.

Segona. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, si bé la implantació del currículum dels ensenyaments professionals de Dansa establit en aquest decret tindrà efectes en el curs escolar 2023-2024.

Annex I

Concreció curricular de les assignatures

ASSIGNATURES COMUNES

Música

Objectius

L'assignatura de Música en els ensenyaments professionals de Dansa tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Expressar de manera original les seues idees i sentiments per mitjà de l'ús de la veu i els instruments, en situacions d'interpretació i improvisació, a fi d'enriquir les seues possibilitats de comunicació, respectant altres formes diferents d'expressió.

b) Valorar l'expressió vocal (parlada i cantada) com a font de comunicació i expressió d'idees i sentiments.

c) Interessar-se pel coneixement de la música i de les normes més generals que regeixen la composició del discurs musical, i el seu procés creatiu.

d) Conéixer les característiques, les possibilitats i els recursos expressius de la música de les diferents èpoques i estils, per a aconseguir una interpretació de qualitat tant de qualsevol peça de repertori, com en la improvisació sobre una obra musical.

e) Valorar i respectar les manifestacions musicals d'altres cultures.

f) Valorar la importància del silenci com a condició prèvia per a l'existència de la música i com a element d'harmonia en la relació amb un mateix i amb els altres, prenent consciència de l'agressió que suposa l'ús indiscriminat del so.

g) Conéixer els elements de la música i les seues característiques, interrelacions, funcions, estructures i transformacions en els diversos contextos històrics, a través de l'anàlisi bàsica d'obres musicals.

h) Comprendre la necessitat de l'anàlisi estètica i estilística de les obres i peces com a pas previ a la seua realització pràctica.

i) Valorar la importància de l'audició musical conscient per a la interpretació en la dansa.

Continguts

- La veu i la paraula com a mitjans d'expressió musical.

- Improvisacions vocals: individuals i en grup, lliures i dirigides, amb melodia i sense.

- Pràctica de repertori vocal.

- Ritme, melodia, harmonia i forma com a elements de la música.

- Pulsació, accent i fraseig com a elements del llenguatge musical.

- La repetició, la imitació, la variació, el desenvolupament i la improvisació com a procediments compositius.

- Utilització de la percussió corporal i els instruments escolars per a acompanyar el moviment i la dansa.

- Els grans períodes de la història de la música: formes i estils.

- Pluralitat d'estils en la música contemporània.

- La música d'altres cultures.

- Música i mitjans audiovisuals.

- Anàlisi del ritme, melodia, harmonia i textura. Estudi de la relació del tempo musical, l'accentuació i el fraseig amb el moviment.

- Estudi bàsic dels fenòmens estructurals de la música i dels contextos històrics i estilístics.

Criteris d'avaluació

1. Intervindre en activitats de cant col·lectiu adaptant la seua expressió i entonació al nivell sonor del conjunt.

Aquest criteri pretén avaluar si l'alumnat té una intervenció activa en les situacions de cant col·lectiu, així com l'actitud amb què s'acosta a les activitats de cant, observant la voluntat d'adaptar l'expressió i l'entonació vocal al nivell sonor del grup.

2. Respectar el marc d'actuació d'esquemes ritmicomelòdics (entre 8 i 16 pulsacions de duració i en l'àmbit de l'escala natural) en situacions d'improvisació.

Aquest criteri intenta comprovar l'habilitat de l'alumne o de l'alumna per a respectar el marc d'actuació de la pauta ritmicomelòdica proposada, observant la capacitat musical d'intervindre amb soltesa i amb naturalitat durant la improvisació, aportant idees originals i sabent callar a temps quan la intervenció es complica.

3. Llegir música en el context de les activitats musicals del grup com a suport a les tasques d'interpretació i audició.

Aquest criteri avalua la utilització funcional de la lectura musical. No es tracta d'avaluar des d'un punt de vista del solfeig, sinó d'observar la destresa amb què l'alumnat es mou en la lectura, una vegada creada la necessitat basar-se en les partitures per a progressar en les activitats musicals del grup.

4. Utilitzar la terminologia musical adequada per a comunicar als altres judicis personals relacionats amb les obres musicals escoltades.

Aquest criteri avalua la capacitat d'utilitzar un llenguatge musical adequat a l'hora d'enjudiciar la música, ja que saber «parlar de música» implica l'assimilació dels conceptes i principis musicals bàsics.

5. Participar en les activitats d'interpretació en grup assumint l'intercanvi dels rols que es deriven de les necessitats musicals.

Aquest criteri avalua la mobilitat de l'alumnat per a assumir qualsevol dels papers que demana una situació musical. Actuar indistintament des de qualsevol instrument, des del cant, com a director, com a solista, etc., suposarà haver superat els comportaments estereotipats que es donen sovint en la interpretació en grup.

6. Establir algunes pautes per a la improvisació que permeten expressar musicalment idees extretes de l'anàlisi d'altres àrees artístiques.

La finalitat d'aquest criteri és comprovar que l'alumnat és capaç de traslladar musicalment les idees expressades en altres àrees artístiques. Això implica l'anàlisi de l'estructura que les suporta, per a després establir els convencionalismes musicals pertinents que permeten operar-hi.

7. Identificar per mitjà de l'anàlisi d'obres senzilles o xicotets fragments els elements que les componen.

Amb aquest criteri es pretén valorar el coneixement de l'alumnat dels diversos components del llenguatge musical.

8. Identificar auditivament els elements formals de manera progressiva.

Per mitjà d'aquest criteri es pretén avaluar la capacitat auditiva de l'alumnat i la interiorització dels elements i els procediments apresos.

Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa

Objectius

L'ensenyament d'Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Ser conscients de la importància del cos com a instrument. Conéixer les capacitats i les limitacions pròpies.

b) Desenvolupar les capacitats per a reconéixer i analitzar les estructures i les funcions biomecàniques del cos humà.

c) Conéixer els principis anatòmics, biomecànics i fisiològics principals que regeixen el moviment i la seua aplicació en la pràctica de la dansa.

d) Desenvolupar la propiocepció individual i l'observació del moviment en les principals actituds i passos de la dansa.

e) Ser conscient de la importància d'adoptar les mesures preventives necessàries sobre els factors personals i ambientals que puguen exercir una acció nociva sobre la salut i el benestar en el ballarí.

Continguts

- Identificació i reconeixement dels distints components de l'aparell locomotor a través del seu estudi.

- Estudi anatòmic i biomecànic dels ossos i de les articulacions més importants del sistema esquelètic i la seua aplicació a la dansa.

- Estudi anatòmic i biomecànic dels músculs més importants de l'aparell locomotor i la seua aplicació a la dansa.

- Fisiologia del múscul.

- Funció i contracció muscular.

- Estudi dels eixos i plans del moviment i els seus diferents graus de mobilitat.

- Coneixement de les capacitats motrius elementals i l'aplicació pràctica, sobre passos de dansa, dels conceptes de força, resistència, força resistència, velocitat i flexibilitat.

- Anàlisi i principis biomecànics bàsics que regeixen els diferents passos de dansa en l'àmbit anatòmic i fisiològic.

- Estudi dels processos patològics més freqüents en dansa, les seues causes i prevenció.

- Alteracions posturals i d'alineació.

- Foment d'hàbits de vida saludables (nutrició, hidratació i estirades) i coneixement dels hàbits nocius per a la salut (drogues, tabac i alcohol).

Criteris d'avaluació

1. Conéixer els diversos elements que configuren la nostra anatomia, a través del seu reconeixement i identificació de manera pràctica.

Amb aquest criteri es pretén valorar el coneixement que posseeix l'alumnat sobre les diferents parts del sistema musculoesquelètic.

2. Conéixer els principis bàsics anatòmics, biomecànics i fisiològics que regeixen el moviment, i ser conscients de la seua utilització pràctica en la dansa.

Aquest criteri permet valorar el coneixement que posseeix l'alumnat dels principis bàsics d'anatomia, fisiologia i biomecànica, i la seua capacitat de relacionar-los d'una manera pràctica amb la dansa.

3. Conéixer els diferents graus de mobilitat del coll, tronc, malucs, genoll, peu.

Amb aquest criteri d'avaluació es tracta de comprovar si els alumnes coneixen la funció de cada articulació, els seus graus de moviment i la col·locació correcta.

4. Conéixer, de manera diferenciada i aplicada a cada situació, les diferents qualitats motrius: resistència, força, velocitat i les seues variables.

Amb aquest criteri es pretén valorar la capacitat de l'alumnat per a aplicar les diferents qualitats motrius a les diferents accions de la dansa, diferenciant la seua actuació en els distints moviments.

5. Conéixer de manera bàsica les lesions que pot patir un ballarí.

Per mitjà d'aquest criteri d'avaluació es tracta de comprovar si l'alumnat és capaç d'identificar les diferents lesions que sol patir un ballarí, els signes externs i les causes que les provoquen, així com els mitjans per a previndre i les mesures que cal adoptar, com a primers auxilis, després d'un accident.

6. Conéixer les conseqüències patològiques més freqüents en dansa produïdes per la no aplicació, o aplicació incorrecta, dels principis tècnics adequats en la seua pràctica.

Aquest criteri permet valorar el coneixement per part de l'alumnat de les patologies més comunes en el ballarí derivades d'alteracions posturals i d'alineació.

7. Conéixer de manera bàsica els diferents desordres del comportament nutricional i la seua repercussió en la salut del ballarí.

Aquest criteri permet valorar el coneixement que posseeix l'alumnat dels problemes causats per diferents desordres del comportament nutricional, les seues conseqüències i mitjans de prevenció.

ASSIGNATURES PRÒPIES DE CADA ESPECIALITAT

ESPECIALITAT DE BALL FLAMENC

Tècniques Bàsiques de Dansa

Objectius

L'ensenyament de Tècniques Bàsiques de Dansa, en l'especialitat de Ball Flamenc en els ensenyaments professionals, tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Saber utilitzar els coneixements tècnics i estètics de la dansa clàssica adquirits, per a assolir el màxim grau d'interpretació artística, en les diferents manifestacions de la dansa espanyola i el ball flamenc.

b) Saber utilitzar els coneixements adquirits sobre les tècniques de la dansa contemporània per a aplicar-los posteriorment, tant en la tècnica del «tors» en flamenc, com de manera estilitzada en la coreografia.

c) Improvisar formes lliures de dansa amb sensibilitat creativa, sentit musical, coneixement i ús de l'espai, demostrant la versatilitat necessària per a adaptar-se a les exigències del flamenc actual.

Continguts

- Estudi de la terminologia pròpia de la dansa clàssica.

- Desenvolupament de la col·locació correcta del cos que permeta una base tècnica sòlida, a fi d'abordar els distints estils de la dansa espanyola i el ball flamenc.

- Desenvolupament del control de tot el cos i utilització correcta de l'espai.

- Desenvolupament de les capacitats creatives i el sentit musical a través de la improvisació. Fonaments tècnics de la dansa contemporània.

Criteris d'avaluació

1. Realitzar una classe de dansa clàssica que el professor o professora marque en el moment, amb tots els exercicis estudiats, centrant-se en la col·locació correcta del cos. Amb aquest criteri es pretén comprovar el nivell tècnic aconseguit, així com el control del cos en moviment i la precisió a l'hora d'utilitzar correctament l'espai.

2. Improvisar una variació lliure de dansa contemporània de manera individual o en grup utilitzant com a pauta un ritme flamenc.

Amb aquest criteri es pretén comprovar el desenvolupament creatiu, la capacitat i la sensibilitat musical, així com l'aplicació de la tècnica adquirida en el treball coreogràfic del ball flamenc.

Dansa Espanyola

Objectius

L'ensenyament de Dansa Espanyola, en l'especialitat de Ball Flamenc en els ensenyaments professionals, tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Conéixer l'aproximació paradigmàtica, pel que fa al context i la forma de l'escola bolera amb el ball flamenc a través del repertori més ancestral.

b) Conéixer les tècniques específiques de la dansa estilitzada per a aplicar-les en el ball flamenc teatral.

c) Conéixer i valorar la cultura i la dansa tradicional atenent els orígens, les influències i la seua interrelació amb el ball flamenc.

d) Interpretar amb personalitat artística i expressiva les distintes formes de la dansa espanyola adaptant-se a l'estil propi de cada una d'aquestes.

Continguts

- Exercicis per a adquirir la tècnica, la dinàmica, la coordinació i l'estil de l'escola bolera.

