Tornar

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE D'ORDRE DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA PER LA QUAL S'ESTABLIXEN LES BASES REGULADORES DE LES AJUDES ALS ÒRGANS DE GESTIÓ DE FIGURES DE QUALITAT PER A REALITZAR ESTUDIS RELACIONATS AMB ELS PRODUCTES EMPARATS.

Estas veient l'esborrany

actualitzada el 11 Abr 2024
Index
Text

Projecte d’orde de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per la qual s’establixen les bases reguladores de les ajudes als òrgans de gestió de figures de qualitat per a realitzar estudis relacionats amb els productes emparats.

Índex Article primer. Objecte Article segon. Concurrència competitiva Disposició addicional Primera. Clàusula de no incidència pressupostària Disposició derogatòria Única. Derogació normativa Disposicions finals Primera. Habilitació normativa Segona. Entrada en vigor Annex. Bases reguladores per a la concessió d’ajudes a la realització d’estudis d’investigació sobre els productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana. Primera. Objecte Segona. Entitats beneficiàries Tercera. Definicions Quarta. Activitats i gastos subvencionables i quantia de les ajudes Quinta. Sistema de baremació de les sol·licituds d’ajudes Sexta. Obligacions de les entitats beneficiàries Sèptima. Publicitat de les ajudes Octava. Sol·licitud de les ajudes Novena. Instrucció, avaluació, resolució i concessió de les ajudes Dècima. Modificació de la resolució, incompliment i reintegració Onzena. Sol·licitud de pagament Dotzena. Controls i seguiment Tretzena. Compatibilitat de l’ajuda Catorzena. Informació, publicitat de les subvencions i transparència Quinzena. Normativa aplicable Setzena. Protecció de dades de caràcter personal Dessetena. Règim d’infraccions i sancions

PREÀMBUL Les figures de qualitat agroalimentària diferenciada, regulades per normativa europea (denominacions d’origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, productes obtinguts mitjançant pràctiques de producció agrària ecològica, especialitats tradicionals garantides, indicacions geogràfiques de begudes espirituoses i de begudes aromatitzades a base de vi) i, o, per normativa autonòmica (productes acollits a la marca CV) són un mitjà de diferenciació d’alguns productes agroalimentaris que beneficien tant el consumidor com el productor, ja que permeten, de manera transparent, que es garantisquen unes certes característiques dels aliments que s’hi acullen i també el seu origen en alguns casos. Els consells reguladors o òrgans de gestió d’esta mena de figures de qualitat requerixen, a vegades, conéixer i caracteritzar millor els productes emparats, o amb possibilitat de ser-ho, per a mantindre actualitzats els plecs de condicions incorporant noves varietats, mètodes d’elaboració o zones de producció; millorar la informació proporcionada als consumidors o les activitats promocionals, etc. L’objecte d’esta orde és establir les bases perquè els consells reguladors i òrgans de gestió de les figures de qualitat agroalimentària diferenciada puguen sufragar els gastos de les activitats d’investigació, innovació i desenvolupament que s’han descrit abans.

Les ajudes regulades en l’annex de l’orde mencionada no requerixen notificació a la Comissió Europea perquè no reunixen els requisits de l’article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, ja que estes estan sotmeses als requisits i els límits establits en el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat publicat en el DOUE de 26 de juny de 2014 modificat pel Reglament (UE) 2017/1084 de la Comissió de 14 de juny de 2017, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 651/2014 quant a infraestructures portuàries i aeroportuàries, els llindars de notificació per a les ajudes a la cultura i a la conservació del patrimoni i per a les ajudes a infraestructures esportives i recreatives multifuncionals, així com els règims d'ajudes de funcionament de finalitat regional, i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 702/2014 quant al càlcul dels costos subvencionables (DOUE L 156 de 20.6.2017); així mateix pel Reglament (UE) núm. 2020/972 de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 quant a la seua pròrroga i el Reglament (UE) núm. 2021/1237 de la Comissió, de 23 de juliol de 2021, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 651/2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 270 de 29.07.2021); i també pel Reglament (UE) 2023/1315 de la Comissió de 23 de juny de 2023 pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 651/2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, i el Reglament (UE) 2022/2473, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda a les empreses dedicades a la producció, transformació i comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 167 de 30.6.2023).

