Tornar

PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES REGULEN ELS PREUS PÚBLICS DELS SERVEIS ACADÈMICS I COMPLEMENTARIS UNIVERSITARIS.

Estas veient l'esborrany

actualitzada el 18 Abr 2024
Index
Text

PROJECTE DE DECRET XX/2024, del Consell, pel qual es regulen els preus públics dels servicis acadèmics i complementaris universitaris.

Preàmbul Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació Article 2. Servicis acadèmics subjectes i determinació de l’import dels preus públics Article 3. Servicis complementaris acadèmics subjectes i determinació de l’import dels preus públics Article 4. Preus per a estudiants estrangers Article 5. Modalitats de matrícula Article 6. Terminis per al pagament Article 7. Efectes de la falta de pagament Article 8. Centres adscrits Article 9. Reconeixement i transferència de crèdits Article 10. Exempcions Article 11. Bonificacions Article 12. Estudiants becaris Article 13. Matrícules d’honor i premis extraordinaris Article 14. Compensació a les universitats públiques per bonificació Article 15. Informació als estudiants sobre el cost del servici Disposicions transitòries Primera. Estudiants estrangers matriculats Segona. Informació del cost estimat dels servicis acadèmics Disposicions finals Primera. Pròrroga del decret Segona. Habilitació per al desplegament Tercera. Entrada en vigor

Annex I. Preus públics dels servicis acadèmics universitaris Annex II. Preus públics servicis complementaris acadèmics Annex III. Nivells d’experimentalitat

Preàmbul

Al llarg dels anys, els ingressos generats pels servicis acadèmics universitaris en la Generalitat Valenciana han sigut gestionats a través de la configuració d’estos com a taxes, segons el que s’establix en la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes. Este marc normatiu, situat en el seu capítol III, títol XIV, regulava les taxes en l’àmbit de l’ensenyament universitari i el Consell, per la seua banda, establia anualment els imports corresponents mitjançant decrets.

No obstant això, després de dur a terme una anàlisi exhaustiva de la legislació, s’ha identificat que en la disposició addicional quinta de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, s’establix que les taxes acadèmiques i altres drets esmentats en la lletra b de l’apartat 3 de l’article 54 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, adquirixen la consideració de preus públics i es regularan d’acord amb el que s’establix en l’article esmentat. Este precepte troba suport en la Sentència del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de desembre, que reitera la transformació de la naturalesa d’estes taxes en preus públics, i les aparta del principi de reserva legal.

Per a abordar esta situació i amb la necessitat de regular esta figura tenint en compte la seua verdadera naturalesa jurídica, garantint la màxima coherència en la tècnica fiscal, s’ha introduït a través de la Llei 7/2023, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat (DOGV núm. 9756 de 30.12.2023), una disposició transitòria en la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes, que establix que “El capítol III del títol XIV d’esta llei, regulador de les taxes en matèria d’ensenyament universitari, mantindrà la seua vigència mentres no entre en vigor, una vegada posat en coneixement del Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior, un decret del Consell que regule tots els aspectes substantius i formals necessaris per a l’exigència dels preus públics que, en la seua substitució, resulten exigibles.”

Per a complir esta disposició, s’ha procedit a elaborar el present decret del Consell que regula els preus públics dels servicis acadèmics i complementaris universitaris.

D’altra banda, cal assenyalar que l’article 57.4.b de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, establix que, en el cas d’estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial, els preus públics i drets seran fixats per la comunitat autònoma o administració corresponent, dins d’un marc general de contenció o reducció progressiva dels preus públics. En conseqüència, el Consell té la facultat per a fixar anualment els imports d’estos, així com introduir noves titulacions o servicis complementaris universitaris susceptibles de ser retribuïts per mitjà de preus públics.

Els preus públics fixats en este decret estaran vigents des de l’entrada en vigor fins a la derogació o actualització d’este.