- Estudi i execució de les danses de repertori més ancestrals de l'escola bolera i el correcte acompanyament de castanyoles, atenent la dinàmica, l'estil i el caràcter propi d'aquestes danses.

- L'escola bolera a Andalusia i la seua relació amb el desenvolupament del ball flamenc.

- Interpretació de coreografies de dansa estilitzada, amb el màxim domini de l'espai escènic, de la tècnica (moviments, castanyoles, zapateados, indumentària, etc.) de l'expressivitat, la musicalitat, la gràcia i la naturalitat.

- Realització de variacions de dansa estilitzada, en què el principal protagonista és el compàs flamenc.

- Adquisició de les tècniques i estils de les danses populars tradicionals més representatives de cada una de les comunitats que han donat origen al ball flamenc.

- Desenvolupament permanent de la memòria.

Criteris d'avaluació

1. Interpretar un ball del repertori més ancestral de l'escola bolera a proposta del professor.

Amb aquest criteri es pretén comprovar si l'alumne o alumna és capaç de controlar el moviment donant el caràcter i l'estil propis de l'escola bolera, així com la seua capacitat de comunicació amb el públic.

2. Interpretació d'una dansa de sabata en què el ball flamenc és el protagonista a escala rítmica i de caràcter.

Amb aquest criteri es pretén comprovar el grau d'assimilació per part de l'alumne o alumna de l'estil dins de la dansa estilitzada.

3. Interpretar i analitzar una dansa popular tradicional interrelacionada amb el ball flamenc.

Amb aquest criteri es pretén comprovar el coneixement i l'assimilació de l'alumne o alumna de la tècnica, l'estil i el caràcter propi d'aquestes danses.

Ball Flamenc

Objectius

L'ensenyament del Ball Flamenc en els ensenyaments professionals tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Adquirir i demostrar el domini de la tècnica corporal i del zapateado en cada un dels diferents ritmes flamencs per a fer una interpretació artística de qualitat.

b) Interpretar els diferents palos flamencs proposats amb el domini suficient per a desenvolupar una personalitat artística de qualitat i aconseguir una interpretació rica en expressivitat.

c) Utilitzar amb soltesa i naturalitat els complements (ventall, barret, bastó, vestit de cua mantó i capa), requerits per a cada un dels palos flamencs que cal estudiar.

d) Desenvolupar la capacitat d'improvisació i de creació en qualsevol dels palos que cal estudiar tenint en compte l'estructura, el compàs i el caràcter.

e) Conéixer la importància del cant i del toc com a elements bàsics en la configuració d'un ball flamenc.

f) Desenvolupar la capacitat d'observació i crítica de l'alumne o alumna, de manera que siga capaç d'expressar els seus judicis i opinions davant de les diferents manifestacions del flamenc.

Continguts

- Estudi del compàs i l'estructura dels diferents palos del ball flamenc.

- Estudi dels diferents balls flamencs amb la sensibilitat musical, domini tècnic, gust, caràcter i força expressiva que cada un requerisca per a una correcta posada en escena.

- Estudi dels distints complements que són utilitzats, en funció del ball flamenc que s'estiga estudiant, com ara el ventall, el barret (home i dona), el bastó, el vestit de cua, el mantó i la capa.

- Desenvolupament i adquisició de la capacitat crítica en l'alumne o alumna, a través de raonaments fonamentats en el coneixement del flamenc.

- Treball tècnic del moviment corporal diferenciant entre el ball d'home i de dona.

Criteris d'avaluació

1. Interpretar un palo del repertori flamenc.

Amb aquest criteri es pretén comprovar el domini tècnic corporal i del zapateado, l'estil, caràcter propi del ball, la musicalitat i els matisos, així com la capacitat artística i la força expressiva de l'alumne o alumna i la seua maduresa interpretativa.

2. Interpretar un palo del repertori flamenc en què els distints complements: vestit de cua, mantó, ventall, barret (dona i home), bastó, capa i castanyoles, tenen un paper fonamental en la seua execució.

Amb aquest criteri es pretén comprovar el domini i la soltesa en el seu ús.

3. Muntar dues variacions coreogràfiques, una per a home i una altra per a dona, utilitzant com a base un mateix palo del ball flamenc.

Amb aquest criteri es pretén comprovar el grau de coneixement adquirit per part de l'alumne o alumna quant a les característiques pròpies que comporta el ball d'home i el ball de dona.

4. Posar en escena un dels balls flamencs proposats pel professor o professora durant el curs.

Amb aquest criteri es pretén comprovar el grau d'autocontrol i comunicació amb el públic.

Estudi del Cant d'Acompanyament

Objectius

L'ensenyament de l'Estudi del Cant d'Acompanyament en els ensenyaments professionals tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Comprendre la importància i la riquesa del cant d'acompanyament al ball a través de la seua història com a instrument per a la configuració d'un ball flamenc i com a vehicle per a l'expressió d'emocions.

b) Conéixer els distints estils del cant d'acompanyament al ball.

c) Saber dirigir un cantaor a l'hora de coreografiar un ball.

Continguts

- El cant flamenc d'acompanyament al ball: origen, evolució i principals intèrprets.

- Estudi teoricopràctic dels palos i estils del cant per al ball.

- Treball teoricopràctic en la direcció del cant per al ball flamenc.

Criteris d'avaluació

1. Fer una audició de cant.

Amb aquest criteri es pretén comprovar el grau de coneixement i assimilació per part de l'alumne o alumna dels distints estils del cant i la seua influència en l'acompanyament al ball.

2. Fer un muntatge d'un ball flamenc.

Amb aquest criteri es pretén comprovar el coneixement de l'alumne o alumna a l'hora de dirigir el cantaor en el desenvolupament d'aquest muntatge.

Estudi de la Guitarra d'Acompanyament

Objectius

L'ensenyament de l'Estudi de la Guitarra d'Acompanyament en els ensenyaments professionals tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Comprendre la importància i la riquesa del toc de l'acompanyament al ball a través de la seua història com a instrument per a la configuració d'un ball flamenc i com a vehicle per a l'expressió d'emocions.

b) Conéixer les distintes formes d'acompanyament al ball.

c) Saber dirigir un músic guitarrista a l'hora de coreografiar un ball.

Continguts

- La guitarra d'acompanyament al ball: origen, evolució i principals intèrprets.

- Incidència de la guitarra en el desenvolupament tècnic i artístic del ball flamenc.

- Diferents tècniques de la guitarra en l'acompanyament al ball.

- Treball teoricopràctic en la direcció del toc per al ball flamenc.

Criteris d'avaluació

1. Fer una audició de guitarra flamenca.

Amb aquest criteri es pretén comprovar el grau de coneixement i assimilació per part de l'alumne o alumna de les distintes formes d'acompanyament de guitarra i la seua influència en el ball.

2. Fer un muntatge d'un ball flamenc.

Amb aquest criteri es pretén comprovar el coneixement de l'alumne o alumna a l'hora de dirigir el guitarrista en el desenvolupament d'aquest muntatge.

Tallers Coreogràfics de Ball Flamenc

Objectius

L'ensenyament de Taller Coreogràfic en els ensenyaments professionals de Dansa tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Demostrar el coneixement dels diferents palos flamencs a través de xicotetes composicions coreogràfiques creades per l'alumnat.

b) Improvisar en els diferents palos flamencs, tenint en compte el compàs i l'estructura de cada un d'aquests.

c) Saber utilitzar adequadament l'espai escènic, tant en interpretacions com a solista, en parella o en grup.

d) Interpretar obres o peces de repertori de la dansa espanyola.

Continguts

- Coneixement i domini dels diferents ritmes i estructures dels diferents palos flamencs.

- Exercicis d'improvisació sobre els diferents palos flamencs.

- Utilització correcta de l'espai tant en interpretacions de solista com de parella o en grup. - Desenvolupament de les capacitats creatives.

- Desenvolupament permanent de la memòria.

- Realització de xicotetes coreografies en els diferents palos flamencs coneguts per l'alumnat. Interpretació d'obres del repertori de la dansa espanyola.

Criteris d'avaluació

a) Improvisar en un palo flamenc triat pel professor.

Aquest criteri pretén comprovar el grau de coneixement per part de l'alumnat dels diferents palos flamencs i la seua capacitat d'improvisació.

b) Interpretar una coreografia creada per l'alumnat en qualsevol palo flamenc.

Aquest criteri pretén comprovar el coneixement de l'estructura dels diferents palos flamencs per l'alumnat, així com la seua capacitat creadora.

c) Interpretar una obra del repertori de la dansa espanyola.

Aquest criteri pretén comprovar la versatilitat interpretativa de l'alumnat dins del repertori de la dansa espanyola.

Origen i Evolució del Flamenc

Objectius

L'ensenyament de l'Origen i Evolució del Flamenc en els ensenyaments professionals de Dansa tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Interessar a l'alumnat en els coneixements necessaris per a comprendre i valorar el desenvolupament històric del ball flamenc en les distintes cultures i els factors socials, estètics i artístics que el sustenten.

b) Conéixer i emprar el vocabulari específic, els conceptes fonamentals de la matèria i mètodes d'anàlisi.

c) Fomentar en l'alumnat la capacitat d'investigació i indagació a partir de diverses fonts, sobre determinats aspectes de la història del ball flamenc.

d) Comprendre i valorar les propostes conceptuals i estètiques que defineixen la varietat d'estils, segons els períodes històrics i artístics.

e) Conéixer, valorar i respectar el patrimoni cultural i artístic dels creadors del flamenc, i la seua relació amb l'art escènic.

f) Comprendre i valorar les futures línies de desenvolupament dels estudis del ball flamenc (interpretació, creatives, crítiques, teòriques, investigació històrica...).

g) Observar i conéixer el panorama actual en els diferents llenguatges del ball flamenc i manifestacions escèniques.

Continguts

- Metodologia de la història de la dansa.

- Documentació i reconstrucció.

- Transmissió oral, sistemes de notació i els nous mitjans (tecnologies de la informació i la comunicació).

- Models d'anàlisis coreogràfiques.

- Introducció al vocabulari tècnic específic.

- Origen i evolució del flamenc.

- Etapes històriques i classificació dels estils flamencs.

- Toc, cant, ball i altres tipus d'acompanyament.

- Creadors, intèrprets i els renovadors del flamenc.

- Relació amb altres llenguatges coreogràfics i escènics.

- Companyies i repertori.

- Tendències del ball flamenc en l'actualitat.

- Creadors i intèrprets actuals. Produccions, programacions i públics.

Criteris d'avaluació

1. Conéixer, analitzar els fets i els processos rellevants de la història del ball flamenc i les seues relacions amb el context que la sustenta.

Amb aquest criteri es pretén observar que els i les alumnes reconeixen i comprenen el desenvolupament històric del ball flamenc, i que poden explicar les relacions entre el llenguatge artístic i els factors socials, econòmics, polítics i culturals.

2. Analitzar i comparar les diverses concepcions estètiques i artístiques del ball flamenc en distints moments històrics i culturals.

Aquest criteri tracta d'avaluar el grau de coneixement i l'anàlisi dels i les alumnes cap a les creacions del ball flamenc, les obres escèniques i les interpretacions, tant històriques com les actuals.

3. Utilitzar la terminologia específica, el vocabulari tècnic i els conceptes fonamentals de la matèria.

Aquest criteri pretén valorar que els i les alumnes seran capaços d'utilitzar el vocabulari adequat, els conceptes específics i els procediments bàsics d'anàlisi i interpretació de les obres que se seleccionen.

4. Identificar i interpretar les creacions de ball flamenc i les diferents interpretacions com a documents que reflecteixen la manera de sentir d'una època i una societat.

Amb aquest criteri es pretén comprovar si els i les alumnes han desenvolupat hàbits de treball, tant individual com en grup, coneixen els procediments per a obtindre informació que els permeta relacionar i valorar els coneixements històrics, estilístics i coreogràfics de les creacions i les interpretacions del ball flamenc.

5. Conéixer les característiques generals de les propostes conceptuals i estètiques que defineixen les actuals tendències i estils del ball flamenc.

Amb aquest criteri es pretén observar si els i les alumnes han madurat el concepte canviant de l'obra d'art dansada.

6. Fer activitats d'indagació sobre les futures línies de desenvolupament dels estudis de ball flamenc.

Per mitjà d'aquest criteri es tracta de valorar i conéixer la informació que l'alumnat té de les futures línies de desenvolupament dels estudis sobre el ball flamenc, relacionant-los amb els coneixements històrics, artístics i estètics.