Esta ajuda s’ha inclòs en el Pla estratègic de subvencions de la Conselleria i els seus organismes públics, per al període 2024-2026, arreplegat en la Resolució de/d’ xx de/d’ xx de 2023.

Esta orde s’adequa als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència segons el que s’establix en l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La competència per a aprovar l’orde, a l’empara dels articles 160.2.b i 165.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, correspon a la persona titular de la conselleria competent per raó de la matèria. Per tot això, a proposta de la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i fent ús de les atribucions conferides per l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com l’article 11.4 del Decret 146 /2023, de 5 de setembre, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i dels articles 160.2 i 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions,

ORDENE Article primer. Objecte Esta orde té per objecte l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a la realització d’estudis d’investigació sobre els productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana, que es troben en l’annex d’esta orde.

Article segon. Concurrència competitiva La concessió de les subvencions s’ha de fer mitjançant el procediment de concurrència competitiva a què fan referència l’article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 55 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

Disposició addicional Única. Clàusula de no incidència pressupostària L’aprovació d’estes bases no comporta, per si mateixa, obligacions econòmiques en els pressupostos de la Generalitat, sense perjuí de les convocatòries possibles que es puguen resoldre de conformitat amb la consignació pressupostària que s’establisca en l’exercici corresponent.

Disposicions derogatòries Primera. Derogació genèrica Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposen al que disposa esta orde. Segona. Derogació particular Queda derogada l’Orde 21/2018, de 9 de juliol, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’establixen les bases reguladores de les ajudes a la valoració dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada, la promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana i el foment dels canals adequats per a garantir la disponibilitat de productes ecològics de proximitat.

Disposicions finals Primera. Habilitació normativa Es faculta la persona titular de la direcció general competent en matèria de figures de qualitat agroalimentària, en el marc de les seues competències, per a dictar els actes i les disposicions específiques que siguen necessaris per a l’aplicació i l’execució del que es preveu en esta orde, si bé l’emissió de la resolució per la qual es convoquen estes ajudes correspondrà a la persona titular de la conselleria competent en matèria de desenvolupament rural.

Segona. Entrada en vigor Esta orde entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

ANNEX Bases reguladores de les ajudes als òrgans de gestió de figures de qualitat per a realitzar estudis relacionats amb els productes emparats.

Primera. Objecte 1. L’objecte d’estes bases és establir i regular el règim de les ajudes dirigides a finançar part dels gastos dels consells reguladors i òrgans gestors de figures de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana per a realitzar estudis relacionats amb els productes emparats per les seues figures de qualitat. En concret, les convocatòries d’ajudes que es duguen a terme conformement a estes bases van dirigides a subvencionar els costos de contractar entitats d’investigació per a la realització dels estudis mencionats. 2. Les ajudes regulades en este annex s’acullen al que es disposa en el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat publicat en el DOUE de 26 de juny de 2014 (d’ara en avant, Reglament 651/2014).

Segona. Entitats beneficiàries 1. Poden ser entitats beneficiàries d’estes ajudes: a. Els consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat agroalimentària diferenciada següents, sempre que, almenys, part del seu àmbit de producció se situe en territori de la Comunitat Valenciana: i. Les denominacions d’origen protegides, les indicacions geogràfiques protegides i les especialitats tradicionals garantides regulades pel Reglament (UE) núm. 1151/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris (DO L 343, 14.12.2012). ii. Les begudes espirituoses amb indicació geogràfica regulades pel Reglament (UE) núm. 110/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, relatiu a la definició, la designació, la presentació, l’etiquetatge i la protecció de la indicació geogràfica de begudes espirituoses i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 1576/89, del Consell (DO L 39, 13.02.2008). iii. Els productes vitivinícoles aromatitzats amb indicació geogràfica que regula el Reglament (UE) núm. 251/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre la definició, la descripció, la presentació, l’etiquetatge i la protecció de les indicacions geogràfiques dels productes vitivinícoles aromatitzats, i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 1601/91, del Consell. iv. Les denominacions d’origen protegides i les indicacions geogràfiques protegides regulades per la part II, títol II, capítol I, secció 2, del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, pel que fa al vi. v. Els productes que tenen una reglamentació de qualitat d’acord amb el que es disposa en el Decret 91/1998, de 16 de juny, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de la marca de qualitat «CV» per a productes agraris i agroalimentaris, o la norma que la substituïsca. b. El Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. c. Les associacions de productors de productes emparats per figures de qualitat agroalimentària. 2. Tindran dret a rebre la subvenció les entitats elegibles segons l’apartat anterior que ho sol·liciten dins del termini i en la forma corresponent i complisquen tots els requisits establits per a poder rebre una subvenció, que aconseguisquen, almenys, una puntuació de 5 punts segons el barem de la base quinta.