El present decret establix modalitats d’exempció parcial o total d’estos preus i es para especial atenció a les persones víctimes de violència de gènere, víctimes de terrorisme, a les famílies nombroses i monoparentals, així com a les persones amb dependència i discapacitat, per a garantir-ne l’accés als estudis universitaris i la permanència en estos. Cal destacar que s’establix una exempció en el pagament dels preus públics per a les persones subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació, així com a les persones refugiades, participants en operacions internacionals de pau i seguretat, beneficiaris de la prestació de l’ingrés mínim vital i de la renda valenciana d’inclusió.

La perspectiva de gènere s’ha tingut en compte en la redacció d’esta norma, i s’adequa als principis de bona regulació previstos en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques —principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència—.

En compliment dels principis de necessitat i eficàcia, així com en atenció al mandat de les normes anteriorment esmentades i per raons d’interés general, resulta imperatiu determinar els preus públics que regiran per als estudis conduents a l’obtenció de títols oficials i servicis complementaris d’índole acadèmica.

Respecte als principis d’eficiència i eficàcia, s’establixen les directrius específiques per a l’abonament dels preus públics en les universitats, destinats a sufragar els servicis acadèmics i complementaris universitaris proporcionats per les institucions.

D’acord amb el principi de proporcionalitat, s’incorpora la regulació essencial per a abordar la necessitat de desenvolupament del marc normatiu en el qual s’emmarca. Complix amb el principi de seguretat jurídica, ja que es presenta de manera coherent en relació amb el marc jurídic nacional, autonòmic i de la Unió Europea.

Pel que fa al principi de transparència, en l’elaboració de la normativa s’han seguit rigorosament els diversos tràmits inherents a la participació pública, incloent-hi la consulta pública i els procediments d’informació pública. A més, s’ajusta a la normativa relacionada amb la publicitat activa del procés d’elaboració de reglaments.

Estes circumstàncies es van posar en coneixement del Ple de Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior l'11 de març de 2024.

En conseqüència, d'acord amb el que s'establix en la disposició transitòria única de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, a proposta del conseller d'Educació, Universitats i Ocupació, prèvia deliberació del Consell, en la seua reunió del dia xx/xx/xxxx,

DECRETE

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

 1. El present decret té per objecte regular els preus públics que regiran per a la prestació de servicis acadèmics d’educació superior en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, així com per a la prestació d’altres servicis complementaris acadèmics de naturalesa administrativa.

 2. El present decret no serà aplicable a l’import de les tarifes per la realització d’estudis conduents a títols o diplomes que no tinguen caràcter oficial.

Article 2. Servicis acadèmics subjectes i determinació de l’import dels preus públics

L’import dels preus públics es fixa en l’annex I, d’acord amb els tipus d’ensenyament que es troben regulats pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’establix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seua qualitat:

a) Ensenyaments conduents a títols de grau universitari L’import de les assignatures matriculades en els estudis universitaris de grau es calcularà de conformitat amb el nombre de crèdits assignats a cada una d’estes, dins del nivell d’experimentalitat (d’acord amb l’annex III d’este decret) en què es troben els ensenyaments conduents al títol oficial que es pretén obtindre i segons el nombre de vegades que s’haja matriculat l’assignatura d’acord amb els preus públics establits en l’annex I d’este decret.

b) Ensenyaments conduents a títols de màster universitari En el present decret es distingixen els preus públics dels ensenyaments de màster en tres grups: un primer grup d’ensenyaments de màster que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades a Espanya o ensenyaments assimilables; un segon grup dels estudis de màster no habilitants o no compresos en el grup anterior, i, finalment, un grup d’estudis de màster amb preu excepcional. L’import de les assignatures matriculades en els estudis de màster universitari es calcularà de conformitat amb el nombre de crèdits assignats a cada una d’estes, si és el cas, dins del nivell d’experimentalitat (d’acord amb l’annex III d’este decret) en què es troben els ensenyaments conduents al títol oficial que es pretén obtindre, i segons el nombre de vegades que s’haja matriculat l’assignatura d’acord amb els preus públics establits en l’annex I d’este decret.