7. Valorar i conéixer el panorama actual del ball flamenc i de les arts escèniques, assistint a diferents manifestacions de dansa i esdeveniments escènics.

Aquest criteri posa en pràctica l'observació directa dels esdeveniments relacionats amb el ball flamenc, els permet manejar i confrontar informació, i alhora que serveix per a analitzar les actuals programacions, produccions i companyies, fomentant i valorant el desenvolupament dels criteris propis de l'alumnat.

ESPECIALITAT DE DANSA CLÀSSICA

Dansa Clàssica

Objectius

L'ensenyament de Dansa Clàssica dels ensenyaments professionals de Dansa tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Controlar la col·locació correcta del cos que permeta el domini de la coordinació i el desenvolupament de tots els moviments.

b) Fer amb musicalitat l'execució de tots els moviments que configuren la dansa.

c) Saber utilitzar els coneixements tècnics i estilístics de la dansa clàssica per a aconseguir la qualitat del moviment necessària que permeta aconseguir el màxim grau d'interpretació artística.

d) Valorar la importància de l'espai com a element tant estètic com formal, i ser conscients del paper que té en la interpretació.

Continguts

- Coneixement de tots els passos que componen el vocabulari de la dansa clàssica, i execució correcta d'aquests d'acord amb els seus temps musicals, accents i coordinació de moviments.

- Entrenament permanent i progressiu de la memòria.

- Desenvolupament del control de tot el cos, la dinàmica, l'atac del moviment i la respiració.

- Execució precisa i definida de tots els passos amb les seues direccions i desplaçaments. - Utilització correcta de l'espai.

- Interiorització de la música per a desenvolupar la sensibilitat artística amb l'elegància i l'energia que la dansa requereix.

- Desenvolupament de la sensibilitat musical com a premissa indispensable per a l'obtenció d'una bona qualitat de moviment.

- Desenvolupament del perfeccionament tècnic i interpretatiu del gir i del salt.

- Desenvolupament de les capacitats creatives.

Criteris d'avaluació

1. Conéixer i reconéixer tots els passos del vocabulari de la dansa clàssica entenent la seua aplicació tècnica.

Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar que l'alumne o alumna ha aprés el nom de tots els passos, la seua realització, les característiques i el significat tècnic en la dansa.

2. Fer els exercicis de la barra de ballet que el professor o professora marque en el moment, amb l'acompanyament musical propi d'aquest nivell.

Amb aquest criteri es tractaria de comprovar el grau de maduresa de les capacitats físiques de l'alumne o alumna, necessari per al domini de la tècnica de la dansa clàssica.

3. Dur a terme al centre un exercici d'adagio que el professor o la professora marque en el moment.

Amb aquest criteri d'avaluació es tracta de comprovar el desenvolupament de la seua capacitat tècnica quant al sentit de l'equilibri, l'amplitud i l'elevació de les cames, la definició i concreció de les posicions del cos en l'espai, la coordinació, col·locació i moviment dels braços i del cap. A més, es comprovarà el grau de maduresa de la seua personalitat artística, musicalitat, expressivitat i comunicació.

4. Fer al centre dos exercicis de girs que el professor o professora marque en el moment.

Amb aquest criteri es tracta de comprovar que l'alumne o alumna ha adquirit el domini de la tècnica del gir, la coordinació i el sentit del moviment en l'espai, a més de la neteja, la definició i la precisió dels passos i els entrepassos.

5. Dur a terme al centre dos exercicis de salts xicotets que el professor o la professora marque en el moment.

Amb aquest criteri d'avaluació es pretén comprovar el nivell tècnic adquirit per l'alumne o alumna en l'execució del salt, la força i l'elasticitat dels peus, el treball del plié (elasticitat, subjecció de baixada i espenta per a l'impuls), a més de la coordinació, els accents musicals i musculars, l'elevació dels malucs i la subjecció del tors.

6. Fer al centre un exercici de bateria que el professor o professora marque en el moment.

Amb aquest criteri d'avaluació es tracta de comprovar el grau d'execució i domini adquirit en la tècnica de xicoteta bateria, comprovant el desenvolupament físic i muscular de l'en dehors per a la bateria, neteja, definició i concreció dels moviments de cames i peus, la coordinació i els accents musicals i musculars dels salts.

7. Realitzar al centre diversos exercicis de salts grans que el professor o professora marque en el moment.

Amb aquest criteri d'avaluació es pretén comprovar el desenvolupament màxim de la capacitat de moviment, l'energia que produeix el treball muscular per a saltar utilitzant el màxim d'amplitud, la precisió i la col·locació del cos en l'aire, la coordinació dels braços i cames i la sincronització d'impulsos, cames, braços, tors i música.

8. Fer un exercici d'improvisació a partir d'un fragment musical que el o la pianista toque anteriorment.

Amb aquest criteri d'avaluació es pretén comprovar el grau de maduresa de l'alumne o alumna per a ser capaç, escoltant una música, de saber plasmar amb moviments les imatges i les sensacions que la música li produeix, a més de comprovar el seu sentit creatiu, sensibilitat i musicalitat.

En tots els criteris d'avaluació es comprovarà, a més, la capacitat artística, la sensibilitat, la musicalitat i la comunicació expressiva.

Puntes

Objectius

L'ensenyament de l'assignatura de Puntes tindrà com a objectius desenvolupar en les alumnes les capacitats següents:

a) Aplicar amb seguretat els principis bàsics del treball de la tècnica clàssica, per a aconseguir una execució correcta sobre la punta.

b) Desenvolupar la força muscular necessària per a adquirir habilitat en l'execució del treball de puntes, amb especial èmfasi en els músculs del turmell i del peu.

c) Executar variacions amb fluïdesa i seguretat, oferint el treball de puntes com una extensió natural del mateix moviment.

d) Fer amb musicalitat l'execució de tots els moviments.

e) Saber utilitzar els coneixements tècnics per a aconseguir la qualitat i el màxim grau d'interpretació artística.

f) Conéixer i valorar la importància que, sobre la prevenció de lesions, té la cura i la higiene dels peus.

Continguts

- Coneixement dels principis bàsics que configuren el treball de les puntes.

- Desenvolupament del perfeccionament tècnic de tot el treball de demi-pointe aplicat al pointe.

- Domini de la pirouette sobre la punta.

- Desenvolupament de la capacitat tècnica i artística.

- Aplicació d'un estil adequat a la fluïdesa necessària que es requereix en l'execució de la dansa clàssica amb puntes.

- Coneixement de l'anatomia del peu i del turmell, així com la prevenció de lesions a través de la cura higiènica dels peus.

- Coneixement dels distints perfils i qualitats que hi ha en l'oferta de mercat respecte a la sabatilla de punta.

Criteris d'avaluació

1. Conéixer i reconéixer tots els passos propis del treball de puntes, entenent la seua aplicació tècnica.

Amb aquest criteri es pretén comprovar si l'alumna reconeix el nom dels passos específics, la seua realització i característica.

2. Realitzar en la barra i al centre diversos exercicis específics de puntes, que el professor/a marque en el moment.

Amb aquest criteri es pretén comprovar el nivell tècnic adquirit per les alumnes en la tècnica de puntes.

3. Fer exercicis específics de pirouettes sobre la punta que el professor/a marque en el moment.

Amb aquest criteri es tracta de comprovar que l'alumna ha adquirit el domini de la tècnica del gir, la coordinació, el sentit espacial i el control en la baixada del gir.

4. Realitzar al centre diversos exercicis de xicotet allegro que el professor/a marque en el moment.

Amb aquest criteri es comprovarà la fluïdesa en l'ús del relevé, així com la utilització dinàmica de l'espai i la coordinació de braços i cap.

5. Fer diversos exercicis en manège que el professor/a marque en el moment.

Amb aquest criteri es pretén comprovar el grau de domini tècnic, coordinació i sentit del moviment en l'espai, amb la precisió i la definició dels passos i entrepassos propis del nivell exigit.

6. Executar xicotetes variacions lliures o de repertori.

Amb aquest criteri es pretén valorar el grau d'execució tècnica, assimilació de l'estil, sensibilitat en la interpretació i musicalitat.

Tècnica Específica per a Homes

Objectius

L'ensenyament de l'assignatura de Tècnica Específica per a Homes tindrà com a objectius desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Utilitzar correctament els coneixements tècnics adquirits en la dansa acadèmica, per a aconseguir l'execució correcta dels passos específics de barons.

b) Fer amb la dinàmica correcta tots els salts i els girs propis de la tècnica de barons en la dansa clàssica.

c) Desenvolupar la potència física i el control necessaris per a l'execució correcta dels passos específics de barons en la dansa clàssica.

d) Potenciar el virtuosisme específic del treball de barons en la dansa clàssica.

e) Desenvolupar la propiocepció de l'alumnat en l'espai en tots els grans salts girats.

f) Conéixer i reconéixer tots els passos específics de barons del vocabulari de la dansa clàssica.

Continguts

- Coneixement dels passos que componen el vocabulari de la tècnica de barons i la seua execució correcta.

- Desenvolupament del perfeccionament tècnic en les cabrioles i grans cabrioles, així com en les grans cabrioles a la segona i els girs combinats específics de barons.

- Execució correcta de la bateria de dues a dues cames, d'una a dues cames, de dues a una cama i d'una a una cama.

- Domini de tots els grans salts batuts.

- Execució precisa de tots els tour en l'air que hi ha en el vocabulari de la dansa clàssica. - Desenvolupament del perfeccionament tècnic dels grans salts i els grans salts girats de dues a dues cames, d'una a dues cames, de dues a una cama i d'una a una cama.

- Desenvolupament de la capacitat artística amb l'estil apropiat per als intèrprets masculins.

Criteris d'avaluació

1. Conéixer i reconéixer tots els passos del vocabulari de la dansa clàssica específics de barons, entenent la seua aplicació tècnica.

Amb aquest criteri es comprovarà si l'alumnat reconeix el nom dels passos específics de barons, la seua realització i les seues característiques.

2. Fer diversos exercicis específics de gir per a barons que el professor marque en el moment.

Amb aquest criteri es tracta de comprovar que l'alumnat ha adquirit el domini de la tècnica del gir, la coordinació i el sentit del moviment en l'espai, a més de la neteja, la definició i la precisió dels passos i els entrepassos.

3. Realitzar al centre diversos exercicis de bateria específica de barons que el professor marque en el moment.

Amb aquest criteri d'avaluació es tracta de comprovar el grau d'execució i domini adquirit en la tècnica de la bateria, comprovant el desenvolupament físic i muscular de l'en dehors per a la bateria, la neteja, la definició i la concreció dels moviments de cames i peus, la coordinació i els accents musicals i musculars dels salts.

4. Fer al centre diversos exercicis de grans salts específics de barons que el professor marque en el moment.

Amb aquest criteri d'avaluació es pretén comprovar el desenvolupament màxim de la capacitat de moviment, l'energia que produeix el treball muscular per a saltar utilitzant el màxim d'amplitud, la precisió i la col·locació del cos en l'aire, la coordinació dels braços i cames i la sincronització d'impulsos, cames, braços, tors i música.

5. Realitzar al centre un exercici de tour en l'air que el professor marque en el moment.

Amb aquest criteri d'avaluació es tracta de valorar el grau de correcció tècnica adquirit en l'execució dels diferents tour en l'air, es comprovarà que utilitza la dinàmica, la coordinació i l'elevació necessàries, així com la precisió i la neteja en les posicions tant d'eixida com d'entrada del salt.

Repertori

Objectius.

L'ensenyament de l'assignatura de Repertori tindrà com a objectius desenvolupar en les alumnes les capacitats següents:

a) Interpretar obres o peces de repertori de la dansa clàssica o la dansa neoclàssica, amb la naturalitat del domini tècnic i la puresa d'estil de l'obra.

b) Interpretar danses en grup, papers de solista i ballets complets.

c) Conéixer i diferenciar els ballets més significatius de les diferents èpoques i tendències artístiques, aprofundint en la varietat d'estils i matisos.

d) Relacionar els coneixements i les circumstàncies històriques dels ballets amb la seua forma i estil interpretatiu.

Continguts

- Aprenentatge d'obres de repertori de diferents èpoques i tendències artístiques, aprofundint en la varietat d'estils.

- Adquisició dels coneixements tècnics i històrics dels ballets per a la seua correcta interpretació de la dansa.