  1. Estes ajudes no s’apliquen a aquells casos que s’enumeren en l’article 1, apartats 2, 3, 4 i 5, del Reglament 651/2014, per tant, no s'aplicaran a empreses en crisis, empreses que estiguen subjectes a una orde de recuperació, i per a no suposar una infracció indissociable del Dret de la Unió, a) la concessió no està supeditada a l'obligació que el beneficiari tinga la seua seu a Espanya; b) la concessió no està supeditada a l'obligació que el beneficiari utilitze béns de producció o servicis nacionals; c) no es restringix la possibilitat que els beneficiaris exploten els resultats de la investigació, el desenvolupament i la innovació en altres Estats membres. Tercera. Definicions A l’efecte d’esta orde s’apliquen les definicions de l’article 2 del Reglament 651/2014.

Quarta. Activitats i gastos subvencionables i quantia de les ajudes 1. Es podran subvencionar les activitats següents amb els límits especificats: Contractació d’organismes públics o privats d’investigació i difusió de coneixements per a la realització d’estudis d’investigació relacionats amb els productes ja emparats per la figura de qualitat agroalimentària diferenciada que gestione el sol·licitant de l’ajuda, o bé productes candidats a ser-ho. La part del projecte de recerca i desenvolupament objecte d’ajuda haurà de pertànyer íntegrament a una o diverses de les categories següents: a) investigació fonamental; b) investigació industrial; c) desenvolupament experimental. 2. Els límits de subvenció de les activitats següents són els que s’indiquen a continuació: a. investigació fonamental: 100 % dels gastos de l’estudi i un màxim de 30.000 € de subvenció; b. investigació industrial: 50 % dels gastos de l’estudi i un màxim de 30.000 € de subvenció; c. desenvolupament experimental: 25 % dels gastos de l’estudi i un màxim de 30.000 € de subvenció. 3. Els projectes d’investigació poden tindre una duració global d’un màxim de tres anys, sense perjuí que s’haja de sol·licitar l’ajuda corresponent a cada any en la convocatòria corresponent. 4. L’ajuda concedida no pot superar els 30.000 € per projecte ni els 60.000 € per beneficiari en cap cas. 5. L'impost sobre el valor afegit aplicat a costos subvencionables o despeses que siga reembossable conformement a la legislació tributària aplicable, no obstant això, no es tindrà en compte per al càlcul dels costos subvencionables. 6. Els costos subvencionables seran avalats per proves documentals clares, específiques i actualitzades. 7. Els costos subvencionables seran els costos d'investigació contractual, coneixements i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència, així com els costos de consultoria i servicis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte.

Quinta. Sistema de baremació de les sol·licituds d’ajuda Les sol·licituds d’ajuda s’han de baremar d’acord amb els criteris següents: 1. Entitat sol·licitant: a. Consell Regulador de Denominació d’Origen Protegida o Indicació Geogràfica Protegida o Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana: 3 punts. b. Entitat de gestió de marca CV: 2 punts. c. Associacions de productors: 0 punts. d. Sol·licitud conjunta de dos, o més, dels anteriors: 4 punts.

  1. Objecte principal del projecte d’investigació: a. Projectes destinats a millorar la caracterització dels productes o les varietats incorporats, o la incorporació dels quals es preveu en els plecs de condicions, així com la relació entre característiques de zones diferents i el producte final: 2 punts. b. Projectes destinats a incrementar la competitivitat dels productors dels productes emparats: 3 punts. c. Projectes destinats a reduir l’impacte ambiental dels processos productius dels productes emparats: 3 punts. d. Projectes destinats a obtindre informació sobre els productes emparats que puguen servir de base a les accions de comunicació, promoció i publicitat: 1 punt. e. Projectes amb altres finalitats: 0 punts.

  2. Organisme d’investigació i difusió de coneixements contractat: a. Universitats: 3 punts. b. Centres d’investigació: 2 punts. c. Organisme de transferència de tecnologia: 1 punt.

