Logo de CONSUL

Tornar

Consulta pública prèvia del projecte d'Ordre per la qual es regula el règim de funcionament, estructura i composició de la Comissió de la Veritat, Justícia i la Reparació de la Comunitat Valenciana.

Descripció

La Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, en la seua Disposició addicional sisena, apartat primer, disposa que el Consell sol·licitarà al govern la creació d'una Comissió de la veritat, en la línia de les recomanacions de Nacions Unides, per al restabliment de la veritat històrica, jurídica i institucional, sobre els fets i esdeveniments esdevinguts durant la guerra civil i la dictadura franquista fins a l'entrada en vigor de la Constitució de 1978. Així mateix, d'acord amb l'apartat segon, el Consell crearà una comissió de la veritat d'àmbit autonòmic per a fer arribar les seues pròpies conclusions, fruit de l'anàlisi de la realitat valenciana, a la comissió d'àmbit estatal.
La Disposició addicional primera, apartat un, del Decret 1/2023, de 13 de gener, del Consell, pel qual es desenvolupa la citada Llei 14/2017, de 10 de novembre, estableix que es crearà la Comissió de la veritat, la justícia i la reparació de la Comunitat Valenciana, a fi de restablir la veritat històrica, jurídica i institucional sobre els fets i esdeveniments esdevinguts durant la guerra i la dictadura franquista fins a l'entrada en vigor de la Constitució de 1978 en el territori de la Comunitat Valenciana.
La citada Comissió es fonamentarà en els principis de veritat, justícia, reparació i garantia de no repetició, així com en els valors democràtics de concòrdia, convivència, pluralisme polític, defensa dels drets humans, cultura de pau i igualtat d'homes i dones, recollits expressament l'article 2.1. a) i b) de la citada Llei 14/2017, de 10 de novembre.
En aquest sentit, aquesta Comissió es constituirà com un instrument per al desenvolupament de les polítiques públiques dirigides a la restitució de la dignitat de les víctimes i les seues familiars recollides en la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.
D'igual manera, i d'acord amb el que es disposa en l'article 3 de la referida Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, la Comissió de la veritat, la justícia i la reparació de la Comunitat Valenciana, constituirà una mesura d'acció positiva necessària per a la salvaguarda, el coneixement i la difusió de la història de la lluita dels valencians i valencianes pels seus drets i llibertats democràtiques, en el període que abasta des de la proclamació de la Segona República el 14 d'abril de 1931 fins a l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana el 10 de juliol de 1982.
En conseqüència, la creació i posada en funcionament de la Comissió de la veritat, la justícia i la reparació de la Comunitat valenciana, es planteja com una oportunitat històrica per a dotar a la Comunitat Valenciana d'un instrument necessari per a fer efectius els drets de les víctimes i dels seus familiars a la veritat, la memòria i la justícia així com per a satisfer el dret de la societat a conéixer la veritat dels fets esdevinguts durant la guerra, la dictadura franquista i la transició en el territori autonòmic, mitjançant la rehabilitació plena i conciliadora de totes les persones, organitzacions i institucions represaliades durant la guerra i la dictadura franquista, a fi que les persones supervivents i els seus familiars se senten reconegudes d'una manera justa en el si d'una societat democràtica i com a exemple de compromís democràtic de la societat sencera de hui dirigit a les generacions futures.