c) Estudis i especialitats En l’annex I del present decret s’establixen els preus públics dels (1) estudis d’especialitats mèdiques que no requerixen formació hospitalària, a la qual es referix l’apartat tercer de l’annex del Reial decret 127/1984, d’11 de gener, en unitats docents acreditades; (2) especialitat d’anàlisis clíniques (de farmàcia) en escoles professionals reconegudes pel Reial decret 2708/1982, de 15 d’octubre, i (3) especialitat d’infermeria, en unitats docents acreditades segons el Reial decret 992/1987, de 3 de juliol.

d) Ensenyaments de doctorat A l’efecte d’establiment de preus públics, per als ensenyaments de doctorat es fixa un preu públic per la tutela acadèmica del doctorat en l’annex II. En els casos en què, a més, s’hagen assignat complements formatius, els preus dels ECTS assignats es correspondran amb els preus públics dels màsters oficials a què corresponguen.

Article 3. Servicis complementaris acadèmics subjectes i determinació de l’import dels preus públics

Les avaluacions i proves, les expedicions de títols i els drets de secretaria subjectes a preus públics, i la seua quantia, són els que s’assenyalen en l’annex II.

Article 4. Preus per a estudiants estrangers

 1. Als estudiants estrangers, que no tinguen la condició de residents, excloent-ne els nacionals d’estats membres de la Unió Europea i aquells als quals se’ls aplique el règim comunitari, se’ls aplicarà el doble dels preus públics establits en l’annex I per als servicis acadèmics universitaris.

 2. Queden exceptuats de l’apartat anterior els màsters amb preu especial interuniversitari amb universitats espanyoles i aquells màsters amb preu excepcional que ja establisquen un preu especial superior al que s’establix en este article.

 3. A este efecte, l’autorització d’estada concedida als estudiants estrangers d’acord amb el Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, no equivaldrà a la condició de residents.

 4. Estos preus seran aplicables sense perjuí del que es preveu en els acords i els convenis o tractats internacionals en esta matèria i la resta de la normativa vigent.

Article 5. Modalitats de matrícula

 1. Els estudiants podran matricular-se en règim de dedicació a temps complet o a temps parcial, segons establisca la normativa pròpia de la universitat en la qual cursen els estudis.

 2. Les universitats establiran el mínim i màxim de crèdits en què es poden matricular els estudiants en cada curs acadèmic en les seues respectives normes de règim acadèmic, progrés i permanència.

Article 6. Terminis per al pagament

 1. Amb caràcter general, i sense perjuí del que s’assenyala en els apartats següents, els estudiants tindran dret a triar, en el moment de realitzar la matrícula, la manera d’efectuar el pagament dels preus públics entre les següents modalitats:

a) En un sol pagament quan es formalitze la matrícula.

b) De manera fraccionada en dos terminis per imports iguals, que seran ingressats: el primer quan es formalitze la matrícula i el segon abans de l’inici del segon quadrimestre del curs.

c) De manera fraccionada en un màxim de fins a huit terminis, d’acord amb el procediment d’ingrés que establisca cada universitat.

 1. Amb caràcter excepcional, i a petició de la persona interessada, es podrà establir, de manera individualitzada, un fraccionament de pagament diferent, en terminis mensuals durant el període del curs acadèmic, sempre que este pagament s’efectue íntegrament abans de la data d’inici del període d’exàmens corresponents a les matèries sobre les quals l’abonament de la matrícula no s’ha completat.

 2. Les universitats podran establir un import mínim del total de la matrícula per a tindre dret a acollir-se a les modalitats de pagament fraccionat i podran condicionar el fraccionament del pagament, en qualsevol de les seues modalitats, a la domiciliació bancària de les quanties ajornades.

