Tornar

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE DECRET DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT PEL QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES DELS PREMIS “L’AUDIOVISUAL A L’ESCOLA: BON ÚS I PERILLS EN LES XARXES”

Estas veient l'esborrany

actualitzada el 22 Abr 2024
Index
Text

Primera edició dels premis “L'audiovisual a l'escola: Bon ús i perills de les xarxes”

DISPOSICIONS GENERALS

Acord de xx de xxxxxxxxxx de 2024, del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, pel qual es convoca la I edició dels premis «L'audiovisual a l'escola: Bon ús i perills de les xarxes», i s'aprova i es disposa la publicació de les bases que regiran la convocatòria.

Un dels elements més rellevants de l’alfabetització mediàtica, i que facilita la inclusió de la ciutadania en la societat, és la formació dedicada a l’ús adient d’internet, com també dels recursos digitals que cal emprar per a accedir als mitjans, amb el condicionant d’haver pogut avaluar, des d’una perspectiva crítica, els seus missatges. Així, la ciutadania necessita desenvolupar habilitats analítiques per entendre els continguts audiovisuals/digitals que rep, i que, alhora, comparteix amb altres persones mitjançant diferents vies de comunicació. Es fa necessari, per tant, desenvolupar competències mediàtiques i digitals, perquè la ciutadania s’ha convertit en productora de continguts i, per tant, actualment les persones som prosumidores mediàtiques.

En aquest context, el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana pretén conscienciar l’alumnat adolescent dels perills que pot comportar l’ús d’internet.

La manca d’informació i de control pot exposar-los a diverses amenaces existents en la xarxa. Els evidents avanços que la implantació de les noves tecnologies han portat a les nostres societats no ens eximeixen d’una sèrie de riscos. En aquest sentit, es pot diferenciar entre els riscos passius, als quals es veuen sotmeses les persones adolescents pel fet de navegar per la xarxa, dels fets actius, que es refereixen a l’assumpció voluntària de comportaments conflictius, que poden resultar perjudicials per a les mateixes persones usuàries, o per a altres persones.

Així, en el marc dels fins i principis d’actuació que determina l’article (4.1.i) de la Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), que posa èmfasi en “La defensa i protecció dels drets de les persones usuàries”, el Ple del CACV reunit ___________

ACORDA

 1. Convocar la primera edició dels premis “L'audiovisual a l'escola: Bon ús i perills de les xarxes”.
 2. Aprovar les bases que regiran la convocatòria de la primera edició dels premis “L'audiovisual a l'escola: Bon ús i perills de les xarxes”.
 3. Publicar el present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l’objectiu d’obtenir una àmplia difusió del premi.
 4. Incorporar com a annex les bases de la present convocatòria.

ANNEX

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA EDICIÓ DELS PREMIS “L’AUDIOVISUAL A L’ESCOLA: BON ÚS I PERILLS DE LES XARXES

 1. Objecte

<![if !supportLists]>1.1 <![endif]>L’objecte d’aquestes bases és regular els aspectes específics de la primera convocatòria del premi ““L'audiovisual a l'escola: Bon ús i perills de les xarxes””.

<![if !supportLists]>1.2 <![endif]>El premi ““L'audiovisual a l'escola: Bon ús i perills de les xarxes”” es convoca en tres categories:

Categoria A: educació primària (9-11 anys)

Categoria B: educació secundària obligatòria (12-16 anys)

Categoria C: educació secundària postobligatòria (17-18 anys – batxillerat i cicles formatius de grau mitjà)

 1. Destinataris

Els destinataris del premi són, en funció de cada categoria convocada, els centres educatius públics, concertats i privats de la Comunitat Valenciana. Els centres específics d’educació especial també poden participar en qualsevol de les categories anteriors. En aquests casos, la Comissió determinarà la categoria en la qual participarà el material audiovisual presentat.

