GVAPARTICIPA

Logo de CONSUL

Tornar

Projecte d'Ordre de regulació de l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional

Descripció

Donades les exigències i necessitats d'adaptació, flexibilització i millora contínua de la Formació Professional, és prioritari i necessari, una nova regulació de l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat, amb el propòsit de facilitar la labor del professorat de Formació Professional quant a l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat l'avaluació és un instrument al servei del procés educatiu i integrada en el quefer diari de l'aula i del propi centre d'ensenyament, sent el punt de referència per a adoptar les decisions que afecten la intervenció educativa i a la millora contínua del procés, i al compliment del que s'estableix en l'Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga.

Així mateix, aquesta ordre ha d'impulsar, secundar i donar coherència a la implantació en el sistema educatiu de Formació Professional de les metodologies actives d'aprenentatge i l'avaluació per resultats d'aprenentatge, permetent una avaluació individualitzada detallada i amb major concreció. Donant finalment com a resultat el coneixement exhaustiu del perfil acadèmic i professional de les alumnes i alumnes que cursen Formació Professional.