 3. En el cas dels servicis complementaris acadèmics, el pagament es realitzarà amb anterioritat o en el moment en què es preste el servici. En este cas, no s’aplicarà el fraccionament als servicis assenyalats en l’annex II.

 4. En les assignatures oferides sense docència amb dret a examen, s’abonarà per cada crèdit el 25 % del preu establit per als corresponents crèdits de l’annex I. En el cas que els estudiants puguen rebre docència per altres mitjans alternatius a càrrec dels recursos de la universitat, s’abonarà l’import íntegre. En els crèdits corresponents a pràctiques i treballs fi de grau o fi de màster, es pagaran els imports íntegres.

Article 7. Efectes de la falta de pagament

 1. Quan, per raó de l’impagament d’una matrícula, esta haja sigut objecte d’anul·lació en els dos últims cursos acadèmics, s’exigirà, com a requisit per a l’admissió d’una nova matrícula, el pagament previ del total import d’esta.

 2. La falta de pagament, total o parcial, dins del termini i en la forma corresponent, del preu públic comportarà l’anul·lació automàtica de la corresponent matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que, si és el cas, se satisfacen.

 3. La universitat podrà suspendre temporalment l’ús de tots els servicis als estudiants que tinguen pagaments pendents, així com denegar l’expedició de títols, certificats o qualsevol altre document administratiu fins que no s’abonen els imports deguts.

Article 8. Centres adscrits

Els centres adscrits abonaran a la universitat a la qual estiguen adscrits el vint-i-cinc per cent (25 %) dels imports establits en l’annex I dels estudiants matriculats en els seus centres respectius, mitjançant ingrés a la universitat abans de la finalització del curs acadèmic. Els altres preus públics corresponents als servicis complementaris acadèmics establits en l’annex II s’abonaran en la quantia íntegra prevista.

Article 9. Reconeixement i transferència de crèdits

 1. Els estudiants que obtinguen el reconeixement o la transferència de crèdits per estudis o activitats realitzades en qualsevol centre d’educació superior abonaran a la universitat el vint-i-cinc per cent (25 %) dels imports establits en l’annex I. Igualment, s’abonarà el vint-i-cinc per cent (25 %) del preu de la matrícula corresponent a crèdits per activitats universitàries previstes en l’article 10.9 del Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’establix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seua qualitat, quan la universitat, a sol·licitud de la persona que forme part de l’estudiantat, procedisca al reconeixement com a crèdits d’esta naturalesa.

La resta dels preus públics per altres reconeixements s’abonaran íntegrament.

 1. N’estaran exempts els estudiants de grau que obtinguen el reconeixement de crèdits, que tinguen caràcter bàsic en la titulació d’origen del sistema universitari públic valencià, per estudis universitaris no finalitzats realitzats en la mateixa universitat. Esta exempció s’aplicarà per a un únic canvi de titulació i en un únic sentit, i no serà aplicable quan els estudiants tornen a la titulació en la qual es van matricular inicialment.

Així mateix, n’estaran exempts els estudiants que cursen programes de doble titulació organitzats per les universitats entre titulacions de les universitats públiques valencianes.

 1. Estarà exempt de pagament el reconeixement de crèdits resultant de l’adaptació per canvi de pla d’estudis per als estudiants que continuen els seus estudis en un nou grau que extingix els estudis que estaven cursant, d’acord amb la memòria verificada corresponent.

 2. Estarà exempt de pagament el reconeixement de crèdits resultants de l’aplicació de programes o convenis de mobilitat subscrits per les respectives universitats.

Article 10. Exempcions

De conformitat amb el que indica l’article 32.6 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, resultaran exemptes del pagament dels preus públics regulats en el present decret els estudiants que, a l’inici del curs acadèmic, acrediten:

Tindre la condició de membre d’una família nombrosa de categoria especial, que haurà d’acreditar-se mitjançant el títol oficial expedit per l’Administració autonòmica, de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

Tindre la condició de membre d'una família monoparental de categoria especial, que haurà d'acreditar-se mitjançant el títol oficial expedit segons el que es disposa en el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana.