 1. Contingut

Els temes sobre els quals versen els treballs han d’estar relacionats amb la incorporació de l'educació en comunicació audiovisual en qualsevol dels àmbits del currículum, i, especialment en la capacitat crítica davant els continguts que s'emeten en els mitjans de comunicació audiovisual: les possibilitats educatives de la xarxa, el bon ús de les xarxes socials i les eines digitals per a evitar riscos com el ciberassetjament, les notícies falses, el sèxting, les apostes en línia, la ciberseducció de menors, etc.

Els treballs s’han de presentar en format audiovisual i no poden superar una duració de dos minuts en les categories A i B, i tres minuts en la modalitat C.

 1. Sol·licitud de participació

El material audiovisual presentat ha de ser col·lectiu i s’ha de remetre com a treball de la classe que l’haja elaborat. Els centres poden presentar treballs en totes les categories, sense un límit en el nombre de treballs presentats per centre. Això no obstant, cada grup del centre només pot presentar un treball.

La presentació dels treballs s’ha de fer mitjançant un espai habilitat a l’efecte en el web del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Els treballs es canalitzaran mitjançant format audiovisual enregistrat, és a dir, curtmetratges, que han de durar un màxim de dos minuts (categories A i B) i tres minuts (categoria C). El curtmetratge ha de contenir un títol.

4.1. Terminis

El termini per a presentar els treballs començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 18 d’octubre.

4.2. Documentació requerida

A més a més del treball, presentat en format audiovisual, també cal emplenar el formulari habilitat al web del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que ha de contindre:

<![if !supportLists]>A) <![endif]>Una sol·licitud de participació, amb les dades del centre, les del grup participant, les persones participants, i la declaració responsable del representant legal del centre. S’habilitarà un espai al web del CACV per poder presentar tant aquesta documentació com el treball en format audiovisual.

<![if !supportLists]>B) <![endif]>Atés l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si les sol·licituds tenen algun defecte formal o no reuneixen els requisits exigits per la legislació específica aplicable, es requerirà la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es tindrà per desistida de la seua petició.

<![if !supportLists]>C) <![endif]>Un consentiment explícit per a l’ús i la difusió de la imatge de persones menors d’edat, que ha de ser emplenat per aquelles que les representen legalment en funció del que determina la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 1. Comissió

La comissió avaluadora estarà formada per un jurat compost per una presidència, quatre vocalies i una secretària, amb veu però sense vot. La presidència, dues vocalies i la secretària seran nomenades pel Ple del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana a proposta del seu president.

Per al nomenament de les dues vocalies restants, el CACV promourà i valorarà la col·laboració de persones expertes en els àmbits de la comunicació i l’educació: Una persona del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, i una de la Radiotelevisió Pública Autonòmica (d'ara en avant CVMC). Es tractarà d’una comissió paritària, designada pel Ple del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana d'acord amb el que estableix l'article 51 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Una vegada constituïda, la comissió articularà les seues actuacions d’acord amb l’article 15 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

 1. Valoració dels treballs. Perspectiva de gènere

<![if !supportLists]>A) <![endif]>Per tal de valorar els treballs la comissió tindrà en compte l’interés educatiu, la creativitat, l’originalitat i la ferma contribució en la conscienciació de les oportunitats i dels perills que implica internet. Es valorarà també la qualitat i la coherència del treball, així com la capacitat de reflectir els riscos que la implantació d’internet ha comportat per al col·lectiu de persones adolescents: els perills dels reptes virals, l'assetjament en xarxes socials, els discursos de l'odi, la detecció de notícies falses i l'addicció en xarxes socials.

<![if !supportLists]>B) <![endif]> La decisió del jurat serà publicada en la pàgina web del CACV. El jurat es pot reunir tant de manera presencial com per via telemàtica. Per tant, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències, segons estableix l'article 17.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Correspon a la secretaria del jurat la resolució de les incidències relatives als requisits formals establits en les bases de la convocatòria, així com la publicació en la pàgina web del CACV de la llista d'admesos.

