Logo de CONSUL

Tornar

14 Vida Submarina

L'oceà impulsa els sistemes mundials que fan de la Terra un lloc habitable per a l'ésser humà. La nostra pluja, l'aigua potable, el temps, el clima, els litorals, gran part del nostre menjar i fins i tot l'oxigen de l'aire que respirem els proporciona i regula la mar.

Una gestió acurada d'aquest recurs mundial essencial és una característica clau d'un futur sostenible. No obstant això, en l'actualitat, existeix una deterioració contínua de les aigües costaneres a causa de la contaminació i a l'acidificació dels oceans que està tenint un efecte advers sobre el funcionament dels ecosistemes i la biodiversitat. Així mateix, també està tenint un impacte perjudicial sobre les pesqueres de xicoteta escala.

Protegir els nostres oceans ha de continuar sent una prioritat. La biodiversitat marina és vital per a la salut de les persones i del nostre planeta. Les àrees marines protegides s'han de gestionar de manera efectiva, igual que els seus recursos, i s'han de posar en marxa reglaments que reduïsquen la sobrepesca, la contaminació marina i l'acidificació dels oceans.

14.1
D'ací a 2025, previndre i reduir significativament la contaminació marina de tota mena, en particular la produïda per activitats realitzades en terra, inclosos els detritus marins i la pol·lució per nutrients.
14.2
D'ací a 2020, gestionar i protegir sosteniblement els ecosistemes marins i costaners per a evitar efectes adversos importants, fins i tot enfortint la seua resiliència, i adoptar mesures per a restaurar-los a fi de restablir la salut i la productivitat dels oceans.
14.3
Minimitzar i abordar els efectes de l'acidificació dels oceans, fins i tot mitjançant una major cooperació científica a tots els nivells.
14.4
D'ací a 2020, reglamentar eficaçment l'explotació pesquera i posar fi a la pesca excessiva, la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada i les pràctiques pesqueres destructives, i aplicar plans de gestió amb fonament científic a fi de restablir les poblacions de peixos en el termini més breu possible, almenys aconseguint nivells que puguen produir el màxim rendiment sostenible d'acord amb les seues característiques biològiques.
14.5
D'ací a 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor informació científica disponible.
14.6
D'ací a 2020, prohibir unes certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a la sobrecapacitat i la pesca excessiva, eliminar les subvencions que contribueixen a la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada i abstindre's d'introduir noves subvencions d'aqueixa índole, reconeixent que la negociació sobre les subvencions a la pesca en el marc de l'Organització Mundial del Comerç ha d'incloure un tracte especial i diferenciat, apropiat i efectiu per als països en desenvolupament i els països menys avançats ¹ (¹ Tenint en compte les negociacions en curs de l'Organització Mundial del Comerç, el Programa de Doha per al Desenvolupament i el mandat de la Declaració Ministerial d'Hong Kong).
14.7
D'ací a 2030, augmentar els beneficis econòmics que els xicotets Estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats obtenen de l'ús sostenible dels recursos marins, en particular mitjançant la gestió sostenible de la pesca, l'aqüicultura i el turisme.
14.A
Augmentar els coneixements científics, desenvolupar la capacitat d'investigació i transferir tecnologia marina, tenint en compte els Criteris i Directrius per a la Transferència de Tecnologia Marina de la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental, a fi de millorar la salut dels oceans i potenciar la contribució de la biodiversitat marina al desenvolupament dels països en desenvolupament, en particular els xicotets Estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats.
14.B
Facilitar l'accés dels pescadors artesanals als recursos marins i els mercats.
14.C
Millorar la conservació i l'ús sostenible dels oceans i els seus recursos aplicant el dret internacional reflectit en la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret de la Mar, que constitueix el marc jurídic per a la conservació i la utilització sostenible dels oceans i els seus recursos, com es recorda en el paràgraf 158 del document “El futur que volem”.
Aquest objectiu no té metes localitzades