- Anàlisi del caràcter de cada personatge per a la seua correcta interpretació dramàtica.

- Estudi de la interpretació dels diferents papers, dins de l'estil i forma requerits per l'obra triada.

- Desenvolupament de la individualitat artística i del virtuosisme tècnic.

- Pràctica i interpretació de balls de conjunt.

- Pràctica i interpretació de variacions de semisolista i primer ballarí o ballarina.

- Coneixement i valoració de les normes de comportament per a ballar en grup.

- Entrenament permanent i progressiu de la memòria.

Criteris d'avaluació.

1. Interpretar obres coreogràfiques dirigides al públic al centre, assajades prèviament. Aquest criteri pretén valorar l'aptitud necessàriament disciplinada del ballarí o la ballarina en el cos de ball, la capacitat d'assumir el paper assignat, la seua responsabilitat en la unitat del conjunt i la seua adequació al paper assignat fent fluir els seus sentiments i personalitat aconseguint la connexió emocional amb el públic.

2. Interpretar un paper del repertori de ballarí o ballarina solista.

Amb aquest criteri es pretén valorar el grau tècnic i la capacitat interpretativa de l'alumne o alumna, l'assimilació de l'estil i el caràcter de la variació triada.

3. Interpretar un paper de repertori de primer ballarí.

Aquest criteri permet valorar el grau de virtuosisme de l'alumne o alumna, unit al do natural de la interpretació i la sensibilitat artístiques.

4. Interpretar un paper de caràcter de repertori triat pel mateix alumnat, en què ells mateixos buscaran els diferents matisos i n'estudiaran els aspectes històrics.

Mitjançant aquest criteri es pretén comprovar la preparació observadora i analítica de l'alumne o alumna, així com les seues inquietuds, sensibilitat, creativitat i sentit de l'estètica.

5. Interpretar en públic un cos de ball del repertori clàssic.

Aquest criteri d'avaluació pretén observar que l'alumne o alumna és capaç de gaudir de la dansa i mantindre una relació interpretativa i especial amb la resta dels components del grup.

Dansa Contemporània

Objectius

L'ensenyament de Dansa Contemporània en els ensenyaments professionals de Dansa tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Conéixer i practicar els moviments de la dansa contemporània i les seues diferents qualitats i matisos, a la recerca d'una correcta execució tècnica i artística.

b) Interpretar variacions de diferents estils, a fi de conéixer la gran varietat de formes de la dansa contemporània.

c) Improvisar formes lliures de dansa amb sensibilitat creativa i sentit coreogràfic.

d) Demostrar la versatilitat necessària per a adaptar-se a les exigències que es deriven del caràcter interdisciplinari de la dansa contemporània.

Continguts

- Exercicis en terra: diferenciació de la força i les sensacions de les diferents parts del cos. Treball de contraccions del tors i mobilitat de la columna.

- Utilització de la respiració com a origen del moviment.

- Exercicis al centre: canvis en l'eix del cos, buscant l'equilibri en els diferents passos.

- Coordinació de totes les parts del cos. Ús correcte de l'espai.

- Desenvolupament de la sensibilitat plàstica.

- Pràctica de la improvisació lliure, amb objectes i sense, individual i en grup.

- Estudi de xicotetes variacions.

- Estudi de variacions de coreògrafs contemporanis presents en el repertori.

Criteris d'avaluació

1. Improvisar individualment una variació lliure, a partir de distints estils de música.

Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar el desenvolupament creatiu, l'expressió artística i la sensibilitat musical de l'alumne o alumna, a partir de la improvisació individual.

2. Improvisar en grup una variació lliure, a partir de distints estils de música.

Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar el desenvolupament creatiu, l'expressió artística i sensibilitat musical de l'alumne o alumna, així com la seua capacitat d'integrar-se en una improvisació col·lectiva.

3. Interpretar variacions de coreògrafs contemporanis presents en el repertori.

Amb aquest criteri es pretén valorar la capacitat interpretativa de l'alumne o alumna, i la seua identificació amb l'estil de la variació proposada.

Taller Coreogràfic

Objectius

a) Interpretar obres o peces de repertori de la dansa neoclàssica amb la naturalitat del domini tècnic i la puresa d'estil de l'obra.

b) Interpretar danses en grup i papers de solista en obres adaptades, peces d'estil lliure i de coreògrafs actuals, en què predomine el llenguatge de la dansa clàssica.

c) Conéixer i diferenciar les tendències artístiques dels diferents tallers coreogràfics que es facen, i aprofundir en el seu estil.

d) Relacionar els elements de motivació, inspiració i d'argument de les propostes coreogràfiques amb la seua forma i estil interpretatiu.

e) Aconseguir la interiorització de moviment necessària per a aconseguir la màxima qualitat artística i transmetre l'experiència de la dansa.

Continguts

- Aprenentatge d'obres de diferents èpoques i tendències artístiques, aprofundint en la varietat d'estils.

- Aprenentatge d'obres adaptades, d'estil lliure o de coreògrafs actuals, amb especial utilització del llenguatge de la dansa clàssica.

- Adquisició de coneixements tècnics i històrics, si n'hi haguera, dels tallers coreogràfics, per a la seua correcta interpretació dansística.

- Anàlisi del caràcter del personatge per a la seua correcta interpretació dramàtica.

- Estudi de la interpretació dels diferents papers, dins de l'estil i de la forma de la proposta coreogràfica.

- Desenvolupament de la individualitat artística i del virtuosisme tècnic.

- Pràctica i interpretació de balls de conjunt, així com de solista i/o de primer ballarí/ina.

- Coneixement i valoració de l'espai i del comportament escènic per a ballar en grup.

- Entrenament permanent i progressiu de la concentració i la memòria.

Criteris d'avaluació

1. Interpretar un paper de solista, ja siga d'obra adaptada, d'estil lliure o de coreògrafs actuals.

Amb aquest criteri es pretén valorar el grau tècnic i la capacitat interpretativa de l'alumnat, l'assimilació de l'estil i el caràcter de la variació triada o la peça creada.

2. Interpretar una variació de primer ballarí/ballarina, ja siga d'obra adaptada, d'estil lliure o de coreògrafs actuals.

Aquest criteri permet valorar el grau de virtuosisme de l'alumnat, unit al do natural de la interpretació i la sensibilitat artística.

3. Interpretar variacions o rols de les propostes coreogràfiques creades en els tallers de coreografia.

Amb aquest criteri es pretén valorar la capacitat de l'alumnat per a expressar-se amb el vocabulari de la dansa clàssica, en peces més enllà del context del repertori tradicional. 4. Interpretar un cos de ball, ja siga d'obres adaptades, d'estil lliure o de coreògrafs actuals. Aquest criteri pretén valorar l'aptitud necessàriament disciplinada del ballarí en el cos de ball, la capacitat d'assumir el paper assignat i la seua responsabilitat en la unitat de conjunt, fent fluir els seus sentiments i personalitat, aconseguint la connexió emocional amb el públic.

Història de la Dansa Clàssica

Objectius

L'ensenyament de la Història de la Dansa Clàssica en els ensenyaments professionals de Dansa tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Interessar l'alumnat en els coneixements necessaris per a comprendre i valorar el desenvolupament històric de la dansa clàssica en les distintes cultures i els factors socials, estètics i artístics que la sustenten.

b) Conéixer i emprar el vocabulari específic, els conceptes fonamentals de la matèria i els mètodes d'anàlisi.

c) Fomentar en l'alumnat la capacitat d'investigació i indagació a partir de diverses fonts, sobre determinats aspectes de la història de la dansa clàssica.

d) Comprendre i valorar les propostes conceptuals i estètiques que defineixen la varietat d'estils, segons els períodes històrics i artístics.

e) Conéixer, valorar i respectar el patrimoni cultural i artístic dels creadors de la dansa clàssica, i la seua relació amb l'art escènic.

f) Comprendre i valorar les futures línies de desenvolupament dels estudis de la dansa clàssica (interpretació, creatives, crítiques, teòriques, investigació històrica...).

g) Observar i conéixer el panorama actual en els diferents llenguatges de la dansa clàssica i manifestacions escèniques.

Continguts

- Metodologia de la història de la dansa.

- Documentació i reconstrucció.

- Transmissió oral, sistemes de notació i els nous mitjans (tecnologies de la informació i la comunicació).

- Models d'anàlisis coreogràfiques.

- Introducció al vocabulari tècnic específic.

- Desenvolupament històric de la dansa clàssica atenent les seues diferents èpoques, estils, escoles, principals reformadors, intèrprets, coreògrafs i obres de repertori més representatives, en l'evolució de la dansa fins a l'actualitat.

- La dansa clàssica a Espanya, tradició i renovació.

- Transmissors, creadors i intèrprets actuals.

- Companyies.

- Produccions, programacions i públics.

Criteris d'avaluació

1. Conéixer, analitzar els fets i els processos rellevants de la història de la dansa clàssica, i les seues relacions amb el context que la sustenta.

Amb aquest criteri es pretén observar que els i les alumnes reconeixen i comprenen el desenvolupament històric de la dansa clàssica, i que poden explicar les relacions entre el llenguatge artístic i els factors socials, econòmics, polítics i culturals.

2. Analitzar i comparar les diverses concepcions estètiques i artístiques de la dansa clàssica en distints moments històrics i culturals.

Aquest criteri tracta d'avaluar el grau de coneixement i anàlisi dels i les alumnes respecte a les creacions de la dansa clàssica, obres escèniques i interpretacions, tant històriques com les actuals.

3. Utilitzar la terminologia específica, el vocabulari tècnic i els conceptes fonamentals de la matèria.

Aquest criteri pretén valorar si els i les alumnes són capaços d'utilitzar el vocabulari adequat, els conceptes específics i els procediments bàsics d'anàlisi i interpretació de les obres que se seleccionen.

4. Identificar i interpretar les creacions de la dansa clàssica i les diferents interpretacions com a documents que reflecteixen la manera de sentir d'una època i societat.

Es pretén comprovar si els i les alumnes han desenvolupat hàbits de treball, tant individual com en grup, coneixen els procediments per a obtindre informació que els permeta relacionar i valorar els coneixements històrics, estilístics i coreogràfics de les creacions i les interpretacions de la dansa clàssica.

5. Conéixer les característiques generals de les propostes conceptuals i estètiques que defineixen les actuals tendències i estils de la dansa clàssica.

Amb aquest criteri es pretén observar si els i les alumnes han madurat el concepte canviant de l'obra d'art dansada.

6. Realitzar activitats d'indagació sobre les futures línies de desenvolupament dels estudis de la dansa clàssica.

Per mitjà d'aquest criteri es tracta de valorar i conéixer la informació que l'alumnat té de les futures línies de desenvolupament dels estudis sobre la dansa clàssica, relacionant-los amb els coneixements històrics, artístics i estètics.

7. Valorar i conéixer el panorama actual de la dansa clàssica i de les arts escèniques, assistint a diferents manifestacions de dansa i esdeveniments escènics.

Aquest criteri posa en pràctica l'observació directa dels esdeveniments relacionats amb la dansa clàssica, els permet manejar i confrontar informació, i alhora que serveix per a analitzar les actuals programacions, produccions, companyies, fomentant i valorant el desenvolupament dels criteris propis de l'alumnat.

ESPECIALITAT DE DANSA CONTEMPORÀNIA

Dansa Clàssica

Objectius

L'ensenyament de la Dansa Clàssica, en l'especialitat de Dansa Contemporània en els ensenyaments professionals de Dansa, tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Aplicar la col·locació correcta del cos que permeta el domini de la coordinació i el desenvolupament correcte de tots els moviments.

b) Saber utilitzar els coneixements tècnics i estilístics de la dansa clàssica adquirits per a aconseguir la qualitat necessària del moviment que permeta aconseguir el màxim grau d'interpretació artística, en les diferents manifestacions de la dansa contemporània.

c) Fer amb sentit rítmic i musicalitat l'execució de tots els moviments que configuren la dansa.

d) Valorar la importància de l'espai com a element tant estètic com formal, i ser conscients del paper que té en la interpretació.

Continguts

- Estudi de la terminologia pròpia de la dansa clàssica i la seua aplicació descriptiva de passos, combinacions d'aquests o balls.

- Desenvolupament de la col·locació correcta del cos que permeta una base tècnica sòlida, a fi d'abordar els distints estils de la dansa contemporània.

- Coneixement de tots els passos que componen el vocabulari de la dansa clàssica, i execució correcta d'aquests d'acord amb els seus temps musicals, accents i coordinació de moviments.