  3. Experiència de l’investigador responsable del projecte: a. Acreditació de més de 8 anys d’experiència: 3 punts. b. Acreditació d’experiència de més de 5 anys i un màxim de 8 anys: 2 punts. c. Acreditació d’experiència de més de 2 anys i un màxim de 5 anys: 1 punt. Esta experiència s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa corresponent (títols, treballs anteriors, estudis relacionats, etc.).

  4. Continuïtat del projecte: Quan es tracte de projectes que s’han iniciat en anys anteriors i han rebut subvenció en convocatòries anteriors de les ajudes regulades en estes bases: a. Projecte de tercer any: 3 punts. b. Projecte de segon any: 2 punts.

Sexta. Obligacions de les persones i les entitats beneficiàries 1. Amb caràcter general, les persones i les entitats beneficiàries de les ajudes han de: a) Complir l’objectiu, els requisits i les condicions en l’execució de l’actuació que fonamenta la concessió de la subvenció. b) Justificar davant de l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora, si és el cas, el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, que efectuarà l’òrgan concedent, així com a qualssevol altres actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General, en relació amb les subvencions i les ajudes concedides, i aportar tota la informació que li siga requerida en l’exercici d’estes actuacions. d) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. e) Declarar responsablement la no concurrència de cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com de no ser deutora de la Generalitat per reintegrament de subvencions, complir amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposar de la documentació que així ho acredita i comprometre’s a mantindre el seu compliment durant el temps inherent a l’exercici del dret de cobrament de la subvenció. f) Comunicar a l’òrgan concedent, en la sol·licitud de subvenció, així com en qualsevol moment de la vigència de l’expedient, la sol·licitud i/o l’obtenció d’altres ajudes per a la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics, així com la modificació de les circumstàncies que hagen fonamentat la concessió de la subvenció en els termes d’esta orde. En el cas que la sol·licitud o la concessió d’altres ajudes, o la modificació de les circumstàncies que hagen motivat la concessió de l’ajuda, s’efectuen durant la tramitació de l’expedient, esta comunicació s’ha de fer tan prompte com es conega i, en qualsevol cas, abans de la justificació de l’aplicació que es done als fons percebuts. g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts quan pertoque de conformitat amb el que establixen els articles 36, 37 i 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. h) Mantindre a la disposició de l’Administració, durant almenys els tres anys següents al pagament final, els justificants del fet que done lloc al dret a subvenció i dels ingressos per les ajudes percebudes. i) Disposar de registres específics necessaris per a garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control. En particular, factures i albarans dels productes que donen dret a percebre l’ajuda. j) Adoptar les mesures de difusió establides en l’apartat 4 de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. k) Donar la publicitat adequada sobre l’obtenció de l’ajuda, indicant l’entitat pública concedent, l’import obtingut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada, tot això sense perjuí de les obligacions de difusió i publicitat que corresponguen a l’administració concedent, de conformitat amb el que es disposa en els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 23 de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana. l) Disposar d’un pla d’igualtat quan així ho exigisca la legislació aplicable o el conveni corresponent, en els termes previstos en l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens. m) Qualsevol altra que corresponga legalment com a entitat beneficiària de subvencions públiques. 2. L’incompliment de les obligacions anteriors donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que corresponguen, d’acord amb la legislació vigent i, si és el cas, l’inici del corresponent procediment de reintegrament de la subvenció concedida.

Sèptima. Publicitat de les ajudes L’entitat receptora de les ajudes ha de col·locar en la seua seu física i/o virtual el logotip de la Generalitat i una declaració que l’entitat ha rebut ajudes a la investigació de la Generalitat Valenciana.

