Tornar

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA CIUTADANA DEL DECRET PEL QUAL ES CREA UN ÒRGAN CONSULTIU DE LA GENERALITAT AMB ELS CONSULATS RADICATS EN LA COMUNITAT VALENCIANA, EL CONSELL VALENCIÀ CONSULAR

Descripció

De conformitat amb el que establix l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’inicia l’obertura d’un període d’audiència i informació pública, comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l’objecte de donar audiència a les persones potencialment afectades i demanar totes les aportacions addicionals que puguen fer-se per altres persones o entitats.

L’esborrany del projecte de decret podrà ser consultat en el web de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, en l’apartat https://inclusio.gva.es/va/audiencia-publica-procesos-abiertos o en el portal de Participació de la Generalitat https://gvaparticipa.gva.es/?locale=val.

Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remesos per a la seua consideració a la Direcció General de Diversitat, per correu electrònic a l’adreça diversitat_participacio@gva.es amb l’assumpte «Aportacions al projecte de decret de creació del Consell Valencià Consular».

Per a l’adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, estes hauran d’especificar l’article i l’apartat del projecte a què es referixen, la modificació que es proposa i les raons en les quals se sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar-hi una proposta de redacció alternativa.

El termini d’esta audiència és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que s’establix en els articles 14 i 16 de la Llei 4/2023, de 13 d’abril, de participació ciutadana i foment de l’associacionisme de la Comunitat Valenciana.

No hi ha propostes