- Desenvolupament del control de tot el cos, la dinàmica, l'atac del moviment i la respiració.

- Utilització correcta de l'espai.

- Interiorització de la música per a desenvolupar la sensibilitat artística amb l'elegància i l'energia que la dansa requereix.

- Desenvolupament de la sensibilitat musical com a premissa indispensable per a l'obtenció d'una bona qualitat de moviment.

- Desenvolupament del perfeccionament tècnic i interpretatiu del gir i del salt.

- Desenvolupament de les capacitats creatives.

Criteris d'avaluació

1. Conéixer i reconéixer tots els passos del vocabulari de la dansa clàssica entenent la seua aplicació tècnica.

Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar que l'alumne o alumna ha aprés el nom de tots els passos, la seua realització, les seues característiques i el seu significat tècnic en la dansa.

2. Fer una classe de dansa clàssica, que el professor o professora marque en el moment, amb tots els exercicis d'aquest nivell en el temps musical establit.

Amb aquest criteri es tractaria de comprovar i avaluar el domini tècnic aconseguit i el grau de maduresa de la seua capacitat artística, a través de la col·locació del cos; el desenvolupament muscular i la flexibilitat; els accents musicals i musculars; la coordinació de tots els moviments; el domini de l'equilibri i el control del cos; la precisió en la realització de tots els passos, i les posicions de les cames, braços, tors i cap; la precisió i la definició de les direccions i els desplaçaments; la utilització de l'espai; la respiració del moviment; el domini de la tècnica de l'adagio, del gir, del salt (xicotets, grans i bateria); la sensibilitat musical.

3. Improvisar individualment xicotetes variacions de dansa partint de diferents formes musicals.

Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar el desenvolupament creatiu, l'expressió artística i la sensibilitat musical de l'alumne o alumna.

4. Repetir i realitzar al centre els exercicis estudiats en la barra que el professor o la professora marque en el moment, emprant correctament el temps musical, la coordinació, l'espai i les direccions.

Amb aquest criteri es tracta de comprovar si l'alumne o alumna ha pres consciència del seu equilibri i de les direccions en l'espai, coordinant els moviments entre ells.

5. Fer xicotetes variacions que incloguen desplaçaments per l'espai marcats pel professor o professora en el moment.

Amb aquest criteri es pretén observar el sentit de l'alumne o alumna respecte a l'espai, les dimensions i les direccions.

Improvisació-Composició Coreogràfica

Objectius

L'ensenyament d'Improvisació-Composició Coreogràfica en els ensenyaments professionals de Dansa tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Practicar l'adaptació espontània a un moviment, a una idea o a una situació de treball proposada, en relació amb ells mateixos i amb el grup.

b) Aprendre a expressar-se lliurement, a través de la improvisació dirigida per a aconseguir arribar a l'essència del llenguatge propi.

c) Saber respondre adequadament amb el llenguatge corporal propi a una idea proposada per la parella.

d) Realitzar xicotetes coreografies per enriquir les possibilitats interpretatives del ballarí en relació amb l'espai.

e) Desenvolupar el potencial creatiu, imaginatiu i expressiu a partir de les diferents estructures o premisses que regeixen cada improvisació.

f) Practicar tècniques d'improvisació dirigides a una exploració personal del moviment i a un desenvolupament de l'imaginari personal que permeten usar-les posteriorment en el procés creatiu.

g) Seleccionar, analitzar i estructurar els elements descoberts en la improvisació per a crear estructures compositives.

h) Adquirir eines teòriques bàsiques per a la composició coreogràfica i la seua posada en escena.

i) Compondre peces coreogràfiques amb coherència interna respecte al temps, l'espai, la qualitat, els elements creatius, els arguments, etc.

j) Compondre i interpretar segons diferents procediments i tècniques contemporànies.

k) Concebre una composició coreogràfica com a vehicle de comunicació, desenvolupant l'autocrítica, estimulant la reflexió i la creativitat personal.

Continguts

- Desenvolupament del concepte de la llibertat del moviment i aprofundiment en la seua exploració a fi d'ampliar el coneixement i integrar-lo en la creació coreogràfica.

- Desenvolupament de l'impuls com a motor del moviment. Relació entre sòl, força de gravetat i caiguda.

- Desenvolupament de la capacitat d'improvisació, a través de moviments lliures i propis a partir d'una idea.

- Fonaments creatius: capacitat d'estructurar una frase de moviment a partir d'una idea, i ser capaç de repetir-la.

- Relacions bàsiques entre la utilització del temps, de l'espai i de l'esforç, a partir de la música o de pautes determinades.

- Desenvolupament de l'autocontrol, la reflexió i la concentració.

- Desenvolupament de la retenció visual, auditiva i cinestèsica, en l'execució de seqüències de moviment prèviament determinades.

- Pràctica de la dansa en grup, i desenvolupament de la iniciativa, la imaginació i la creativitat.

- Utilització dels elements del temps, l'espai i el moviment i la seua relació amb l'intèrpret, a través de la realització d'estudis coreogràfics.

- Desenvolupament de la capacitat de comunicació dramàtica que permeta una capacitat expressiva major.

- Realització de xicotetes coreografies.

- Realització d'improvisacions a partir d'una idea, ajustant-se de manera clara i concreta a les estructures que regisquen cada improvisació.

- Fases en el procés de la creació coreogràfica.

- Coneixement, identificació, descripció i aplicació dels elements d'una creació coreogràfica.

- Realització i execució de composicions coreogràfiques individuals i grupals que incloguen els elements necessaris per a posar-les en escena.

- Mostres públiques de les composicions coreogràfiques.

Criteris d'avaluació

1. Improvisar individualment una variació lliure a partir de distints estils de música.\ Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar el desenvolupament creatiu, l'expressió artística i la sensibilitat musical de l'alumnat, a partir de la improvisació individual.

2. Improvisar en grup una variació lliure, a partir de distints estils de música.\ Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar el desenvolupament creatiu, l'expressió artística i la sensibilitat musical de l'alumnat, així com la seua capacitat d'integrar-se en una improvisació col·lectiva.

3. Interpretar unes variacions de coreògrafs contemporanis presents en el repertori que incloguen la improvisació com un element essencial de la coreografia pròpia.

Amb aquest criteri es pretén valorar la capacitat interpretativa de l'alumne o alumna, i la seua identificació amb l'estil de la variació proposada.

4. Fer un xicotet estudi coreogràfic a partir del desenvolupament d'un concepte o seqüència de moviment, d'un ritme, d'un text, d'un objecte, d'una música, etcètera.

Per mitjà d'aquest criteri es pretén valorar la creativitat de l'alumne o alumna, en relació amb la seua capacitat per a desenvolupar una proposta, així com el seu sentit de la forma i de les proporcions.

5. Realitzar composicions coreogràfiques individuals i grupals amb coherència interna, partint de pautes triades de manera lliure o donades amb anterioritat pel professorat o per un/a company/a del grup.

Es pretén avaluar la creativitat de l'alumnat en relació amb la seua capacitat de desenvolupament de les propostes i la seua capacitat de justificació de les decisions emprades en el procés creatiu. També es valorarà la integració en el treball grupal.

6. Interpretar obres coreogràfiques dirigides al públic, assajades prèviament.

Aquest criteri pretén valorar l'aptitud necessàriament responsable de l'intèrpret com a membre integrant del grup, la capacitat d'assumir, respectar i interpretar l'obra amb rigor i domini tècnic.

Tècniques de Dansa Contemporània

Objectius

L'ensenyament de Tècniques de Dansa Contemporània en els ensenyaments professionals de Dansa tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Controlar els moviments de la dansa contemporània i les seues diferents qualitats i matisos, a la recerca d'una correcta execució tècnica i artística.

b) Interpretar variacions segons les diferents tècniques característiques de la dansa contemporània.

c) Demostrar la versatilitat necessària per a adaptar-se a les exigències que es deriven del caràcter interdisciplinari de la dansa contemporània.

Continguts

- Pràctica de la dansa contemporània per a adquirir una sòlida base tècnica que permeta un ampli coneixement dels diferents estils.

- Fonaments de la tècnica de la dansa contemporània, amb especial èmfasi en la flexibilitat de la columna, el sentit del pes i l'ús dinàmic de l'espai.

- Desenvolupament d'una sensibilitat estètica oberta.

- Coneixement i desenvolupament de les capacitats expressives pròpies.

- Coneixement de les diferents tècniques reconegudes com a bàsiques en el món de la dansa contemporània (Graham, Cunningham, Limón, release, etc.).

- Desenvolupament de les habilitats pràctiques i tècniques necessàries per a adaptar-se a la gran varietat característica del repertori contemporani.

Criteris d'avaluació

1. Fer una variació en les diferents tècniques reconegudes com a bàsiques en el món de la dansa contemporània.

Aquest criteri permet valorar el coneixement i el domini de les diferents tècniques pròpies de la dansa contemporània (Graham, Cunningham, Limón, release, etc.).

2. Realitzar individualment una variació en què se seguisca i es dialogue musicalment el contingut d'un acompanyament sonor.

Per mitjà d'aquest criteri es pretén valorar la capacitat de l'alumne o alumna d'adaptar les diferents tècniques adquirides a un acompanyament sonor proposat, així com l'encert en la seua elecció en relació amb l'estil que es deriva d'aquest acompanyament.

3. Dur a terme en grup una coreografia característica del repertori contemporani.

Aquest criteri pretén valorar la capacitat artística de l'alumne o alumna per a interpretar una obra del repertori contemporani.

4. Fer en grup una coreografia característica del repertori contemporani.

Aquest criteri pretén valorar la capacitat artística de l'alumne o alumna per a interpretar una obra del repertori i assumir el paper assignat i la seua responsabilitat en la unitat del conjunt.

Contact

Objectius

L'ensenyament de Contact en els ensenyaments professionals de Dansa tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Dominar les eines bàsiques i els principis de la tècnica de body-contact, a fi d'adquirir control en l'execució tècnica i artística.

b) Executar amb precisió variacions en parelles o grups segons diferents propostes tècniques basades en els principis del contact.

c). Participar en sessions d'improvisació amb seguretat i domini.

d) Desenvolupar la solidaritat a través de la participació mútua, del respecte per les diferències individuals i la no jerarquització en l'execució.

Continguts

- Pràctica en la donació i la recepció de pes per a adquirir control amb les diferents parts del cos.

- Fonaments bàsics quant a sensacions perceptives de la tècnica de body-contact, amb especial èmfasi en l'equilibri (en funció de la part del cos que suporta el pes), el tacte i l'orientació espacial.

- Desenvolupament de la capacitat d'escolta grupal.

- Pràctica d'inversions, caigudes i ports per a desenvolupar les habilitats pràctiques i tècniques necessàries que ajuden a una execució tècnica correcta.

- Representació de variacions en parelles o grup amb especial èmfasi en els principis bàsics del contact que s'estiguen treballant en aquest moment.

Criteris d'avaluació

1. Fer variacions en parella mostrant els principis bàsics del contact.

Aquest criteri permet valorar el coneixement i el domini de la tècnica pròpia del body-contact.

2. Realitzar variacions grupals a partir de propostes pròpies o alienes mostrant els principis bàsics del contact.

Aquest criteri permet valorar la correcta execució i domini dels elements del contact que en aquest moment s'estiguen treballant.

3. Participar en sessions d'improvisació amb la interacció com a protagonista.

Amb aquest criteri es pretén valorar la capacitat d'escolta grupal, participació, percepció espacial, domini i seguretat en la lliure execució del body-contact.

Història de la Dansa Moderna i Contemporània

1. Objectius

L'ensenyament de la Història de la Dansa Contemporània en els ensenyaments professionals de Dansa tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Interessar l'alumnat en els coneixements necessaris per a comprendre i valorar el desenvolupament històric de la dansa contemporània en les distintes cultures i els factors socials, estètics i artístics que el sustenten.

b) Conéixer i emprar el vocabulari específic, els conceptes fonamentals de la matèria i els mètodes d'anàlisi.

c) Fomentar en l'alumnat la capacitat d'investigació i indagació a partir de diverses fonts sobre determinats aspectes de la història de la dansa contemporània.

d) Comprendre i valorar les propostes conceptuals i estètiques que defineixen la varietat d'estils, segons els períodes històrics i artístics.

e) Conéixer, valorar i respectar el patrimoni cultural i artístic dels creadors de la dansa contemporània i la seua relació amb l'art escènic.

f) Comprendre i valorar les futures línies de desenvolupament dels estudis de la dansa contemporània (interpretació, creatives, crítiques, teòriques, investigació històrica...).

g) Observar i conéixer el panorama actual en els diferents llenguatges de la dansa contemporània i manifestacions escèniques.

