GVAPARTICIPA

Logo de CONSUL

Tornar

Modificació normativa reguladora de l'Oferta Integrada en IES

Descripció

El Reial decret 62/2022, de 25 de gener, de flexibilització dels requisits exigibles per a impartir ofertes de formació professional conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, així com de l'oferta de formació professional en centres del sistema educatiu i de formació professional per a l'ocupació, disposa que el personal docent del sistema educatiu podrà impartir mòduls formatius de certificats de professionalitat i altres accions formatives vinculades al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Això motiva la necessitat d'actualitzar la normativa autonòmica per a regular que el personal docent del sistema educatiu puga impartir la formació esmentada.