Octava. Sol·licitud de les ajudes 1. El termini de presentació de les sol·licituds d’ajuda quedarà establit en les convocatòries corresponents que puguen publicar-se per a cada exercici, igual que la línia pressupostària i la dotació econòmica que s’hi assigne. 2. Les entitats interessades que complisquen les condicions previstes en la base segona d’esta orde han de presentar les sol·licituds, mitjançant el model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat en el termini i la forma que es determine en la convocatòria corresponent. 3. Pel que fa a la presentació de les sol·licituds, i quant a l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’Administració, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, i l’article 3.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Les administracions públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans, els organismes públics i les entitats que estiguen vinculats o siguen dependents a través de mitjans electrònics, que asseguren la interoperabilitat i seguretat dels sistemes i les solucions adoptades per cada una d’estes; garantiran la protecció de les dades de caràcter personal, i facilitaran preferentment la prestació conjunta de servicis als interessats. 4. A la sol·licitud d’ajuda s’haurà d’adjuntar la documentació que s’indique en la convocatòria corresponent, que ha d’incloure, almenys, la següent: a) Acreditació de la personalitat jurídica del sol·licitant, de la identitat i la capacitació del seu representant, i també el seu objecte social en cas que es tracte d’associacions i entitats sense ànim de lucre, sense perjuí del que disposa l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. b) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmica, i amb la Seguretat Social, sense perjuí del que disposa l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. c) Memòria del projecte d’investigació o desenvolupament que incloga tota la informació i documentació justificativa necessària per a poder baremar-lo d’acord amb la base quinta. d) Memòria econòmica del projecte d’investigació o desenvolupament, que detalle el cost previst. e) Identificació del compte bancari en el qual es vol percebre l’ajuda.

  1. El formulari de sol·licitud d’ajuda ha d’incorporar les declaracions responsables següents, que han de subscriure, en tot cas, els sol·licitants: a) Declaració responsable que totes les dades que figuren en la sol·licitud i la documentació que es presenta són certes. b) Declaració responsable de no incórrer en cap prohibició per a obtindre la condició d’entitat beneficiària, que s’assenyala en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com no ser deutora de la Generalitat per reintegrament de subvencions, complir els requisits que exigix la normativa reguladora, disposar de la documentació que així ho acredita i comprometre’s a mantindre’n el compliment durant el temps inherent a l’exercici del dret de cobrament de la subvenció. c) Declaració responsable, d’acord amb el que s’establix en l’article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat o, si és el cas, l’exempció d’esta obligació. d) Declaració responsable sobre la sol·licitud i obtenció, o no, d’altres ajudes sobre les mateixes activitats, projectes o els mateixos costos subvencionables, amb la indicació, si és el cas, dels compromisos assumits pel sol·licitant. e) Declaració responsable sobre el coneixement de la normativa reguladora d’estes ajudes, així com de l’obligació de donar publicitat sobre la procedència dels fons. f) Declaració d’altres ajudes que s’hagen sol·licitat o rebut per a la mateixa finalitat.
  2. D’acord amb el que preveu la disposició addicional octava de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’Administració pot verificar l’exactitud de les dades de caràcter personal aportades pels interessats en l’àmbit de les finalitats de la convocatòria.
  3. Mitjançant la presentació de la sol·licitud: a) El sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades que es recullen en esta i en la documentació que s’adjunta són verídiques, que està en possessió de la documentació que així ho acredita i que queda a la disposició de la Generalitat per a la presentació, la comprovació, el control i la inspecció posterior que s’estimen oportuns. b) La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s’hi incorpore, o la no presentació davant de l’administració competent de la documentació que es requerisca per a acreditar el compliment del que s’haja declarat, podran donar lloc, si és el cas, a la denegació de la subvenció o l’ajuda o, si esta ja ha sigut reconeguda, a la incoació dels corresponents procediments de minoració i/o reintegrament, sense perjuí d’altres responsabilitats en què la persona beneficiària puga haver incorregut. Així mateix, la resolució de l’Administració pública que declare estes circumstàncies podrà determinar l’obligació de la persona o entitat interessada de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement de la concessió de la subvenció o l’ajuda corresponent, així com la impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objectiu durant un període de temps determinat per la llei, tot això d’acord amb els termes establits en les normes sectorials aplicables. Si esta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, donarà lloc a la incoació de l’expedient sancionador oportú, de conformitat amb el que disposa el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Tot això sense perjuí de les responsabilitats de tot orde, fins i tot penal, que puguen correspondre, a conseqüència de la falsedat o la inexactitud en les dades o els documents aportats o en les declaracions realitzades.
  4. No serà necessari aportar la documentació que ja s’haja presentat anteriorment davant d’esta administració, sempre que no hagen variat les dades que continga i que continuen vigents. En este cas, cal posar en coneixement de l’òrgan gestor la documentació de què es tracte, el procediment, l’expedient, l’any i la unitat administrativa en la qual s’haja presentat la documentació requerida.
  5. Un mateix sol·licitant podrà presentar diverses sol·licituds d’ajudes, una per cada activitat que pretenga realitzar dins de les previstes en esta orde.