2. Continguts

- Metodologia de la història de la dansa.

- Documentació i reconstrucció.

- Transmissió oral, sistemes de notació i els nous mitjans (tecnologies de la informació i la comunicació).

- Models d'anàlisis coreogràfiques.

- Introducció al vocabulari tècnic específic.

- Els orígens de la dansa moderna, pioners, precursors i teòrics del moviment.

- La dansa moderna.

- La dansa creativa i dansa teatre.

- Desenvolupament històric de la dansa contemporània fins a l'actualitat, les seues diferents generacions de creadors i intèrprets, les noves tècniques i estètiques contemporànies.

- La dansa contemporània a Espanya.

- Transmissors, creadors i intèrprets actuals. Companyies. Produccions, programacions i públics.

3. Criteris d'avaluació

1. Conéixer i analitzar els fets i els processos rellevants de la història de la dansa contemporània i les seues relacions amb el context que la sustenta.

Amb aquest criteri es pretén observar que els i les alumnes reconeixen i comprenen el desenvolupament històric de la dansa contemporània, i que poden explicar les relacions entre el llenguatge artístic i els factors socials, econòmics, polítics i culturals.

2. Analitzar i comparar les diverses concepcions estètiques i artístiques de la dansa contemporània en distints moments històrics i culturals.

Aquest criteri tracta d'avaluar el grau de coneixement i anàlisi dels i les alumnes respecte a les creacions de la dansa contemporània, obres escèniques i interpretacions, tant històriques com les actuals.

3. Utilitzar la terminologia específica, el vocabulari tècnic i els conceptes fonamentals de la matèria.

Aquest criteri pretén valorar que els i les alumnes seran capaços d'utilitzar el vocabulari adequat, els conceptes específics i els procediments bàsics d'anàlisi i interpretació de les obres que se seleccionen.

4. Identificar i interpretar les creacions de la dansa contemporània i les diferents interpretacions com a documents que reflecteixen la manera de sentir d'una època i societat.

Es pretén comprovar si els i les alumnes han desenvolupat hàbits de treball, tant individual com en grup, coneixen els procediments per a obtindre informació que els permeta relacionar i valorar els coneixements històrics, estilístics i coreogràfics de les creacions i interpretacions de la dansa contemporània.

5. Conéixer les característiques generals de les propostes conceptuals i estètiques que defineixen les actuals tendències i estils de la dansa contemporània.

Amb aquest criteri es pretén observar si els i les alumnes han madurat el concepte canviant de l'obra d'art dansada.

6. Fer activitats d'indagació sobre les futures línies de desenvolupament dels estudis de la dansa contemporània.

Per mitjà d'aquest criteri es tracta de valorar i conéixer la informació que té l'alumnat de les futures línies de desenvolupament dels estudis sobre la dansa contemporània, relacionant-los amb els coneixements històrics, artístics i estètics.

7. Valorar i conéixer el panorama actual de la dansa contemporània i de les arts escèniques, assistint a diferents manifestacions de dansa i esdeveniments escènics.

Aquest criteri posa en pràctica l'observació directa dels esdeveniments relacionats amb la dansa contemporània, els permet manejar i confrontar informació, i alhora que serveix per a analitzar les actuals programacions, produccions, companyies, fomentant i valorant el desenvolupament dels criteris propis de l'alumnat.

ESPECIALITAT DE DANSA ESPANYOLA

Dansa Clàssica

Objectius

L'ensenyament de Dansa Clàssica, en l'especialitat de Dansa Espanyola en els ensenyaments professionals de Dansa, tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Aplicar la col·locació correcta del cos que permeta el domini de la coordinació i el desenvolupament correcte de tots els moviments.

b) Saber utilitzar els coneixements tècnics i estilístics de la dansa acadèmica adquirits per a aconseguir la qualitat necessària del moviment que permeta aconseguir el màxim grau d'interpretació artística, en les diferents manifestacions de la dansa espanyola.

c) Realitzar amb sentit rítmic i musicalitat l'execució de tots els moviments que configuren la dansa.

d) Valorar la importància de l'espai com a element tant estètic com formal, i ser conscients del paper que té en la interpretació.

Continguts

- Estudi de la terminologia pròpia de la dansa clàssica i la seua aplicació descriptiva de passos, combinacions d'aquests o balls.

- Desenvolupament de la col·locació correcta del cos que permeta una base tècnica sòlida, a fi d'abordar els distints estils de la dansa espanyola.

- Coneixement de tots els passos que componen el vocabulari de la dansa acadèmica i execució correcta d'aquests d'acord amb els seus temps musicals, accents i coordinació de moviments.

- Desenvolupament del control de tot el cos, la dinàmica, l'atac del moviment i la respiració.

- Utilització correcta de l'espai. Interiorització de la música per a desenvolupar la sensibilitat artística amb l'elegància i l'energia que la dansa requereix.

- Desenvolupament de la sensibilitat musical com a premissa indispensable per a l'obtenció d'una bona qualitat de moviment.

- Desenvolupament del perfeccionament tècnic i interpretatiu del gir i del salt.

- Desenvolupament de les capacitats creatives.

Criteris d'avaluació

1. Conéixer i reconéixer tots els passos del vocabulari de la dansa clàssica entenent la seua aplicació tècnica.

Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar que l'alumne o alumna ha aprés el nom de tots els passos, la seua realització, les seues característiques i el seu significat tècnic en la dansa.

2. Fer una classe de dansa clàssica, que el professor o la professora marque en el moment, amb tots els exercicis d'aquest nivell en el temps musical establit.

Amb aquest criteri es tracta de comprovar i avaluar el domini tècnic aconseguit i el grau de maduresa de la seua capacitat artística, a través de:

- La col·locació del cos.

- El desenvolupament muscular i la flexibilitat.

- Els accents musicals i musculars.

- La coordinació de tots els moviments.

- El domini de l'equilibri i el control del cos.

- La precisió en la realització de tots els passos i les posicions de les cames, braços, tors i cap.

- La precisió i la definició de les direccions i els desplaçaments.

- La utilització de l'espai.

- La respiració del moviment.

- El domini de la tècnica de l'adagio, del gir, del salt (xicotets, grans i bateria).

11. La sensibilitat musical.

3. Improvisar individualment xicotetes variacions de dansa partint de diferents formes musicals.

Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar el desenvolupament creatiu, l'expressió artística i la sensibilitat musical de l'alumne o alumna.

4. Repetir i fer al centre els exercicis estudiats en la barra que el professor o la professora marque en el moment, emprant correctament el temps musical, la coordinació, l'espai i les direccions.

Amb aquest criteri es tracta de comprovar si l'alumne o alumna ha pres consciència del seu equilibri i de les direccions en l'espai, coordinant els moviments entre ells.

5. Realitzar xicotetes variacions que incloguen desplaçaments per l'espai, marcats pel professor o la professora en el moment.

Amb aquest criteri es pretén observar el sentit de l'alumne o alumna respecte a l'espai, les dimensions i les direccions.

Escola Bolera

Objectius

L'ensenyament d'Escola Bolera en els ensenyaments professionals de Dansa tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Dominar el llenguatge i l'estil de l'escola bolera com a tècnica pròpia de la dansa espanyola.

b) Conéixer el repertori més significatiu de l'escola bolera.

c) Interpretar les danses d'aquest repertori amb gràcia i naturalitat, domini tècnic, musicalitat, i caràcter i puresa d'estil.

d) Aconseguir un alt grau de domini tècnic, musical i interpretatiu en la digitalització i el toc de castanyoles.

e) Conéixer i reconéixer els orígens de l'escola bolera i la seua importància coreogràfica des de la perspectiva històrica en el desenvolupament d'altres formes de dansa i posar èmfasi en la seua estilització, integració, fusió i influència amb altres estils en l'actualitat.

Continguts

- Exercicis per a adquirir la tècnica, dinàmica, coordinació i estil de l'escola bolera.

- Coneixement i execució de tots els passos i els moviments codificats en el llenguatge de l'escola bolera, tenint en compte la musicalitat i els accents i matisos del moviment, així com la seua coordinació i acompanyament correcte de les castanyoles.

- Realització d'exercicis i variacions en relació amb la dinàmica, l'estil i el caràcter de les danses de repertori i el seu acompanyament correcte de les castanyoles.

- Exercicis amb desplaçaments per a la utilització correcta de l'espai, tant individual com en grup i parella.

- Exercicis i variacions que permeten l'acoblament i la comunicació per a les danses de parella.

- Estudi de les danses més representatives del repertori de l'escola bolera.

- Desenvolupament permanent de la memòria, la sensibilitat musical, la precisió i la dinàmica tant del moviment com de les castanyoles, la respiració, la gràcia, el caràcter i l'estil.

- Interpretació de danses del repertori, individuals, de grup i de parella.

- Pràctica i memorització de diferents tocs de castanyoles combinant totes les tècniques possibles en la seua digitalització tant en estàtic com en moviment en l'execució dels bracejos i en l'acompanyament de passos, exercicis i balls.

- Interpretació de balls coreografiats pel professorat i/o l'alumnat que conjumine els elements estilístics que caracteritzen a l'escola bolera en l'actualitat.

Criteris d'avaluació

1. Fer les variacions que marque el professor o la professora, sobre fragments musicals, amb passos de l'escola bolera que, amb els corresponents tocs de castanyoles, continguen la dinàmica, els desplaçaments, la musicalitat i l'estil característics.

Aquest criteri pretén comprovar l'ús de l'espai, la qualitat i la musicalitat, tant dels moviments com de la interpretació de les castanyoles, així com la dinàmica i l'estil.

2. Interpretar i realitzar en el moment les cobles que sobre el bolero i la malaguenya dicte el professor o professora, així com d'altres ritmes, estils i balls que s'hagen treballat (seguidilles, panaderos, etc.).

Aquest criteri pretén observar el domini tècnic i el coneixement del llenguatge de l'escola bolera.

3. Interpretar davant de públic general, companys/anyes i professorat dos balls del repertori de l'escola bolera, a lliure elecció de l'alumne o alumna, un en grup o parella i l'altre individual com a solista.

Aquest criteri pretén observar que l'alumne o alumna és capaç de gaudir de la dansa i mantindre una relació interpretativa i espacial amb la resta dels components del grup, sense perdre la qualitat del moviment, el caràcter i l'estil característics de l'escola bolera, així com la seua capacitat de comunicació amb el públic observador de la seua dansa.

4. Executar els passos i les variacions que configuren el vocabulari de l'escola bolera amb tota la seua puresa tècnica i estilística transmesa i codificada des del segle XVIII.

Amb aquest criteri es pretén comprovar la qualitat tècnica de l'alumne o alumna en l'execució d'aquests.

5. Interpretar un ball coreografiat pel professorat i/o l'alumnat en què s'integren i s'interrelacionen els elements coreogràfics i estilístics més tradicionals amb els més actuals.

Comprovarem amb aquest criteri l'adquisició de coneixements sobre el desenvolupament històric de les diferents formes de dansa, així com la versatilitat de l'alumnat a l'hora de fusionar, coreografiar i interpretar els diferents estils i la seua unió o mescla i estilització dins del caràcter propi de l'escola bolera.

Dansa Estilitzada

Objectius

L'ensenyament de la Dansa Estilitzada en els ensenyaments professionals de Dansa tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Demostrar la sensibilitat artística i els coneixements tècnics i expressius que capaciten per a interpretar una dansa basant-se en el coneixement del folklore, l'escola bolera, el flamenc i les noves tendències de la dansa per a crear i estilitzar tenint en compte la forma, el caràcter, la intenció, el ritme i els matisos (dinàmica) de l'obra musical.

b) Improvisar amb sensibilitat artística i musical sobre una forma musical, tenint en compte la seua forma, el caràcter, la intenció, el ritme i els matisos, utilitzant els instruments i llenguatges propis de les nostres danses, agregant nous estils i tendències.

c) Interpretar amb naturalitat i domini tècnic, tant pel que fa als moviments com als instruments utilitzats (castanyoles, sabates, etc.), tenint en compte l'expressivitat i la fidelitat a la música.

d) Aconseguir el domini del cos i de la ment i la coordinació necessària per a utilitzar amb seguretat la tècnica i l'espai escènic per a arribar a una concentració que permeta una interpretació artística de qualitat.

