Tornar

Anunci de la consulta pública prèvia del projecte de Decret del Consell, pel qual es regula el Comité Permanent d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana i s’establix el procediment de concessió de subvencions en matèria d’ajuda humanitària d’emergència.

Descripció

A la vulnerabilitat d’un elevat nombre de persones l’afecten de manera immediata l’augment i la freqüència de les catàstrofes naturals, i les emergències produïdes pels conflictes armats s’han fet més greus i prolongades. Això provoca que la bretxa entre les necessitats humanitàries i els recursos disponibles per a satisfer-les no deixe d’augmentar i, per tant, són necessàries accions àgils orientades a garantir la subsistència, protegir els seus drets, defendre la seua dignitat i establir les bases del seu desenvolupament posterior.
El projecte normatiu perseguix que l’ajuda humanitària s’aporte des de la Comunitat Valenciana d’una manera ràpida, eficaç i coordinada fins als llocs on s’ha produït un desastre natural o un conflicte armat per a donar resposta a les necessitats bàsiques i immediates de les persones afectades per l’emergència, contribuir així a disminuir la seua vulnerabilitat, protegir els seus drets i restablir la seua dignitat.
Per a fer-ho, es considera oportuna la regulació del Comité Permanent d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana i el procediment de concessió de subvencions per a finançar les intervencions d’emergència
humanitària, aprofitant els actuals marcs jurídics que regulen el funcionament dels òrgans i la concessió de subvencions per raons d’interés humanitari.
Objectius de la norma:
– Regular el règim jurídic, l’organització i funcionament del Comité Permanent d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana (CAHE), concebut com un òrgan de coordinació de la Generalitat.
– Establir el procediment de concessió de subvencions en matèria d’ajuda humanitària d’emergència.