Novena. Instrucció, avaluació, resolució i concessió de les ajudes 1. La instrucció del procediment per a la tramitació de sol·licituds correspon a la subdirecció general competent en matèria de desenvolupament rural. 2. Esta subdirecció general, a través del servici competent, sempre que es comprove alguna deficiència (incloent-hi que algun dels certificats recaptats siga negatiu), requerirà que l’interessat, en el termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 3. La concessió de les ajudes s’atorgarà en règim de concurrència competitiva. 4. Un òrgan col·legiat avaluarà les sol·licituds d’acord amb els barems establits en la base quinta. Este òrgan estarà integrat per tres membres: la persona titular de la subdirecció general competent en matèria de desenvolupament rural, que actuarà com a president; la persona titular del servici competent en matèria de figures de qualitat, que actuarà com a secretari amb veu i vot, i una persona tècnica adscrita a esta subdirecció general, i es procurarà que hi haja una representació equilibrada de dones i hòmens, tot això en aplicació del que preveu el III Pla d’igualtat de dones i hòmens de l’Administració de la Generalitat, aprovat per l’Acord de 5 d’agost de 2022, del Consell. 5. En relació amb la dotació econòmica continguda en la convocatòria: a) Si la dotació econòmica continguda en la convocatòria arriba per a atendre totes les sol·licituds subvencionables que superen la puntuació mínima establida en la base tercera punt 2, es procedirà a concedir a tots per l’import d’estes. b) En el cas que la dotació global màxima que s’establisca no arribe per a atendre el total de les sol·licituds, es procedirà a la concessió atesos els criteris següents: i. S’atorgarà subvenció en funció de la puntuació obtinguda. ii. En cas que no hi haja disponibilitat pressupostària per a atendre totes les sol·licituds d’una puntuació determinada, s’atorgarà subvenció a aquelles sol·licituds que tinguen més puntuació en cada un dels apartats, ordenats tal com estan en la base quinta. Si l’empat persistix, es prioritzarà l’expedient corresponent a l’empresa sol·licitant que tinga el nombre més gran de persones amb discapacitat en plantilla. Després, s’atorgarà a aquelles sol·licituds que hagen tingut entrada abans en el registre. 6. Serà competent per a la resolució d’estes ajudes la persona titular de la direcció general competent en desenvolupament rural, per delegació de la persona titular de la conselleria competent en agricultura. 7. El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment serà de 6 mesos a comptar de la publicació de la convocatòria d’ajudes corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima els interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció, de conformitat amb el que es disposa en l’article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La resolució serà, en tot cas, motivada i contindrà la informació següent: els gastos subvencionables i el termini concedit a l’entitat beneficiària per a comunicar la realització de l’actuació subvencionable i per a justificar el pagament de les actuacions realitzades. 8. En la resolució es farà constar l’import brut de l’ajuda i el seu caràcter d’ajuda d’Estat acollida al règim del Reglament 651/2014. 9. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Esta publicació tindrà efectes de notificació als interessats.

