GVAPARTICIPA

Logo de CONSUL

Tornar

Projecte de Decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments professionals de Música

Descripció

La revisió curricular dels ensenyaments professionals de Música és necessària, perquè la modificació de la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació, per la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, determina que les Administracions educatives revisaran periòdicament els currículums per a adequar-los als avanços del coneixement, així com als canvis i noves exigències del seu àmbit local.
La nova regulació haurà de permetre aconseguir aquests objectius:

  • Complementar la formació de l’alumnat per a l’especialització en altres àmbits professionals que puguen tindre aplicacions en l’àmbit musical.
  • Formar a professionals que estiguen adaptats als nous canvis socials i laborals.
  • Preparar a l'alumnat per a estudis superiors en les distintes especialitats.
  • Reduir la càrrega lectiva dels ensenyaments.
  • Actualitzar la concreció curricular de les assignatures.
  • Definir, pedagògicament, la figura de l’acompanyant i el treball del repertori amb acompanyant.
  • Incorporar al currículum aspectes d’ordenació acadèmica que redunden en la millora dels ensenyaments.