Tornar

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE D'ORDRE DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA PER LA QUAL S'ESTABLIXEN LES BASES REGULADORES DE LES AJUDES ALS ÒRGANS DE GESTIÓ DE FIGURES DE QUALITAT PER A REALITZAR ESTUDIS RELACIONATS AMB ELS PRODUCTES EMPARATS.

Comentaris per a la versió

actualitzada el 11 Abr 2024
Comentaris sobre Vore en context
Segona. Entitats beneficiàries 1. Poden ser entitats beneficiàries d’estes ajudes: a. Els consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat agroalimentària diferenciada següents, sempre que, almenys, part del seu àmbit de producció se situe en territori de la Comunitat Valenciana: i. Les denominacions d’origen protegides, les indicacions geogràfiques protegides i les especialitats tradicionals garantides regulades pel Reglament (UE) núm. 1151/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris (DO L 343, 14.12.2012). ii. Les begudes espirituoses amb indicació geogràfica regulades pel Reglament (UE) núm. 110/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, relatiu a la definició, la designació, la presentació, l’etiquetatge i la protecció de la indicació geogràfica de begudes espirituoses i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 1576/89, del Consell (DO L 39, 13.02.2008). iii. Els productes vitivinícoles aromatitzats amb indicació geogràfica que regula el Reglament (UE) núm. 251/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre la definició, la descripció, la presentació, l’etiquetatge i la protecció de les indicacions geogràfiques dels productes vitivinícoles aromatitzats, i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 1601/91, del Consell. iv. Les denominacions d’origen protegides i les indicacions geogràfiques protegides regulades per la part II, títol II, capítol I, secció 2, del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, pel que fa al vi. v. Els productes que tenen una reglamentació de qualitat d’acord amb el que es disposa en el Decret 91/1998, de 16 de juny, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de la marca de qualitat «CV» per a productes agraris i agroalimentaris, o la norma que la substituïsca. b. El Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. c. Les associacions de productors de productes emparats per figures de qualitat agroalimentària. 2. Tindran dret a rebre la subvenció les entitats elegibles segons l’apartat anterior que ho sol·liciten dins del termini i en la forma corresponent i complisquen tots els requisits establits per a poder rebre una subvenció, que aconseguisquen, almenys, una puntuació de 5 punts segons el barem de la base quinta.
1 comentari
Comentaris sobre Vore en context
Primera. Objecte 1. L’objecte d’estes bases és establir i regular el règim de les ajudes dirigides a finançar part dels gastos dels consells reguladors i òrgans gestors de figures de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana per a realitzar estudis relacionats amb els productes emparats per les seues figures de qualitat. En concret, les convocatòries d’ajudes que es duguen a terme conformement a estes bases van dirigides a subvencionar els costos de contractar entitats d’investigació per a la realització dels estudis mencionats. 2. Les ajudes regulades en este annex s’acullen al que es disposa en el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat publicat en el DOUE de 26 de juny de 2014 (d’ara en avant, Reglament 651/2014).
1 comentari