Dècima. Modificació de la resolució, l’incompliment i la reintegració 1. Una vegada dictada la resolució de concessió, l’entitat beneficiària ha de comunicar qualsevol modificació de les circumstàncies tingudes en compte per a valorar la sol·licitud, amb la finalitat que l’òrgan gestor puga comprovar si continuen mantenint-se les condicions per les quals es va atorgar la subvenció. Esta comunicació s’ha de presentar com a mínim amb quinze dies d’antelació a la data de presentació de la sol·licitud de pagament. 2. Si la persona beneficiària de l’ajuda complix les condicions que establix la resolució de concessió, executa i justifica tots els conceptes dels gastos aprovats en els terminis establits, i complix la resta dels requisits de la resolució de concessió, s’abonarà el total de la subvenció concedida. 3. Són causes de reintegració les que establixen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Onzena. Sol·licitud de pagament 1. El pagament de l’ajuda a l’entitat beneficiària s’efectuarà, prèvia sol·licitud d’esta, quan el servici competent en matèria de promoció del sector econòmic rural comprove el compliment de les obligacions previstes en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El model normalitzat de sol·licitud de pagament es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat, en la forma que es determine en la convocatòria corresponent. 2. La sol·licitud de pagament i la justificació del compliment de la finalitat i l’aplicació dels fons s’han de presentar abans del 30 de novembre de cada any, llevat que en la convocatòria o en la resolució de les ajudes s’indique una altra data. 3. Pel que fa a la presentació de les sol·licituds de pagament i la justificació del compliment de la finalitat i l’aplicació dels fons, i quant a l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’Administració, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, i l’article 3.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 4. Per a dur-ho a terme, s’emprarà l’imprés de sol·licitud de pagament, que ha d’anar acompanyat de la documentació que s’indique en la convocatòria corresponent, que inclourà, almenys, la següent: a) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmica, i amb la Seguretat Social, sense perjuí del que disposa l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. b) Declaració responsable de no incórrer en cap prohibició per a obtindre la condició d’entitat beneficiària, assenyalada en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com de no ser deutora de la Generalitat per reintegrament de subvencions, complir amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposar de la documentació que així ho acredita i comprometre’s a mantindre el seu compliment durant el temps inherent a l’exercici del dret de cobrament de la subvenció. c) Identificació del compte bancari en el qual es vol percebre l’ajuda. d) La justificació del compliment de la finalitat de l’ajuda i de l’aplicació dels fons. Això es farà mitjançant la documentació següent: 1. Una memòria resum de l’activitat realitzada, indicant les diverses fases del projecte i incloent-hi els resultats obtinguts. 2. Una memòria econòmica que incloga el llistat de gastos realitzats per a fer l’activitat, en justifique la necessitat i identifique les factures associades a cada un d’eixos gastos. 3. Factures i justificants de pagament dels gastos subvencionables. 4. En el formulari de sol·licitud de pagament s’ha d’incorporar una declaració responsable, que ha de ser subscrita pels beneficiaris, en la qual s’indique si s’ha rebut, o no, alguna altra ajuda econòmica de la UE o d’altres administracions públiques per a l’activitat subvencionada. Esta declaració responsable té com a objectiu poder comprovar la compatibilitat entre estes. 5. Amb caràcter general, els tributs només es poden considerar gastos subvencionables, sempre que l’entitat beneficiària els abone efectivament. En cap cas es consideraran gastos subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació. Queda, per tant, exclòs el finançament de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), així com l’Impost General Indirecte Canari (IGIC), en la mesura que siguen deduïbles. 6. No es podrà fer el pagament mentres l’entitat beneficiària no estiga al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o siga deutora per una resolució que declare la procedència de la reintegració.

Dotzena. Controls i seguiment 1. La direcció general competent en matèria de desenvolupament rural, a través de la subdirecció general competent en matèria de desenvolupament rural, establirà els mecanismes de control precisos per a assegurar el compliment de la finalitat per a la qual les subvencions són concedides i s’aprovarà un pla de control d’acord amb el que es disposa en l’article 169.3 de la Llei 1/2015, que assenyala: «La comprovació material de la realització efectiva de l’activitat, l’existència de la condició o el compliment de la finalitat es durà a terme en els termes establits en el pla de control que a l’efecte ha d’elaborar tot òrgan que gestione una línia d’ajudes finançada amb fons públics. El pla mencionat ha de ser aprovat per l’òrgan concedent amb caràcter previ a la seua execució i hi ha de constar, com a mínim, esta informació: a) Tipus de controls que s’han de fer sobre la línia: administratius, sobre el terreny, amb posterioritat i/o de qualitat. b) Criteris de selecció de la mostra: aleatoris, dirigits o de risc. c) Percentatge mínim d’ajuda que s’ha de controlar sobre el total pagat en esta línia.» 2. A més dels controls administratius, tant de les sol·licituds d’ajuda com de pagament, que tindran per objecte comprovar el compliment efectiu del que es preveu en estes bases i la normativa d’aplicació, es podran dur a terme els corresponents controls sobre el terreny que tindran per objecte verificar, en el lloc on se celebren les activitats subvencionables durant la seua realització o en la seu de les entitats beneficiàries, el compliment de les obligacions derivades d’estes ajudes, i revisar tota la documentació relativa al fi de l’ajuda, incloent-hi la documentació comptable.

Tretzena. Compatibilitat de l’ajuda 1. Estes ajudes són compatibles amb altres subvencions o ajudes que es puguen concedir per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, llevat que l’acumulació d’ajudes excedisca la intensitat d’ajuda o l’import d’ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d’exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni es puguen atribuir a costos subvencionables específics es poden acumular a altres ajudes estatals concedides en virtut d’un reglament d’exempció per categories o una decisió que adopte la Comissió. 2. Estes ajudes es concedixen en aplicació de l’article 25 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat (DO L 187 de 26.6.2014).