Tindre un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, que haurà d’acreditar-se en els termes previstos en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.

Ser víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges, parelles de fet o persones que convisquen amb aquelles de manera permanent amb anàloga relació d’afectivitat o descendents del primer grau. Els estudiants que s’acullen a esta disposició hauran d’aportar la corresponent resolució administrativa o judicial que els reconega esta condició, de conformitat amb el que establix la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme.

Tindre la condició de víctimes de la violència de gènere, així com les seues filles i fills menors de 25 anys, i menors subjectes a la seua tutela, guarda o custòdia, a les quals fa referència la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i que ho acrediten per qualsevol de les fórmules recollides en la normativa d’aplicació.

Haver estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació, així com en situació d’exclusió social, acreditat per l’òrgan competent.

Patir lesions invalidants compreses en l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei 8/2004, de 5 de novembre, sobre indemnitzacions a les persones participants en operacions internacionals de pau i seguretat, així com ser descendents en primer grau i cònjuges de les persones mortes, la qual cosa haurà d’acreditar-se mitjançant la resolució administrativa per la qual se’ls haja reconegut esta condició.

Tindre la condició de persones refugiades o que tenen dret a la protecció subsidiària d’acord amb el que es disposa en la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària, que haurà d’acreditar-se mitjançant la resolució administrativa per la qual se’ls haguera reconegut esta condició.

Ser persona beneficiària de la prestació de l’ingrés mínim vital segons s’establix en la disposició addicional sèptima de la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s’establix l’ingrés mínim vital.

Ser persona beneficiària de la renda valenciana d’inclusió d’acord amb el que es disposa en la Llei 17/2019, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió.

Article 11. Bonificacions

 1. Tindran dret a una bonificació del 50 % de l’import dels preus públics establits en el present decret els estudiants que acrediten formar part, a l’inici del curs acadèmic, d’una família nombrosa o monoparental de categoria general. Esta circumstància haurà d’acreditar-se mitjançant el títol oficial expedit per l’administració autonòmica competent, de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, i/o en el DECRET 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana

 2. Quan per causes justificades alienes als estudiants, estos hagen de fer per segona vegada la matrícula dels crèdits corresponents a treballs fi de grau i a treballs fi de màster, s’aplicarà l’import per crèdit per a primera matrícula el segon any i per una sola vegada, sempre que l’estudiant no haja presentat el treball en el curs anterior.

Article 12. Estudiants becaris

 1. Els estudiants que reben una beca d’estudis a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat o de la Generalitat Valenciana en el corresponent curs acadèmic quedaran alliberats de pagar l’import per la contraprestació per servicis acadèmics establit en l’annex I que es cobrisca amb l’import de la beca.

 2. Els estudiants que, quan formalitzen la matrícula, no abonen totalment o parcialment els preus públics perquè hagen sol·licitat la concessió d’una beca i, posteriorment, esta no siga concedida o li siga revocada, estaran obligats a abonar l’import corresponent a la matrícula formalitzada. L’impagament d’este import comportarà l’anul·lació de la matrícula en totes les assignatures o crèdits, en els termes previstos en la normativa vigent.

 3. Les universitats podran requerir cautelarment l’abonament d’estos preus públics als estudiants que previsiblement no complisquen els requisits acadèmics establits en la normativa esmentada.

Article 13. Matrícules d’honor i premis extraordinaris

 1. Els estudiants que hagen obtingut matrícula d’honor en segon curs de Batxillerat o d’estudis superiors no universitaris (cicles formatius de grau superior de Formació Professional i d’arts plàstiques i disseny, així com ensenyaments esportius de grau superior) i premis extraordinaris en Batxillerat o en estudis superiors no universitaris, tindran dret a l’alliberament total del pagament dels preus públics establits en el present decret, durant el primer curs i per una sola vegada.