Continguts

- Realització d'exercicis fins a aconseguir la qualitat del moviment i l'expressivitat requerida pel que fa a la fidelitat a la música: matisos, forma, intenció i tempo.

- Realització de treballs d'improvisació utilitzant les diferents formes musicals i els diferents estils de dansa.

- Anàlisi del caràcter interpretatiu de la dansa, quant a l'obra musical i la seua coreografia. Interpretació de coreografies, individuals i col·lectives, amb el màxim domini de l'espai escènic, de la tècnica (moviment, castanyoles, zapateados, indumentària, etc.), de l'expressivitat, la musicalitat, la gràcia i la naturalitat.

- Desenvolupament permanent de la memòria.

- Estudi de les obres dels principals compositors i coreògrafs espanyols i estrangers de dansa espanyola. Anàlisi comparativa de les diferents interpretacions d'aquestes obres.

- Creació i interpretació de nous balls i danses coreogràfiques.

Criteris d'avaluació

1. Interpretació d'una dansa de sabatilla.

Aquest criteri pretén valorar el domini tècnic de l'alumne o alumna pel que fa a la neteja de passos i la seua execució, la musicalitat i els matisos, i el caràcter, l'expressivitat i la interpretació, així com el domini de l'ús de l'espai i la capacitat de transmissió del caràcter de la dansa.

2. Interpretació d'una dansa de sabata.

Aquest criteri pretén valorar el domini tècnic de l'alumne o alumna pel que fa a la neteja de passos i la seua execució, la coordinació i la fluïdesa tant del moviment com de les castanyoles i zapateados, i l'ús de l'espai i la transmissió de la dansa.

3. Interpretació d'una variació de repertori.

Amb aquest criteri es pretén valorar la capacitat artística de l'alumne o alumna, així com la seua memòria i l'assimilació del caràcter dramàtic del paper que representa en l'obra.

4. Interpretació d'una dansa de nova creació.

Amb aquest criteri es pretén valorar la capacitat artística de l'alumne o alumna, i el desenvolupament de la seua capacitat creativa, així com la seua memòria, la seua capacitat expressiva i de comunicació i transmissió del paper que representa en la dansa realitzada.

Flamenc

Objectius

L'ensenyament de Flamenc en els ensenyaments professionals de Dansa tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Aprofundir en el domini i control de la tècnica de zapateado, col·locació, moviments del tren superior, girs i voltes, en cada un dels estils flamencs.

b) Demostrar el domini del zapateado (escobillas) en cada un dels diferents ritmes flamencs.

c) Utilitzar amb domini, soltesa i naturalitat la indumentària requerida: vestit de cua, mantó, etc. (en el ball de dona).

d) Potenciar control sobre la tècnica de zapateado augmentant la velocitat sense perdre claredat i neteja tècnica, matisant i accentuant en sincronia amb el compàs flamenc.

e) Interpretar les diferents coreografies dels estils estudiats amb expressivitat, caràcter i estil adequat a cada palo flamenc.

f) Utilitzar amb domini, soltesa i naturalitat la indumentària requerida: vestit de cua, mantó, bastó, barret cordovés, ventall, etc. (en el ball de dona i d'home), en coordinació amb els elements del zapateado i moviments del tren inferior i superior.

g) Interpretar els diferents balls flamencs amb tota la seua força expressiva.

h) Improvisar en qualsevol dels palos flamencs tenint en compte l'estructura, el compàs i el caràcter.

i) Improvisar i crear noves formes de moviment en els diferents estils flamencs demostrant el coneixement de l'estructura, el compàs, el caràcter i els codis de comunicació intrínsecs al ball flamenc.

Continguts

- Estudi del ritme i la quadratura del nombre de compassos que té una «lletra» per al desenvolupament del cant que es requereix.

- Estudi del compàs, estructura, caràcters i expressió de cada forma del flamenc.

- Coneixement i domini dels ritmes, contratemps i estructures dels diferents palos flamencs: alegries, tactes, farruca, tangos, soleares, buleries, seguidilles, etc.

- Estudi de la realització del marcatge, escobillas i menyspreus amb vestit de cua i altres elements d'acompanyament de ball.

- Realització d'exercicis per a diferenciar les quadratures del compàs en relació amb el cant i els seus codis de comunicació: rematades, crides, tancaments, pujades, etc.

- Realització de treballs d'improvisació dins de les estructures del ball flamenc que suposen una cerca des d'altres llenguatges de la dansa.

- Pràctica de la tècnica del zapateado, aconseguint un màxim de velocitat i virtuosisme, matís i dificultat en les seues composicions (en estàtic i dinàmic).

- Estudi dels diferents estils i balls flamencs, amb la musicalitat, domini tècnic, sensibilitat artística, gust, caràcter i força expressiva que cada un requerisca.

- Estudi de l'origen i els fonaments del flamenc: història, costums, intèrprets, cants, significat social, etc., i estudi de les noves tendències d'aquest art.

- Ús i estudi de l'espai, les seues possibilitats per al moviment i per a la creació coreogràfica.

- Desenvolupament permanent de la memòria, l'escolta activa cap a la resta de components del fet flamenc i a les possibilitats escèniques d'aquest art (escenari, tablaos flamencs i espais singulars, noves tendències, etc.).

Criteris d'avaluació

1. Fer variacions de marcatges i zapateados en els diferents ritmes flamencs, acompanyats amb la guitarra i el cant, utilitzant, a més, els elements d'acompanyament al ball, vestit de cua, mantó, bastó, barret, etc.

Aquest criteri pretén comprovar el coneixement i el domini del compàs en els diferents ritmes del flamenc, el domini, el virtuosisme i la soltesa en l'ús i el moviment dels elements que acompanyen el ball, així com la claredat, la força i els matisos en els zapateados, i la quadratura del cant (lletra).

2. Interpretar un ball del repertori flamenc.

Amb aquest criteri es valorarà el domini de la tècnica, de l'estil i del caràcter propi del ball, de la musicalitat i dels matisos, la coordinació del tren superior i inferior i dels elements acompanyament del ball, l'ús de l'espai individual i en conjunt, així com la capacitat artística de l'alumne o alumna i la seua maduresa interpretativa.

3. Improvisar i crear noves formes de moviment sota els diferents codis de comunicació d'un dels palos flamencs.

Amb aquest criteri es pretén comprovar el coneixement de l'alumnat dels diferents palos del flamenc: la seua estructura, compàs, mesura del cant (lletra), codis de comunicació (rematades, crides, pujades, tancaments, etc.) i comprovar també el coneixement d'altres disciplines i avantguardes que enriqueixen l'art flamenc en els seus nous vessants.

4. Interpretar en públic com a solista un ball característic, a lliure elecció de l'alumne o alumna.

Aquest criteri pretén valorar la capacitat de comunicació amb el públic que posseeix l'alumnat, sense perdre la qualitat del moviment, el caràcter i l'estil característics del ball flamenc que interpreta.

5. Interpretar en públic un ball en grup o parella, a lliure elecció de l'alumne o alumna.

Amb aquest criteri es pretén valorar la capacitat de l'alumne o alumna per a integrar-se en un grup i mantindre una relació interpretativa i espacial amb la resta dels seus components, sense perdre la qualitat del moviment, el caràcter i l'estil característics del ball flamenc, així com la seua capacitat de comunicació amb el públic.

Folklore

Objectius

L'ensenyament de Folklore en els ensenyaments professionals de Dansa tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Conéixer la diversitat i la riquesa del nostre folklore, les seues característiques i peculiaritats i adquirir un repertori de les danses més representatives i significatives de les diferents regions i comunitats autònomes de l'Estat espanyol.

b) Conéixer les circumstàncies geogràfiques i històriques, culturals i sociològiques que han influït en cada regió, donant lloc a les diferents formes, estils i significats de les nostres danses folklòriques.

c) Saber interpretar danses característiques de cada regió tenint en compte la correcta execució del seu estil, caràcter, passos i moviments que les caracteritzen i diferencien d'altres regions.

d) Situar i identificar el nostre folklore a través d'una mostra instrumental i/o ballada, o a través del vestit o d'elements que formen part de la indumentària típica.

e) Despertar el gust i l'interés per obtindre la màxima informació sobre el nostre folklore: les seues característiques principals, vestits, costums, història, significat social i comprovar la riquesa i diversitat que hi ha en el territori espanyol.

Continguts

- Coneixement i adquisició de les tècniques i estils de cada regió per a la interpretació de les seues danses.

- Estudi dels instruments de percussió amb què s'acompanya el ballarí en les diferents danses populars: castanyoles, polseretes, petxines de pelegrins, palos, etc.

- Aprenentatge i realització dels passos amb els seus desplaçaments per l'espai en els balls individuals, per parelles i en grup.

- Reconeixement de la diversitat folklòrica d'Espanya i estudi de la història de cada regió, autonomia o comunitat, dels seus costums, vestits, tradició i significat social de les seues danses més representatives.

- Coneixement dels antecedents de les danses i balls estudiats i de la seua possible influència en la dansa espanyola en l'actualitat.

- Interpretació de les danses més característiques del nostre folklore.

- Desenvolupament permanent de la memòria.

Criteris d'avaluació

1. Interpretar i fer les coples i variacions que en el moment marque el professor o professora, pertanyents al folklore espanyol més representatiu, acompanyant-se de l'instrument de percussió que la dansa requerisca.

Aquest criteri pretén comprovar el coneixement i l'assimilació de l'alumne o alumna dels passos, estils i caràcters de les nostres danses populars, així com dels instruments de percussió amb què s'acompanyen els dansadors.

2. Compondre i interpretar en grup una dansa sobre una música popular proposta pel professor o professora.

Aquest criteri pretén comprovar la capacitat de situar i identificar el nostre folklore a través d'una mostra musical, mostrant en els moviments, passos i dibuixos coreogràfics escollits les seues característiques principals i la seua evolució per l'espai.

3. Fer un treball de recerca i presentar-lo posteriorment sobre el folklore d'una regió/comunitat o província espanyola, en el qual l'alumnat preveja tots els aspectes característics propis d'aquest folklore: indumentària, instruments, caràcter de les seues danses, significat històric, situació geogràfica, història, etc.

Amb aquest criteri es pretén veure l'interés de l'alumne o alumna per indagar en aquesta matèria, així com el seu interés i coneixement sobre les diferents formes, estils i significats de les danses.

4. Identificar a través d'imatges de vestits folklòrics espanyols, oferits pel professor o la professora, el lloc a què pertanyen, il·lustrant-los amb els comentaris que l'alumne o alumna considere pertinents.

Aquest criteri pretén observar el grau de coneixement adquirit per l'alumnat sobre les circumstàncies geogràfiques, històriques, culturals i sociològiques del nostre folklore, així com la influència i el condicionament que tant la indumentària com les anteriors circumstàncies configuren el caràcter, l'estil i la forma de ballar.

5. Interpretar una o diverses danses folklòriques a lliure elecció de l'alumne o alumna.

Aquest criteri pretén comprovar la versatilitat tècnica i interpretativa de l'alumne o alumna quant a forma, caràcter i estil, així com la seua memòria i atenció en l'aprenentatge.

Taller Coreogràfic

Objectius

L'ensenyament de Taller Coreogràfic en els ensenyaments professionals de Dansa tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Desenvolupar i potenciar la percepció espacial imprescindible per a l'execució d'una peça coreogràfica i saber utilitzar els components coreogràfics bàsics: cos, espai i temps.

b) Interpretar obres o peces de repertori de la dansa espanyola, amb la naturalitat del domini tècnic i la puresa d'estil de l'obra i conéixer el seu context històric i cultural i els elements estilístics, espacials i musicals que la conformen.

c) Desenvolupar la capacitat creativa, la improvisació i la capacitat resolutòria.

d) Desenvolupar el treball creatiu i d'investigació i integrar els coneixements i els moviments de les diferents disciplines i estils de la dansa.

e) Conéixer i diferenciar les diferents èpoques i tendències artístiques, aprofundint en la varietat d'estils i matisos.

f) Valorar i experimentar la creació coreogràfica i aplicar adequadament els recursos expressius, tècnics i estilístics en la creació i interpretació coreogràfica.

Continguts

- Aprenentatge dels components d'una coreografia i les seues relacions: moviments, ballarins, entorn visual i elements del so.