Catorzena. Informació, publicitat de les subvencions i transparència 1. La Base de dades nacional de subvencions operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions. A este efecte, la conselleria competent en matèria d’agricultura ha de remetre a la Base de dades nacional de subvencions informació sobre les convocatòries i resolucions de concessió que recauen en els termes que establixen els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 2. Les entitats públiques han de complir les obligacions de transparència que, en virtut de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, els corresponen com a entitat pública. 3. Les entitats privades beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions de publicitat activa recollides en el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, quan: a) Perceben durant el període d’un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros. b) Perceben durant el període d’un any natural ajudes o subvencions de les entitats públiques de la Comunitat Valenciana que recull l’article 3 de la Llei 1/2022, en una quantia superior a 50.000 euros. c) Les ajudes o les subvencions percebudes representen almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals, sempre que arriben com a mínim a la quantitat de 5.000 euros. En particular, s’han de publicar, en els termes que preveuen els principis generals de l’article 5 de la Llei 19/2013, la informació institucional i organitzativa de l’article 6, i l’econòmica i la pressupostària de l’article 8 d’esta. La publicació s’ha de fer per mitjà de la pàgina web de l’entitat o bé de la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta, a la qual es pot accedir en . Esta informació s’ha de publicar a partir de l’any següent a aquell en què s’hagen superat els llindars establits, i s’ha de mantindre publicada durant almenys quatre anys naturals. 4. Sense perjuí de les obligacions previstes en els apartats anteriors, totes les entitats beneficiàries de subvencions han de donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol mena que siguen objecte de subvenció, incloent-hi el logotip de la Generalitat Valenciana en mitjans de difusió com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals i en qualsevol altre mitjà de publicitat que es faça de l’activitat subvencionada. 5. Totes les entitats beneficiàries de subvencions estan obligades a subministrar a l’entitat concedent, amb requeriment previ, tota la informació que siga necessària perquè complisca les obligacions que preveu la Llei 1/2022, de 13 d’abril, en el termini de 15 dies hàbils des del requeriment. Una vegada transcorregut el termini conferit en el requeriment sense que s’haja atés, l’òrgan que haja realitzat el requeriment podrà acordar, amb un advertiment i una audiència previs a l’interessat, la imposició de multes coercitives en els termes que preveu l’article 5 de la Llei 1/2022, de 13 d’abril. 6. Els nous conjunts de dades que es generen per la formalització i el desenvolupament de les subvencions atorgades per l’Administració de la Generalitat s’han de disposar, sempre que siga possible, com a conjunt de dades obertes.

Quinzena. Normativa aplicable Les ajudes regulades en esta orde es regiran, a més del que s’hi disposa, pel que s’establix en la normativa comunitària aplicable, que bàsicament està constituïda, en este cas, pels cossos normatius següents: 1. Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat (DO L 187 de 26.6.2014). 2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 3. Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 4. Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, entrada en vigor recentment, i la seua normativa de desenvolupament. 5. Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de participació ciutadana de la Comunitat Valenciana en allò que continua vigent després de l’aprovació de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana; Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 7. Decret 128/2017, del Consell, pel qual s’aprova el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques.

Setzena. Protecció de dades de caràcter personal 1. La gestió de les ajudes que preveuen estes bases comporta el tractament de dades de caràcter personal, per la qual cosa cal complir les mesures i les garanties que regula la normativa en matèria de protecció de dades, especialment el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 2. En les convocatòries s’ha d’incloure la informació que s’ha de facilitar a les persones interessades en relació amb les seues dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es preveu en els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 i l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre. 3. En el disseny dels formularis de sol·licitud i aportació documental, i en les publicacions i altres actes administratius, s’han de tindre en compte els principis de protecció de dades. En concret, les dades personals han de ser adequades, pertinents i limitades al que siga necessari en relació amb els fins per als quals es tracten. 4. En tota la gestió de les ajudes s’ha de garantir una seguretat adequada de les dades personals, incloent-hi la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades que permeten aconseguir la integritat i la confidencialitat de les dades.

Dessetena. Règim d’infraccions i sancions El règim sancionador en la matèria regulada en esta orde és el que s’ha establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els preceptes bàsics d’esta, així com en el títol X, capítol IV, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Comentaris