<![if !supportLists]>C) <![endif]>Realitzada la valoració pel jurat, la persona titular de la presidència del CACV resoldrà la concessió dels premis.

<![if !supportLists]>D) <![endif]>Atenent el que disposen els articles 23 i 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, com també l'article 25.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el silenci administratiu s'entendrà desestimatori.

 1. Mesures de garantia

La persona que siga representant legal del centre ha de garantir que els treballs presentats són obres originals i elaborades durant el curs 2023/2024 o el curs 2024/2025, i caldrà que es facen responsables de la conformitat a la legislació vigent en matèria de drets d’autoria i de la propietat intel·lectual. El CACV queda exempt de qualsevol reclamació que siga conseqüència de l’incompliment de les esmentades garanties.

 1. Premis. La dotació econòmica dels premis, inclosos els impostos, serà finançada i pagada pel CACV

S’atorgaran tres premis de 370 euros per a la categoria A, tres premis de 370 euros per a la categoria B i tres premis de 370 euros per a la categoria C. La comissió pot deixar deserts els premis, i també pot atorgar mencions, les quals no tindran dotació econòmica.

L’import dels premis cal destinar-lo a l’adquisició de material o a la realització d’activitats relacionades amb la comunicació audiovisual, vinculades al centre escolar.

L’obtenció dels premis és incompatible amb la percepció prèvia d’altres premis atorgats al mateix material audiovisual, procedents de qualsevol entitat pública o privada.

Estos premis no requereixen ser notificats a la Comissió Europea, pel fet que no s’ajusten al que exigeix l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, atés que per la seua naturalesa , àmbit local d'actuació i limitat pressupost, no suposen un falsejament de la competència que afecte els intercanvis comercials entre estats membres.

 1. Drets de propietat intel·lectual

El CACV es reserva, sense ànim de lucre, els següents drets d’explotació dels treballs, tant dels guanyadors dels premis com dels que hagen obtingut una menció:

 • Comunicació pública, reproducció i distribució.

 • Cessió expressa del dret de propietat intel·lectual, que caldrà que subscriguen les persones titulars tant dels treballs guanyadors com els d’aquells que obtinguen menció, per un període de tres anys a partir de la data de lliurament dels premis. S’hi inclou la publicació a internet. Aquesta cessió no genera ni atorga drets econòmics per a les persones guanyadores o que hagen rebut una menció.

 • El CACV pot també presentar algun dels treballs guanyadors en l’acte de lliurament dels premis.

 • El CACV es compromet a eliminar dels seus arxius els treballs no premiats en un període màxim de tres mesos a partir de la data de lliurament dels premis.

 1. Protecció de dades

En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades cal tenir en compte que el responsable del tractament de les dades de caràcter personal és el CACV, que ho farà seguint allò que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679, i també d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre. Això no obstant, caldrà haver obtingut el consentiment de les persones titulars de les dades, o dels seus tutors/es legals en cas que siguen menors, amb el propòsit que el CACV les puga tractar.

De la mateixa manera, les dades no es comunicaran a tercers, l’objectiu del tractament és gestionar el premi en el qual s’ha pres part i, una vegada conclosos els objectius del tractament, se suprimiran (adoptant les mesures de seguretat adients). Això no obstant, les persones interessades tenen tant el dret de retirar el consentiment en qualsevol moment com el dret d’accés, rectificació i d’eliminació, de portabilitat, delimitació o d’oposició al tractament.

<![if !supportLists]>- <![endif]>Les dades de contacte per exercir els seus drets són: CACV, adreça electrònica: cdacv@cdacv.es

 1. Lliurament dels premis

El lliurament dels premis es durà a terme en un acte durant el mes de desembre. El CACV farà públic amb antelació el lloc i la data, i en farà difusió per diferents mitjans.

El CACV pot enregistrar imatges de les persones participants en l’esmentat acte; abans prendrà les mesures corresponents pel que fa al consentiment de les persones tutores, seguint la normativa vigent.

Comentaris