- Adquisició de coneixements referents a l'orientació espacial / Tipus de moviments i trajectòries: tres eixos imaginaris / Projecció del moviment/recorreguts / Plans i dimensions.

- Estudi de disseny coreogràfic i la seua interrelació amb la música.

- Estudi de diferents obres coreogràfiques de la dansa espanyola: el seu context històric cultural, l'estil, el coreògraf/a, la intenció, el compositor i la música.

- Treball d'improvisació i creació de variacions o danses.

- Nocions sobre composició coreogràfica.

Criteris d'avaluació

1. Diferenciar, descriure i anomenar components d'una coreografia.

Aquest criteri pretén valorar la capacitat i el domini aconseguits per l'alumnat, així com les seues inquietuds, creativitat i formació coreogràfica, tant en l'àmbit interpretatiu com de creació.

2. Ser capaç de captar les dimensions i les direccions de l'espai per a adequar-s'hi segons els condicionants de la situació.

Aquest criteri pretén comprovar la capacitat i el domini de l'espai, segons l'estructura coreogràfica dissenyada pel professor.

3. Interpretació d'obres coreogràfiques.

Aquest criteri pretén valorar en l'alumnat: l'aptitud, la capacitat d'assumir el paper assignat, la seua responsabilitat en la unitat del conjunt i la seua capacitat de transmetre sentiments arribant a aconseguir la connexió emocional amb el públic.

4. Interpretació d'una variació o dansa creada individualment i/o en grup.

Amb aquest criteri es pretén comprovar la capacitat creativa i l'ús adequat i coneixement dels diferents estils de dansa, així com la capacitat expressiva, de comunicació i de transmissió en la interpretació.

Dansa Contemporània

Objectius

L'ensenyament de tècniques bàsiques de dansa en els ensenyaments professionals tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Conéixer i practicar els moviments de la dansa contemporània i les seues diferents qualitats i matisos, i utilitzar els coneixements adquirits sobre aquestes tècniques per a aplicar-los posteriorment, tant en les diferents manifestacions de la dansa espanyola, com de manera estilitzada en la coreografia.

b) Improvisar formes lliures de dansa amb sensibilitat creativa, sentit musical, coneixement i ús de l'espai, demostrant la versatilitat necessària per a adaptar-se a les exigències de la dansa espanyola en l'entorn actual.

Continguts

- Exercicis en terra: diferenciació de la força i les sensacions de les diferents parts del cos. Treball de contraccions del tors i mobilitat de la columna.

- Utilització de la respiració com a origen del moviment.

- Exercicis al centre: canvis en l'eix del cos, buscant l'equilibri en els diferents passos.

- Coordinació de totes les parts del cos.

- Ús correcte de l'espai.

- Pràctica de la improvisació lliure, amb objectes i sense, individual i en grup.

Criteris d'avaluació

1. Improvisar una variació lliure de dansa contemporània de manera individual utilitzant com a pauta ritmes propis de la dansa espanyola.

Amb aquest criteri es pretén comprovar el desenvolupament creatiu, la capacitat i la sensibilitat musical, així com l'aplicació de la tècnica adquirida en el treball coreogràfic de les diferents manifestacions de la dansa espanyola.

2. Improvisar en grup una variació lliure de dansa contemporània utilitzant com a pauta ritmes propis de la dansa espanyola.

Amb aquest criteri es pretén comprovar la capacitat de l'alumnat de mantindre una relació interpretativa amb la resta dels components del grup.

Història de la Dansa Espanyola

Objectius

L'ensenyament de la Història de la Dansa Espanyola en els ensenyaments professionals de Dansa tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les capacitats següents:

a) Conéixer la definició de dansa a través de la història i valorar-la com a vehicle d'expressió i comunicació d'idees i sentiments.

b) Conéixer el desenvolupament i l'evolució dels diferents suports coreogràfics (notació, filmació, multimèdia, etc.), així com de la indumentària, escenaris, estils, instruments, músiques i danses de cada etapa de la història.

c) Interessar a l'alumnat en els coneixements necessaris per a comprendre i valorar el desenvolupament històric de la dansa espanyola en les distintes cultures i els factors socials, estètics i artístics que la sustenten.

d) Conéixer i emprar el vocabulari específic, els conceptes fonamentals de la matèria i mètodes d'anàlisi.

e) Fomentar en l'alumnat la capacitat d'investigació i indagació a partir de diverses fonts, sobre determinats aspectes de la història de la dansa espanyola.

f) Comprendre i valorar les propostes conceptuals i estètiques que defineixen la varietat d'estils, segons els períodes històrics i artístics.

g) Conéixer, valorar i respectar el patrimoni cultural i artístic dels creadors de la dansa espanyola, i la seua relació amb l'art escènic.

h) Comprendre i valorar, les futures línies de desenvolupament dels estudis de la dansa espanyola (interpretació, creatives, crítiques, teòriques, investigació històrica...).

i) Observar i conéixer el panorama actual en els diferents llenguatges de la dansa espanyola i les manifestacions escèniques.

Continguts

- Metodologia de la història de la dansa.

- Documentació i reconstrucció.

- Transmissió oral, sistemes de notació i els nous mitjans (tecnologies de la informació i la comunicació).

- Models d'anàlisis coreogràfiques.

- Introducció al vocabulari tècnic específic.

- La dansa a través de la història. Característiques principals de la dansa en les diferents etapes històriques.

- La dansa a Espanya, origen i consolidació de les seues distintes disciplines.

- Dansa tradicional.

- Cultura popular i tradició social de les danses en les diferents regions, autonomies o comunitats.

- Grups dedicats a la dansa tradicional.

- Desenvolupament històric de l'escola bolera, etapes i espais escènics.

- Principals teòrics, intèrprets, creadors i mestres.

- Característiques tècniques i interpretatives.

- Repertori. El naixement de la dansa estilitzada.

- Desenvolupament històric, etapes i espais escènics.

- Principals teòrics, intèrprets, creadors i mestres.

- Característiques tècniques i interpretatives. Repertori.

- Tendències de la dansa espanyola en l'actualitat.

- Creadors i intèrprets. Companyies. Produccions, programacions i públics.

Criteris d'avaluació

1. Conéixer, analitzar els fets i processos rellevants de la història de la dansa espanyola, i les seues relacions amb el context que la sustenta.

Amb aquest criteri es pretén observar que els i les alumnes reconeixen i comprenen el desenvolupament històric de la dansa espanyola, i que poden explicar les relacions entre el llenguatge artístic i els factors socials, econòmics, polítics i culturals.

2. Analitzar i comparar les diverses concepcions estètiques i artístiques de la dansa espanyola en distints moments històrics i culturals.

Aquest criteri tracta d'avaluar el grau de coneixement i anàlisi dels i les alumnes respecte a les creacions de la dansa espanyola, obres escèniques i interpretacions, tant històriques com les actuals.

3. Utilitzar la terminologia específica, el vocabulari tècnic i els conceptes fonamentals de la matèria.

Aquest criteri pretén valorar que els i les alumnes seran capaços d'utilitzar el vocabulari adequat, els conceptes específics i els procediments bàsics d'anàlisi i interpretació de les obres que se seleccionen.

4. Identificar i interpretar les creacions de la dansa espanyola i les diferents interpretacions com a documents que reflecteixen la manera de sentir d'una època i societat.

Es pretén comprovar si els i les alumnes han desenvolupat hàbits de treball, tant individual com en grup, coneixen els procediments per a obtindre informació que els permeta relacionar i valorar els coneixements històrics, estilístics i coreogràfics de les creacions i interpretacions de la dansa espanyola.

5. Conéixer les característiques generals de les propostes conceptuals i estètiques que defineixen les actuals tendències i estils de la dansa espanyola.

Amb aquest criteri es pretén observar si els i les alumnes han madurat el concepte canviant de l'obra d'art dansada.

6. Dur a terme activitats d'indagació sobre les futures línies de desenvolupament dels estudis de la dansa espanyola.

Per mitjà d'aquest criteri es tracta de valorar i conéixer la informació que l'alumnat té de les futures línies de desenvolupament dels estudis sobre la dansa espanyola, relacionant-los amb els coneixements històrics, artístics i estètics.

7. Valorar i conéixer el panorama actual de la dansa espanyola i de les arts escèniques, assistint a diferents manifestacions de dansa i esdeveniments escènics.

Aquest criteri posa en pràctica l'observació directa dels esdeveniments relacionats amb la dansa espanyola, els permet manejar i confrontar informació, alhora que serveix per a analitzar les actuals programacions, produccions, companyies, fomentant i valorant el desenvolupament dels criteris propis de l'alumnat.

Annex II

Distribució per cursos i el total d'hores per especialitat

Ball Flamenc

Assignatura | Hores setmanals

1r 2n 3r 4t 5é 6é Total

Tècniques Bàsiques de Dansa 5,5 5 5 5 5 5 915

Dansa Espanyola 2,5 3 3 3 3 3 525

Ball Flamenc 4,5 5 5,5 5,5 8 8 1.095

Estudi del Cant d'Acompanyament 1,5 1 1 1 135

Estudi de la Guitarra d'Acompanyament 1,5 1 1 1 135

Tallers Coreogràfics de Ball Flamenc 1 1 1 1 1 1 180

Origen i Evolució del Flamenc 1 30

Música 1 1 1,5 1 135

Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa 1 30

Optativa de perfil 1 1 60

Total 14,5 15 18,5 19,5 20 20 3.240

Dansa Clàssica

Assignatura | Hores setmanals
1r 2n 3r 4t 5é 6é Total

Dansa Clàssica 10 10 10 10 10 10 1800

Puntes / Tècnica Específica d'Homes 3 3 3 3 360

Repertori 2 3 5,5 5,5 480

Taller Coreogràfic 3 3 180

Dansa Contemporània 1 1 1,5 1,5 3 3 330

Història de la Dansa Clàssica 1 30

Música 1,5 1,5 1,5 135

Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa 1 30

Optatives de perfil 1 1 60

Total 15,5 15,5 18 19,5 22,5 22,5 3.435

Dansa Contemporània

Assignatura | Hores setmanals
1r 2n 3r 4t 5é 6é Total

Dansa Clàssica 6 5,5 5,5 5,5 5,5 4,5 980

Tècniques de Dansa Contemporània 6 6 6 7 7,5 7,5 1.200

Contact 1 1 2 2 3 4 390

Improvisació-Composició Coreogràfica 1,5 2 3 4 4,5 5,5 615

Història de la Dansa Moderna i Contemporània 1 30

Música 1,5 1,5 1,5 135

Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa 1 30

Optativa de perfil 1 1

Total 16 16 18 20,5 21,5 22,5 3.380

Dansa Espanyola

Assignatura | Hores setmanals
1r 2n 3r 4t 5é 6é Total

Dansa Clàssica 7 7 7 6 6 6 1.175

Escola Bolera 3 3 3 3 3 3 540

Dansa Estilitzada 1 1 3 3 4 4 480

Flamenc 2 2 3 3 4 4 540

Folklore 1 1 1 1 1 1 180

Taller Coreogràfic 1 1,5 1,5 120

Dansa Contemporània 1 1,5 1,5 120

Història de la Dansa Espanyola 1 30

Música 1,5 1,5 1,5 135

Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa 1

Optativa de perfil 1 1 60

Total 15,5 15,5 18,5 20 22 22 3.380

Annex III

Relació numèrica professorat-alumnat d'aplicació

Màxim 1/15 en totes les assignatures de l'annex II

Annex IV

Atribució docent d'assignatures del currículum

Assignatura: Especialitat

  • Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa: Acreditar disposar de competències en anatomia i biomecànica aplicada a la dansa
  • Contact-Improvisation: Dansa Contemporània
  • Història de la Dansa Clàssica: Acreditar disposar de competències en història de la dansa clàssica
  • Història de la Dansa Espanyola: Acreditar disposar de competències en història de la dansa espanyola
  • Història de la Dansa Moderna i Contemporània: Acreditar disposar de competències en història de la dansa moderna i contemporània
  • Optatives: Acreditar disposar de les competències específiques en els continguts de l'assignatura
  • Origen i Evolució del Flamenc: Acreditar disposar de competències en història del flamenc
  • Puntes o l'equivalent de Tècnica Específica per a Homes: Dansa Clàssica
  • Taller Coreogràfic: Acreditar disposar de competències en coreografies
  • Tallers Coreogràfics de Ball Flamenc: Acreditar disposar de competències en coreografies
Comentaris