 2. L’obtenció de la qualificació de matrícula d’honor en una o diverses assignatures superades en cursos anteriors, dels mateixos estudis oficials universitaris, donarà dret a una bonificació en l’import de la matrícula en el següent curs en què realitza la matrícula en els mateixos estudis, per una sola vegada, equivalent al nombre de crèdits en què va obtindre esta qualificació acadèmica, multiplicat pel preu establit per al crèdit en primera matrícula dels estudis corresponents, determinat segons les circumstàncies personals i familiars dels estudiants.

  No es podrà aplicar el dret a esta bonificació en el cas que la qualificació de matrícula d’honor siga conseqüència de convalidació d’assignatures o reconeixement de crèdits.

Article 14. Compensació a les universitats públiques per bonificació

Els organismes que concedisquen les beques o ajudes a l’estudi a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat, així com la conselleria competent en matèria d’universitats, en el cas de beques a càrrec dels pressupostos de la Generalitat Valenciana, compensaran a les universitats l’import no satisfet pels estudiants becaris, fins on arriben els crèdits autoritzats amb esta finalitat en el seu pressupost de gastos, sense perjuí de la compensació inclosa en els mateixos pressupostos de les universitats respectives.

Article 15. Informació als estudiants sobre el cost del servici

Les universitats han de fer constar en el resguard de matrícula, a l’efecte d’informació, el cost estimat dels servicis acadèmics en els quals els estudiants s’hagen matriculat, indicant expressament que la part del cost de la matrícula no coberta pel preu públic abonat pels estudiants és finançada per la Generalitat Valenciana.

Disposicions transitòries

Primera. Estudiants estrangers

 1. Als estudiants estrangers, que no tinguen la condició de resident, excloent-ne els nacionals d’estats membres de la Unió Europea i aquells als quals els siga aplicable el règim comunitari, que ja tingueren formalitzada la matrícula en algun titol oficial abans de l’entrada en vigor del present decret, no se’ls aplicarà el que es diu en l’article 4, apartat primer en la matrícula de la resta d'assignatures d'eixe títol oficial fins a completar-lo.

 2. Per al curs 2024-2025, als estudiants estrangers que no tinguen la condició de residents, excloent-ne els nacionals d’estats membres de la Unió Europea i aquells als quals se’ls aplique el règim comunitari, se’ls aplicarà 1,5 vegades els preus establits en l’annex I del present decret.

Segona. Informació del cost estimat dels servicis acadèmics

La implementació en el resguard de matrícula sobre la informació del cost estimat dels servicis acadèmics en els quals s’hagen matriculat els estudiants haurà de dur-se a terme a partir del curs acadèmic 2025/2026.

Disposicions finals

Primera. Pròrroga del decret

En el cas que no s’aproven nous preus públics per servicis acadèmics en estudis universitaris conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i per servicis complementaris acadèmics en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, s’entendran prorrogats els preus establits en els annexos I i II del present decret.

Segona. Habilitació per al desplegament

 1. Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria d’universitats per a dictar quantes disposicions siguen necessàries per al desenvolupament i l’execució del present decret.

 2. En cas que es prorrogue el decret en els termes previstos en la disposició final primera, s’autoritza la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d’universitats per a actualitzar mitjançant resolució la relació d’ensenyaments de grau i màster de l’annex III amb la finalitat d’incloure aquells la implantació dels quals s’haja autoritzat després de l’entrada en vigor d’este decret.

Tercera. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l’endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

ANNEX I. PREUS PÚBLICS DELS SERVICIS ACADÈMICS UNIVERSITARIS** (VEASE DOCUMENT EN PDF: Projecte Decret Preus públics - VAL)

ANEXO II. PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ACADÉMICOS (VEASE DOCUMENT EN PDF: Projecte Decret Preus públics - VAL)

ANNEX III. NIVELLS D’EXPERIMENTALITAT (VEASE DOCUMENT EN PDF: Projecte Decret Preus públics - VAL)

Comentaris